Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 30 oktober 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 november

14.00 uur

Woensdag 4 november

10.15 uur

Donderdag 5 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en Schuldenbeleid

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 313 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 515, nr. 311

– de motie-Karabulut over het per direct stoppen met de kostendelersnorm voor ouderen met een AIO-uitkering

24 515, nr. 312

– de motie-Karabulut over de hoogte van de beslagvrije voet

24 515, nr. 313 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman c.s. over ruimte voor variatie in de experimenten

24 515, nr. 314

– de motie-Voortman over integrale werkwijzen voor schuldhulpverlening voor jongeren

24 515, nr. 315

– de motie-Yücel over signaleren van armoede en schulden als onderdeel van het takenpakket van wijkteams

24 515, nr. 316 (aangehouden)

– de motie-Koser Kaya/Yücel over stimuleren van een financieel loket

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 227

Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw)

34 227 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Karabulut (8)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Karabulut (12,I)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,I)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,III)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Lodders/Vermeij (7,I)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Lodders/Vermeij (7,II)

– onderdeel B

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– gewijzigd amendement Karabulut (12,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,II)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IV

– artikel V, aanhef

– gewijzigd amendement Karabulut (12,III)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Van Weyenberg (11,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel V

– amendement Van Weyenberg (10) (invoegen artikel VA)

– artikelen VI en VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (onderdeel Economie en Innovatie)

De Voorzitter: dhr. Jan Vos wenst zijn motie op stuk nr. 35 te wijzigen. mw. Van Tongeren wenst haar motie op stuk nr. 67 nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-XIII, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos/Van Veldhoven over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat

34 300-XIII, nr. 67 (gewijzigd, was nr. 52 en nader gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren/Jan Vos over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het aftreden van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

34 328, nr. 3 (gewijzigd, was nr. 1)

– de motie-Pechtold/Van Helvert een evenwichtige verdeling van de portefeuilles van de bewindspersonen

34 328, nr. 2

– de motie-Kuzu over doorbreken van de cultuur van misleiding van de Kamer

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

34 300-VIII, nr. 19

– de motie-Siderius/Slob over niet sluiten van de school voor speciaal onderwijs «De Ambelt»

34 300-VIII, nr. 20

– de motie-Siderius/Slob over garanderen van de bekostiging voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

34 300-VIII, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Siderius/Van Meenen over scholen die geen diplomagericht onderwijs aanbieden uitzonderen van de ontvlechting van het speciaal onderwijs

34 300-VIII, nr. 22

– de motie-Siderius over strenger controleren van praktijklokalen

34 300-VIII, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk over vermindering van segregatie in het onderwijs

34 300-VIII, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over taken van de raad van toezicht overhevelen naar de medezeggenschapsraad

34 300-VIII, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over dans- en muziekonderwijs

34 300-VIII, nr. 26 (ingetrokken)

– de motie-Duisenberg/Ypma over een verbetercultuur op basisscholen en middelbare scholen

34 300-VIII, nr. 27

– de motie-Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum

34 300-VIII, nr. 29

– de motie-Duisenberg c.s. over de top vijf human capital-ambitie

34 300-VIII, nr. 30

– de motie-Rog/Jasper van Dijk over financiële steun voor studenten met een meerjarige master

34 300-VIII, nr. 31

– de motie-Rog/Van Meenen over het continueren van de leerlingsubsidie voor NTC

34 300-VIII, nr. 32

– de motie-Rog/Siderius over SLO behouden voor Enschede

34 300-VIII, nr. 33 (aangehouden)

– de motie-Rog/Ypma over voorkomen dat leerlingen blijven zitten in het vo

34 300-VIII, nr. 34

– de motie-Rog over afbouw van de bovenwettelijke WW-uitkering

34 300-VIII, nr. 35

– de motie-Ypma/Straus over de promise academy in Rotterdam

34 300-VIII, nr. 36

– de motie-Ypma c.s. over een maatwerkdiploma

34 300-VIII, nr. 37

– de motie-Ypma c.s. over wegnemen van wettelijke belemmeringen in het reguliere onderwijs

34 300-VIII, nr. 38

– de motie-Ypma/Jasper van Dijk over het publiceren van jaarverslagen van schoolbesturen op internet

34 300-VIII, nr. 39

– de motie-Jadnanansing c.s. over een sluitende aanpak voor beroepspraktijkvorming

34 300-VIII, nr. 40

– de motie-Jadnanansing/Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum

34 300-VIII, nr. 41

– de motie-Jadnanansing/Straus over loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling in het vmbo

34 300-VIII, nr. 42

– de motie-Beertema over de centrale eindtoets verschuiven naar het midden van het schooljaar

34 300-VIII, nr. 43

– de motie-Beertema over de inspectie op kwaliteitsnormen laten controleren voor een nieuwe school start

34 300-VIII, nr. 44

– de motie-Beertema over de voorzitter van Platform Onderwijs2032 vragen afstand te nemen van de uitspraak dat Wilders gevaarlijk is

34 300-VIII, nr. 45

– de motie-Beertema over aandacht voor westerse waarden, normen en tradities in het onderwijs

34 300-VIII, nr. 46

– de motie-Beertema over intrekken van de accreditatie bij falend leiderschap

34 300-VIII, nr. 47

– de motie-Van Meenen c.s. over realisering van de kernelementen van het leerrecht

34 300-VIII, nr. 48

– de motie-Van Meenen c.s. over inzetten van werkloze leraren voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

34 300-VIII, nr. 49

– de motie-Van Meenen c.s. over zo inrichten van het onderwijsbestel dat gelijke kansen weer de norm worden

34 300-VIII, nr. 50

– de motie-Van Meenen over onderwijsinstellingen verplicht laten schatkistbankieren

34 300-VIII, nr. 51

– de motie-Van Meenen over het studievoorschot ook beschikbaar stellen voor mensen ouder dan 30 jaar

34 300-VIII, nr. 52

– de motie-Van Meenen/Dik-Faber over groen onderwijs onderbrengen bij OCW

34 300-VIII, nr. 71 (gewijzigd, was nr. 53)

– de gewijzigde motie-Van Meenen/Duisenberg over afnemen van het eindexamen in de tweede taal

34 300-VIII, nr. 54

– de motie-Dik-Faber/Slob over vanaf 2017 de bekostiging van scholen niet onder het niveau van 2016 laten komen

34 300-VIII, nr. 55

– de motie-Dik-Faber c.s. over meer maatwerk voor scholen in het funderend onderwijs

34 300-VIII, nr. 56

– de motie-Dik-Faber/Slob over snel internet op alle scholen vanaf 2017

34 300-VIII, nr. 57

– de motie-Grashoff c.s. over waarborgen van de op- en doorstroom in het onderwijs

34 300-VIII, nr. 58

– de motie-Grashoff c.s. over behouden van meervoudige schooladviezen

34 300-VIII, nr. 59

– de motie-Grashoff c.s. over aanvullende bekostiging van scholing van vluchtelingenkinderen

34 300-VIII, nr. 60 (ingetrokken)

– de motie-Grashoff c.s. over een vergoeding voor het lopen van coschappen

34 300-VIII, nr. 61

– de motie-Bisschop c.s. over onderzoek naar de behoeften van ouders bij de schoolkeuze

34 300-VIII, nr. 62

– de motie-Krol over een apart beleidsartikel voor volwassenenonderwijs

34 300-VIII, nr. 63

– de motie-Krol over uitbreiding van de doelgroep Tel mee met Taal met 65-plussers

34 300-VIII, nr. 64

– de motie-Krol over NPO Politiek toevoegen aan het standaardzenderpakket

34 300-VIII, nr. 65

– de motie-Kuzu over verbetering van het binnenmilieu op scholen

34 300-VIII, nr. 66

– de motie-Kuzu over de toegankelijkheid van het onderwijs voor verschillende groepen

34 300-VIII, nr. 67

– de motie-Kuzu over onderwijs in meer talen dan nu mogelijk is

34 300-VIII, nr. 68

– de motie-Kuzu over daden van discriminatie en racisme opnemen in het lerarenregister

34 300-VIII, nr. 69

– de motie-Van Klaveren over geen taallessen voor asielzoekers die een grote kans maken op een vergunning

34 300-VIII, nr. 70

– de motie-Van Klaveren over tegengaan van antisemitisme in het onderwijs

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

34 300-XII, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Smaling over samenvoegen van NS en ProRail

34 300-XII, nr. 14

– de motie-Smaling over taken en budget van de ILT beter met elkaar in overeenstemming brengen

34 300-XII, nr. 15

– de motie-Smaling over het IPO betrekken bij het overleg over asbestsanering

34 300-XII, nr. 16

– de motie-Visser/Hoogland over aanpassing van de wet- en regelgeving met het oog op slimme mobiliteit

34 300-XII, nr. 17

– de motie-Visser/Hoogland over inventariseren van de regeldruk op Schiphol

34 300-XII, nr. 18

– de motie-Visser/Hoogland over een maximumsnelheid van 130 km/u op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam

34 300-XII, nr. 19

– de motie-Visser over opheffing van de grondslag voor gemeentelijke milieuzones

34 300-XII, nr. 20

– de motie-Van Helvert over locaties voor snelheidscontroles door burgers laten aandragen

34 300-XII, nr. 21

– de motie-Van Helvert over maatregelen om de files op de A1 te verminderen

34 300-XII, nr. 22

– de motie-Van Helvert over in beeld brengen van de groei van files uit de filetop 50

34 300-XII, nr. 23

– de motie-Van Helvert over versterking van de positie van KLM

34 300-XII, nr. 24

– de motie-Agnes Mulder c.s. over voorkomen van interpretatieverschillen bij het testen van nieuwe automodellen

34 300-XII, nr. 25

– de motie-Cegerek/Van Tongeren over stapsgewijs toewerken naar een steeds gezondere luchtkwaliteit

34 300-XII, nr. 26

– de motie-Cegerek/Van Veldhoven over 10% circulair inkopen door de overheid

34 300-XII, nr. 27

– de motie-Cegerek/Remco Dijkstra over een overkoepelend programma voor de circulaire economie

34 300-XII, nr. 28

– de motie-Cegerek/Remco Dijkstra over onderzoek naar een kennisbank voor grondstoffen

34 300-XII, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Hoogland/Van Tongeren over een verbod op het verwijderen van een roetfilter

34 300-XII, nr. 30

– de motie-Hoogland over tegengaan van kilometerfraude bij import

34 300-XII, nr. 31

– de motie-Hoogland/Visser over een impuls aan de agenda Fietsfilevrij van de Fietsersbond

34 300-XII, nr. 32

– de motie-Hoogland over aanpassen van de apk aan de eisen van de toekomst

34 300-XII, nr. 33

– de motie-Madlener over zo snel mogelijk verhogen van de maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht

34 300-XII, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Madlener over beëindigen van het project Beter Benutten

34 300-XII, nr. 53 (gewijzigd, was nr. 35)

– de gewijzigde motie-Madlener over fors verlagen van de prijs voor het schorsen van een voertuig

34 300-XII, nr. 36

– de motie-Madlener over provinciale opcenten voor 100% ten goede laten komen aan provinciale wegen

34 300-XII, nr. 37

– de motie-Van Veldhoven/Cegerek over een geïntegreerd grondstoffenakkoord

34 300-XII, nr. 38

– de motie-Van Veldhoven/Van Helvert over de herijking van het investeringspakket tot 2028

34 300-XII, nr. 39

– de motie-Van Veldhoven c.s. over hotspots van zeer slechte luchtkwaliteit in de regio

34 300-XII, nr. 40

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over een duurzaam inkopen check voor lagere overheden

34 300-XII, nr. 41

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een slimme oplossing binnen de «Bak van Amelisweerd»

34 300-XII, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over de inzet van vrijvallende middelen uit het Afvalfonds

34 300-XII, nr. 43

– de motie-Dik-Faber over inzamelen van bedrijfsmatig plastic afval

34 300-XII, nr. 44

– de motie-Dik-Faber over steun voor het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal»

34 300-XII, nr. 45

– de motie-Dik-Faber over verbreden van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptie

34 300-XII, nr. 46

– de motie-Dik-Faber over een green deal met kledingconcerns

34 300-XII, nr. 47

– de motie-Dik-Faber over aanpassing van de ecodesign-richtlijn

34 300-XII, nr. 48

– de motie-Van Tongeren over terugdringen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof

34 300-XII, nr. 49

– de motie-Van Tongeren over testen van alle typen dieselvoertuigen op uitstoot

34 300-XII, nr. 50

– de motie-Van Tongeren over een langdurige campagne voor Het Nieuwe Rijden

34 300-XII, nr. 51

– de motie-Van Tongeren over uitsluiten van «sjoemel»-diesels van het overheidswagenpark

34 300-XII, nr. 52

– de motie-Bisschop/Dik-Faber over professionaliseren van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

23 686, nr. 23

Brief van het presidium over wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 264, nr. 6

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut Nationale ombudsman

De Voorzitter: ik stel voor om, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663, mw. dr. J.J. Sylvester conform de voordracht van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te benoemen tot substituut Nationale ombudsman.

11. Debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 oktober jl., over de JBZ-raad op 9 november 2015 en over de inzet voor de migratietop van 11 en 12 november 2015 met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

12. VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

34 300-XIII

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 300-XVI

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34 273

15. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)

Langetermijnagenda

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/10)

– VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP) (AO d.d. 07/10)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 15/10)

– VAO Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Tbs (AO d.d. 28/10)

– VAO Herziening Europese Verkiezingsakte (AO d.d. 28/10)

34 276 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard))

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 275 (Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES))

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

34 232 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie))

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren))

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

8, 9, 10 december (week 50)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

34 212 (Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

24. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

25. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

26. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

27. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

28. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

30. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

31. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

32. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

34. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

35. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

36. Debat over ProRail (Hoogland) (Staatssecretaris I&M) (3e termijn)

37. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

38. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

40. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

41. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

42. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

43. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

44. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

45. Debat over Groningen (Minister EZ)

46. Debat over energie (Minister EZ)

47. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

48. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

49. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

50. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

51. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

52. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

53. Debat over het bericht dat de mol bij de politie een negatief advies had van de AIVD (Segers) (Minister V&J)

53. Debat over de regeldruk bij banken (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

44. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

45. Dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

46. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

47. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

49. Dertigledendebat over bed, bad en brood (Sjoerdsma) (Staatssecretaris V&J)

50. Dertigledendebat over het rapport over extra geld voor politie en justitie om de opsporing van criminelen op peil te houden (Kooiman) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2016 (34 302) en de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 23 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel ontwikkelingssamenwerking

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per 30/10)

VVD:

260

minuten

PvdA:

232

minuten

SP:

154

minuten

CDA:

140

minuten

PVV:

152

minuten

D66:

132

minuten

ChristenUnie:

88

minuten

GroenLinks:

83

minuten

SGP:

80

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

87

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

40

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

48

minuten

Houwers:

23

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

7

minuten