28 286 Dierenwelzijn

Nr. 472 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN JACOBI

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een breed maatschappelijk debat heeft toegezegd over megastallen;

constaterende, dat de uitkomsten van dit debat op 1 oktober a.s. aan de Kamer gestuurd zullen worden waarna besluitvorming rond megastallen kan plaatsvinden;

overwegende, dat in verschillende provincies burgerinitiatieven zijn aangeboden waarmee burgers te kennen hebben gegeven ernstige bezwaren te hebben tegen de komst van megastallen in hun provincie;

verzoekt de regering in afwachting van de uitkomsten van het breed maatschappelijk debat een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd en dit besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Jacobi

Naar boven