Agenda opgesteld 10 februari 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 februari

14.00 uur

Woensdag 15 februari

10.15 uur

Donderdag 16 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 440

Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Decentralisatie natuurbeleid

30 825, nr. 128

– de motie-Van Gerven over een reactie op het deelakkoord Natuur

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 021

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 023

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving in verband met de herziene richtlijn prospectus

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 025

Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

33 025 (bijgewerkt t/m nr.16)

– artikelen 1 t/m 59

– gewijzigd amendement Braakhuis/Irrgang (12)

– artikel 60

– artikelen 61 t/m 65

– amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,I) (invoegen artikel 65a)

– amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,II)

  • Indien 16 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Van Vliet c.s. (15,I)

  • Indien 16 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Van Vliet (15,II) (invoegen onderdeel Ea)

– artikel 66

– artikel 67

– artikel 68, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van Vliet (13) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Plasterk c.s. (14) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Blanksma-Van den Heuvel (16,III) (invoegen onderdeel Ea)

  • Indien 16 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Van Vliet (15,II) (invoegen onderdeel Ea)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– artikel 68

– artikelen 69 t/m 76

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wet op het accountantsberoep

33 025, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Braakhuis over openbaarmaking van kantoorspecifieke rapportages

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 057

Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)

– artikelen 1 t/m 32

– bijlagen

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 058

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van een aansprakelijkheidsbeperking voor de toezichthouders op de financiële markten en het opnemen van regels met betrekking tot de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen die staatsteun genieten (Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen)

33 058 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– amendement Irrgang (13,I)

– artikel I

– amendement Irrgang (13,II)

– artikel II

– artikel III

– amendement Plasterk/Irrgang (12,II)

– amendement Van Vliet c.s. (15) (invoegen nieuw artikel 1:113)

– artikel IV

– amendement Irrgang (11)

– amendement Plasterk/Irrgang (12,III)

– artikel V

– artikelen Va t/m VII

– amendement Plasterk/Irrgang (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 059

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen

33 059 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, onderdelen OA t/m B

– amendement Schouten (14)

– amendement Irrgang (9)

– amendement Irrgang (10)

– amendement Irrgang (11,I)

– tweede nader gewijzigd amendement Irrgang/Blanksma-Van den Heuvel (21)

– amendement Irrgang (11,II en III)

– gewijzigd amendement Schouten (18)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m AA

– amendement Irrgang (13)

– onderdeel AB

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen

33 059, nr. 19

– de motie-Braakhuis over kennis en vaardigheden bij het ministerie

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 100

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten

33 100, nr. 7

– de motie-Van der Ham c.s. over juridisch advies over de snelheid van invoering

33 100, nr. 8

– de motie-Bosma over de eigeninkomstennorm

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

32 841

Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer

32 841 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,I)

– onderdeel A

– onderdeel AA

– gewijzigd amendement van der Staaij/Slob (25)(invoegen onderdelen AB en AC)

– amendement Kooiman/Slob (16)(invoegen onderdeel AB)

– amendement Slob (13)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– amendement Slob (12)

– amendement Slob (17)

Indien de amendementen nrs. 12 en 17 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,II)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Slob/Kooiman (22,III)(invoegen onderdeel GA)

– onderdelen H t/m L

– gewijzigd amendement Van der Staaij/Slob (19,I t/m III)

– amendement Slob/Van Bochove (10,I)

– onderdeel M

– amendement Slob/Van Bochove (10,II)

– onderdeel N

– onderdeel O

– artikel I

– gewijzigd amendement Van der Staaij (19,IV)

– artikel II

– artikelen III t/m V

– amendement Van Bochove (20)

– artikel VI

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s

32 841, nr. 21

– de motie-Kooiman over bijzondere ondernemingsraden voor brandweervrijwilligers

32 841, nr. 23

– de motie-Slob c.s. over versterking van het brandpreventiebeleid

32 841, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Berndsen c.s. over de informatiehuishouding voor brand- en rampenbestrijding

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven

30 168, nr. 36

– de motie-Ouwehand c.s. over het aantal gedode dieren in proefdierfokkerijen

30 168, nr. 37

– de motie-Ouwehand c.s. over proefdieronderzoek op apen

30 168, nr. 38

– de motie-Ouwehand c.s. over «systematic reviews»

30 168, nr. 39

– de motie-Ouwehand/Voortman over dataopslag van proefdieronderzoek

30 168, nr. 40

– de motie-Ouwehand c.s. over commerciële fokkers van proefdieren

30 168, nr. 41

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over het programma Food and Nutrition

30 168, nr. 42

– de motie-Van Gerven over een verbod op het doden van boventallige proefdieren

30 168, nr. 43

– de motie-Van Dekken over een openbaar register voor cosmeticaproducten en -ingrediënten

30 168, nr. 44

– de motie-Van Dekken/Ouwehand over het verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten en -ingrediënten

30 168, nr. 45

– de motie-Van Dekken over 3V-bevorderende financieringsvoorwaarden

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 370 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 369

– de motie-Van Gerven/Leijten over een acceptatieplicht voor de aanvullende zorgverzekering

29 689, nr. 370 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven/Leijten over onderzoek naar risicoselectie door zorgverzekeraars

29 689, nr. 371

– de motie-Van Gerven/Leijten over hulpmiddelen voor zicht- en gehoorproblemen voor kinderen

29 689, nr. 372

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dijkstra over dure geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen

29 689, nr. 373

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over zorg aan ongedocumenteerde vreemdelingen

29 689, nr. 374

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Smilde over de toegankelijkheid van websites van zorgverzekeraars

29 689, nr. 375 (ingetrokken)

– de motie-Dijkstra over alternatieve therapieën

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Euthanasie

De Voorzitter: mw. Klijnsma verzoekt haar motie op stuk nr. 7 aan te houden.

32 647, nr. 6

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Staaij over zorgvuldigheidseisen en vervolgbeslissingen

32 647, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Klijnsma over de wachttijd voor artsen

32 647, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Voortman over euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht

32 647, nr. 9

– de motie-Dijkstra over de capaciteit van de toetsingscommissies

32 647, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Dijkstra over knelpunten bij de wilsverklaring

32 647, nr. 11

– de motie-Smilde over ambulante euthanasieteams

32 647, nr. 12

– de motie-Van Gerven over de problematiek van mensen met een stervenswens

32 647, nr. 13

– de motie-Van der Staaij/Wiegman-van Meppelen Scheppink over de levenseindekliniek

33 000-XVI, nr. 51

– de motie-Dijkstra over een wilsverklaring eigen levenseinde

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het wegpesten van homostellen

28 684, nr. 335

– de motie-Van Klaveren over anoniem aangifte doen

28 684, nr. 336

– de motie-Van Klaveren over uit huis zetten van daders

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

33 169, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen ter herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (COM (2012) 10 en COM (2012) 11)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

22 112, nr. 1363

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie

De Voorzitter: ik stel u voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de lijst van prioritaire voorstellen.

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

32 337

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

32 337 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A t/m B

– amendement Dibi (16,I)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,I)

– amendement Dibi (16,II)

– amendement Dibi (11,I)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (13,I)

– onderdeel C

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,II)

– onderdeel D

– onderdeel Da

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,III)

– onderdeel E

– onderdeel F

– artikel I

– artikel II, onderdelen aA en A

– amendement Dibi (16,III)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,IV)

– amendement Dibi (16,IV)

– amendement Dibi (11,II)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,V)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (13,II)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel II

– artikel III, onderdelen aA en A

– amendement Dibi (16,V)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,VI)

– amendement Dibi (16,VI)

– amendement Dibi (11,III)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (12,VII)

– amendement Bouwmeester/Berndsen (13,III)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel III

– artikelen IV t/m VI

– amendement Dibi (10) (invoegen artikel VIa)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

24. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

32 337, nr. 15

– de motie-Van Toorenburg/Helder over een rechterlijke toets vooraf

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

31 929

Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

31 929 (bijgewerkt t/m nr.16)

CONCEPT

– artikel I, onderdeel A

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,I) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,II)

– amendement Karabulut (15,I)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 15a, tweede lid, toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 15.

– amendement Hamer (12,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,III) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,IV)

– amendement Karabulut (15,II)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 35a toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 35.

– amendement Hamer (12,II)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel II

– artikel III, onderdelen A t/m C

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,V) (invoegen onderdeel Ca)

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,VI)

– amendement Karabulut (15,III)

NB: indien amendement 14,VI en amendement 15,III beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 50 toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 49.

– onderdeel D

– amendement Hamer (12,III) (toevoegen onderdeel E)

– artikel III

– artikel IV, onderdeel 0A

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,VII) (invoegen onderdeel 0Aa)

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,VIII)

– amendement Karabulut (15,IV)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 12a, eerste lid, toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 12.

– amendement Hamer (12,IV)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– artikel IV

– artikel V, aanhef

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,IX)

– amendement Karabulut (15,V)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 14 toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 44.

– amendement Dijkgraaf (16,I)

– onderdeel A

– amendement Hamer (12,V) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,X) (toevoegen onderdeel C)

– artikel V

– artikel VI, aanhef

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,XI)

– amendement Karabulut (15,VI)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 14 toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 44.

– amendement Dijkgraaf (16,II)

– onderdeel A

– amendement Hamer (12,VI) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,XII) (toevoegen onderdeel C)

– artikel VIA, onderdeel A

– amendement Dijkgraaf (16,III)

– onderdeel B

– amendement Hamer (12,VII) (toevoegen onderdeel C)

– artikel VIA

– artikel VII, aanhef

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,XIII) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Dijkstra/Koşer Kaya (14,XIV)

– amendement Karabulut (15,VII)

NB: indien amendement 14 en amendement 15 beide zijn aangenomen, wordt aan het slot van artikel 53a toegevoegd: , indien het in het eerste lid onder a en b genoemde niet op een andere wijze kan worden vastgesteld, of als niet wordt voldaan aan de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 17.

– amendement Dijkgraaf (16,IV)

– onderdeel C

– amendement Hamer (12,VIII) (toevoegen onderdeel D)

– artikel VII

– amendement Sterk (13) (invoegen artikel VIIa)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

31 929, nr. 17

– de motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van de regeling

31 929, nr. 18

– de motie-Azmani/Sterk over het opstellen van een uitvoeringsprotocol

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de staat van de Europese Unie

33 001, nr. 5

– de motie-Dijkhoff/Ormel over verlaging van de regeldruk

33 001, nr. 6

– de motie-Albayrak c.s. over geen voorstellen in strijd met de grondrechten

33 001, nr. 7

– de motie-Albayrak c.s. over een grotere rol van het Europees Parlement bij belangrijke besluitvorming van de Europese Raad

33 001, nr. 8

– de motie-Albayrak c.s. over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid

33 001, nr. 9

– de motie-Ormel over maatregelen tegen illegale migratie tussen Turkije en Griekenland

33 001, nr. 10

– de motie-Ormel/Dijkhoff over monitoring van de rechtsstaat

33 001, nr. 11

– de motie-Ormel over Europese financiële bijdragen voor Nederland

33 001, nr. 12

– de motie-Schouw c.s. over transparantie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer

33 001, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Schouw c.s. over het beschikbaar stellen van zetels voor EU-brede lijsten in 2014

33 001, nr. 14

– de motie-Schouw over communautaire besluitvorming

33 001, nr. 15

– de motie-El Fassed c.s. over de verenigbaarheid van ACTA met de Europese verdragen

33 001, nr. 16

– de motie-El Fassed c.s. over een plan van aanpak tegen voedselverspilling in Europa

33 001, nr. 17

– de motie-El Fassed over een scenario voor 100% hernieuwbare energie

33 001, nr. 18

– de motie-Voordewind over een sobere EU-begroting

33 001, nr. 19

– de motie-Voordewind c.s. over een speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten

33 001, nr. 20

– de motie-Voordewind over prostitutiegerelateerde mensenhandel

28. Debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk (voortzetting)

29. Debat over de sluiting van NedCar met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. Debat over het natuurakkoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. VAO Tijdelijke regeling uitkering aan voormalig WWIK-gerechtigden (AO d.d. 2/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO rechterlijke macht (AO d.d. 1/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Fiscaal verdragsbeleid (AO d.d 1/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO UWV-onderwerpen (AO d.d. 8/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20 december) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Intensieve veehouderij (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 766

37. Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

32 877

38. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels)

32 814

39. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

33 065

40. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

32 828

41. Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

Langetermijnagenda

vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012: krokusreces

28 en 29 februari, 1 maart (week 9)

– Debat over agenda van de Europese Top (29 februari)

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 20/12) (minister BuZa + staatssecretaris OCW)

– VAO BES-aangelegenheden (AO d.d. 6/2) (minister BZK)

– VAO Risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) (AO d.d. 02/02) (staatssecretaris I&M + minister BZK)

– VAO BES-aangelegenheden (AO d.d. 30/1) (minister VWS)

– VAO Voortgangsbericht aanpak kinderpornografie (AO d.d. 2/2) (minister V&J + staatssecretaris VWS)

– VAO Rapport «Beperkt weerbaar» (AO d.d. 8/2) (staatssecretaris VWS)

– VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (27 428, nr. 211 (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (32 680, nr. 4) (re- en dupliek)

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies) (re- en dupliek)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

33 019 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. aanpassing van de rijksmediabijdrage, beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep en aanpassingen van meer technische aard)

33 050 (Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 872 (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen) + 32 895 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van een Richtlijn betreffende uitzendarbeid)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 862 (Wet basisnet)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

6, 7 en 8 maart (week 10)

33 106 (Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (passend onderwijs)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

32 853 (Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten)

32 885 (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

13, 14 en 15 maart (week 11)

33 008 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het herstel van een lacune in de regeling van de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 887 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

20, 21 en 22 maart (week 12)

33 036 (Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van het Besluit inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van het Besluit betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken)

32 890 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J)

2. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi) (minister BZK)

3. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

4. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

5. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)(na ontvangst rapport)

6. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

7. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

9. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

10. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

11. Debat over de staat van het HBO (Klaver) (staatssecretaris OCW) (na ontvangst van aangekondigde inspectierapporten)

12. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

13. Debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers) (staatssecretaris Buza) (na ontvangst van een brief)

14. Debat over de besteding van 60 mln. euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

15. Debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema) (minister VWS en staatssecretaris VWS)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J) (na gesprek van minister ter zake)

2. Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

3. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

5. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

6. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

7. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

8. Dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet (Gesthuizen) (minister I&A)

9. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

10. Dertigledendebat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven) (minister EL&I + minister VWS) (na ontvangst van een brief)

11. Dertigledendebat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (na ontvangst van een brief) (minister-president)

12. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

13. Dertigledendebat over PIP-borstimplantaten (Arib) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

14. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

15. Dertigledendebat over de ontslagen bij de sociale werkplaats Risse Groep in Weert en bij de sociale werkplaats in Roermond (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

17. Dertigledendebat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed) (minister Buza + minister Defensie)

18. Dertigledendebat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

19. Dertigledendebat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob) (minister-president)

20. Dertigledendebat over het nog steeds niet afsluiten van CAO’s voor 2012 (Hamer) (minister-president)

21. Dertigledendebat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob) (minster-president, minister BuZa, staatssecretaris BuZa)

22. Dertigledendebat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters) (minister BuZa)

23. Dertigledendebat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing) (staatssecretaris OCW)

24. Dertigledendebat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob) (minister-president)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over agenda van de Europese Top (27 juni)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies) (na ontvangst van een brief en nota van wijziging)

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden) (debat voor het meireces)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties» (AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een nota van wijziging Wet bestuurlijke boete meldingsplichten in maart)

– VAO PAS/Natura 2000 (AO d.d. 24/01) (staatssecretaris EL&I) (na het houden van een nieuw AO)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen) (na ontvangst van de regeling over de aansluitplicht)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 5 maart van 10.15 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota Gezondheidsbeleid «Gezondheid dichtbij» (32 793, nr. 1)

Maandag 5 maart van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over Dierbeleid

Recesperiodes

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2014 t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven