Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) (30895), en over:

- de motie-Koppejan/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het afschaffen van precarioheffingen op waterleidingen in 2009 (30895, nr. 41);

- de motie-Koppejan c.s. over het benutten van deskundigheid, kennis en ervaring ter bevordering van een goede drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden (30895, nr. 42);

- de motie-Jansen over het opnemen van indicatoren bij de uitwerking van de richtlijnen voor de prestatievergelijking (30895, nr. 43).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 juni 2008.)

De voorzitter:

Het amendement-Jansen (stuk nr. 20) en de amendementen-Neppérus (stuk nrs. 30 en 31) zijn ingetrokken.

De motie-Koppejan/Wiegman-van Meppelen Scheppink (30895, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door gemeenten, provincies en waterschappen precario geheven wordt op waterleidingen;

overwegende dat de precarioheffing vaak doorberekend wordt naar burgers en bedrijven;

constaterende dat de regering heeft toegezegd dat de mogelijkheid van gemeenten om precario te heffen wordt afgeschaft;

overwegende dat ook voor waterschappen en provincies de mogelijkheid van precarioheffing behoort te worden afgeschaft;

verzoekt de regering om nog dit jaar in overleg met gemeenten, provincies en waterschappen de precarioheffingen op waterleidingen zo spoedig mogelijk af te schaffen;

verzoekt de regering, de Tweede Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren en een daartoe strekkende wetswijziging te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51 (30895).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt het subamendement-Van der Staaij (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Boelhouwer/Koppejan (stuk nr. 45, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 45 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 35) tot het invoegen van een nieuw artikel 12a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Koppejan c.s. (stuk nr. 32) tot het invoegen van een nieuwe paragraaf.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 39) tot het invoegen van nieuwe artikelen 30a en 30b.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 50) tot het invoegen van een nieuw artikel 54a.

De voorzitter:

Ik constateer dat het lid Verdonk tegen dit nader gewijzigde amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Boelhouwer/Koppejan (stuk nrs. 45, I tot en met III), het amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 38), het amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk. nr. 35), het amendement-Koppejan c.s. (stuk nr. 32), het amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 37), het gewijzigde amendement-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (stuk nr. 40) en het nader gewijzigde amendement-Boelhouwer c.s. (stuk nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Bij de stemmingen over de Raming van de Kamer wenst de fractie van D66 geacht te worden voor de motie op stuk nr. 19 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dit betreft het vorige onderwerp. Het zal worden opgenomen in de Handelingen.

De heer Van der Ham (D66):

Dit maakt uit voor de meerderheid.

De voorzitter:

U weet allen dat u een dergelijke toevoeging, als die nog invloed wil hebben, moet doen voordat ik de uitslag vaststel, dus voordat ik tot een volgend punt overga. Dat doet soms pijn.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koppejan/Wiegman-van Meppelen Scheppink (30895, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koppejan c.s. (30895, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen (30895, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven