32 602 Instellen tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2013

Sinds 1 januari 2013 is de Regeling agentschappen van kracht (Staatscourant nr. 20668). Deze regeling stelt als voorwaarde voor het instellen van een nieuw agentschap een verwachte omzet van meer dan € 50 miljoen op jaarbasis. Voor de instelling van een baten-lastenagentschap geldt de aanvullende voorwaarde dat de voorziene gemiddelde afschrijvingskosten per jaar meer dan 5% van de totale lasten bedragen, berekend over een periode van drie jaar. Doc-Direkt voldoet niet aan de beide voorwaarden.

Voorts zou Doc-Direkt nog een ontwikkeling moeten doormaken om te functioneren als volwaardige baten-lastendienst, terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kas-verplichtingenadministratie te functioneren.

Dit alles in ogenschouw nemend komen de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Financiën tot het oordeel dat het voorzetten van Doc-Direkt als tijdelijke baten-lastendienst niet langer wenselijk is. Met dit besluit wordt de tijdelijke baten-lastenstatus van Doc-Direkt ingetrokken en wordt Doc-Direkt als een regulier dienstonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per 1 januari 2013 voortgezet.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven