Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 42, item 27

27 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) – 33519

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 18 januari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) – 33520

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 januari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Landgeboden asielbeleid Pakistan – 19637-1599

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Tony Van Dijck over het mogelijke voorzitterschap van de Eurogroep door de Nederlandse minister van Financiën – 21501-07-986

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Goedkeuring plannen voor herstructurering en uitkering tweede tranche Spaans bankenprogramma – 21501-07-987

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2013 – 21501-32-678

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van een aantal commissies inzake jaarverslag Europese Rekenkamer (2012) over de EU jaarbegroting 2011 – 24202-28

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inspectierapport brandveiligheid van particuliere justitiële inrichtingen – 24587-481

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gebundelde beleidsreactie op rapporten van de Inspectie Veiligheid en Justitie – 24587-482

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Belastingheffing internationale ondernemingen – 25087-34

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de tweede meting van de studie Nemesis 2 – 25424-193

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief vragen technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz – 25424-194

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Teelt van gansaanlokkende gewassen rondom Schiphol – 26407-83

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport Inspectie Jeugdzorg over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in procesopvanglocaties – 27062-87

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van Privacy Barometer en het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit – 27529-121

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effecten Regeerakkoord en GLB voor land- en tuinbouw – 28625-158

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatieonderzoek naleving Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) – 28684-367

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Thieme en Jacobi (28286, nr. 472) m.b.t. megastallen en de uitspraken van hoogleraar Bruil in Nieuwsuur van 10 oktober 2012 – 28973-131

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van het beleid ten aanzien van maatschappelijke opvang en zwerfjongeren – 29325-61

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afronding toezegging n.a.v. motie De Jong c.s. (33000-XII, nr. 34) over rijopleidingen in Europese lidstaten en over rijgedrag van chauffeurs uit andere EU-lidstaten in Nederland – 29398-348

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Actal advies "Efficiëntere zorg door slimmer registreren" – 29515-345

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van een brief aan de colleges van B&W over een aantal ontwikkelingen op het terrein van de huishoudelijke hulp – 29538-140

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk – 29544-433

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Bontes over het bericht "Pakkans voor misdrijven nagenoeg nihil" – 29628-354

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Begroting 2013 Nationale Politie – 29628-355

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW) – 29817-100

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Inspectie doorstroming vmbo-havo 2011–2012 – 30079-38

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2007–2011 – 30825-188

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst bestuurlijk overleg met provincies en besteding 200 mln. euro – 30825-189

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie verkiezing leden van de Tweede Kamer van 12 september 2012 – 31142-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Indicatoren voor valorisatie – 31288-323

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren (WTI2) – 31288-324

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Volatiliteit op de agrarische grondstoffenmarkten – 31532-93

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen en beantwoording vragen van het lid Klever – 31574-27

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel van de reactie op het verzoek van de commissie over chaos in de archieven van jeugdzorg – 31839-263

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwartaalrapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid – 32201-48

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel voor een richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman – 32317-152

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Intrekken tijdelijke status baten-lastendienst Doc-Direkt – 32602-4

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vragen inzake regeerakkoord en vervanging F-16 – 32733-102

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een reactie over het vastgoedplan Defensie van de AR die betrekking hebben op de Marinierskazerne Zeeland, over de dossiers Weert en Vlissingen en over het businessplan KMS 2020 – 32733-103

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenbalans haalbaarheid en wenselijkheid overdracht vastgoed naar rijksmusea – 32820-71

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning kabinetsreactie onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid – 33193-5

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen verdere behandeling wijziging Meststoffenwet – 33322-8

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

kabinetsreactie op de aangenomen motie van het lid Gesthuizen (33037, nr. 7) over mestafzet in een straal van 30 kilometer – 33322-9

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) – 33330-7

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De stand van zaken van het proces met de regio's over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en het Deltafonds – 33400-A-43

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maten voor gemeenten 2012-Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2005–2010 – 33400-B-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 17 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieel akkoord Rijk en medeoverheden – 33400-B-7

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Halfjaarlijkse rapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2012 – 33400-IV-20

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag – 33400-VI-87

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over de deal met IPO inzake wind op land. – 33400-XIII-40

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Moties en toezeggingen zoals aangekondigd in de planningsbrief 2013 SZW – 33400-XV-76

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 – 33400-XVI-128

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim – 33400-XVI-129

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel stand-van-zakenbrief over Salmonellabesmettingen – 33400-XVI-130

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Actualisering website kredietcrisis en webdossier EU-governance – 21501-07-991

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia inzake luchtdiensten, met Bijlage; Lusaka, 16 mei 2012 – 2013Z00908

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië; Brussel, 26 juni 2012 – 2013Z00911

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Protocol tussen de Benelux-Staten en de Macedonische Regering ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven – 33517-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken, met Protocol; 's-Gravenhage, 11 september 2009 – 33518-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 10 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig

Verslag van de Informele Voorzittersconferentie Luxemburg, 11 januari 2013 – 30180-17

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (33311);

  • - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33514 (R1998));

  • - Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) (33520);

b. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst:

  • - Wijziging van de Wet verhuurderheffing (33515);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) (33519).