Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 28 september 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 oktober

14.00 uur

Woensdag 3 oktober

10.15 uur

Donderdag 4 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 235

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

De Voorzitter: de fractie van de VVD zal bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag a.s. verzoeken om heropening van de beraadslagingen en daarmee uitstel van de stemmingen bij punt 3.

33 235 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– amendement Huizing c.s. (11)

– artikel I

– artikelen II t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 236

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

– artikelen I t/m XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 237

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

– artikelen I t/m II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 238

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 273

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 10 september 2010

– artikelen I t/m XVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 768

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

– artikelen 1.1 t/m 3.21

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

32 768, nr. 8

– de motie-Verhoeven over een evaluatie na tweeënhalf jaar

32 768, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Schouten over het consulteren van de veiligheidsgerelateerde sector

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 186

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

33 186 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 t/m 9

– amendement Klever (10) (invoegen artikel 9a)

– amendement Klever (11) (artikel 10 vervalt)

  • Indien nr. 11 verworpen:

  • – amendement Agnes Mulder (8,1)

– artikel 10

– artikelen 11 t/m 22

– amendement Agnes Mulder (8,II)

NB Indien zowel amendement nr. 10 als amendement nr. 8 worden aangenomen, dan is de wijziging van 8,II overbodig en wordt deze niet in de wetstekst verwerkt.

– artikel 23

– artikel 24 t/m 48

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

33 186, nr. 12

– de motie-Verhoeven c.s. over de Kamer informeren over vernietigde besluiten

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Septemberpakket pensioenen

De Voorzitter: mw. Sap verzoekt haar motie op stuk nr. 133 aan te houden.

32 043, nr. 130

– de motie-Ulenbelt c.s. over het advies van de externe commissie en maatwerk van DNB

32 043, nr. 131

– de motie-Ulenbelt c.s. over het instellen van een staatscommissie

32 043, nr. 132

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een lager UFR-niveau in 2013

32 043, nr. 133 (aangehouden)

– de motie- Sap/Van Weyenberg over pensioenfondsen verplichten hun deelnemers te informeren over voorgenomen kortingen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met

33 204

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

33 204 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, aanhef

– amendement Leijten (10,I)

– gewijzigd amendement Keijzer (12,I)

NB: Indien beide amendementen 10 en 12 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Leijten (10,II)

– gewijzigd amendement Keijzer (12,II)

NB: Indien beide amendementen 10 en 12 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Leijten (17) (invoegen artikel IIA)

– gewijzigd amendement Keijzer (12,III) (invoegen artikel IIA)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 204, nr. 14

– de motie-Leijten over het verhogen van de grens van het heffingvrij vermogen

33 204, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten/Krol over onderzoek naar de zak- en kleedgeldregeling

33 204, nr. 16

– de motie-Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten

15. Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting ministerie van Financiën (33 400-IX)

33 108

16. Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

32 722

17. Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

31 898

18. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

33 208

19. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

32 839

20. Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen

21. Dertigledendebat over het voornemen van Philips om een deel van de productie naar Polen te verplaatsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over het ontslag van 134 werknemers bij sociale werkplaats Emco in Emmen en het ontslag van 200 werknemers bij sociale werkplaats Wedeka

33 224

23. Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer in verband met de invoering van de werkkostenregeling en de regeling van de dienstauto voor de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer

33 125

24. Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

33 347

25. Wijziging van de Wet op het BTW-compensatiefonds in verband met het ontnemen van de status van begrotingsfonds aan het BTW-compensatiefonds

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 oktober (week 41)

– Begroting van de Koning (I), Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

– Debat over de agenda van de Europese Top

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

33 131 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

33 184 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg)

herfstreces: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012 (week 42)

23, 24 en 25 oktober (week 43)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Economie en Innovatie

32 840 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 250 (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (na reactie kabinet op verslag over 2011)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

30 en 31 oktober, 1 november (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII), onderdeel Immigratie, Integratie en Asiel

– Begroting Staten-Generaal (IIA) + Begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

33 032 (Wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

13, 14 en 15 november (week 46)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Defensie (X)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Begroting Landbouw en Natuur (XIII)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) *

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (op verzoek van de aanvrager niet eerder agenderen dan half oktober)

2. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie (Monasch) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

4. Debat over het digitaliseren van archieven door mormonen (Koopmans) (minister BZK)

5. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie)

6. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen (Leijten) (minister VWS)

7. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

8. Debat over het bericht dat de minister van SZW opnieuw probeert illegalen die onderwijs mogen volgen hun stage en daarmee hun diploma, te onthouden, ondanks eerdere rechterlijke uitspraken (Hamer) (minister SZW)

9. Debat over het bericht dat de klassen in het basisonderwijs zeer groot zijn (Smits) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over de jeugdwerkloosheid die opgelopen is boven de 100 000 en de verslechterende positie van jongeren op de arbeidsmarkt (Hamer) (minister SZW)

4. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

5. Interpellatie-Leijten over het oordeel dat de Nma de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien

6. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

7. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

8. Dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen (Gesthuizen) (minister I&A)

9. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (PvdA) (minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

11. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

12 Dertigledendebat over het bericht «Fiscus checkt aangiften van bedrijven nauwelijks nog» (Van Vliet) (staatssecretaris Fin)

13. Dertigledendebat over het bericht «Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis» (Elissen) (minister BZK en minister BuZa)

14. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

15. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

16. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

17. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (voorafgegaan door ontvangst van een brief) (minister I&M)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

32 412 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet i.v.m. het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten i.v.m. wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid i.v.m. wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

33 174 Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn de komende week geen overleggen geagendeerd.

Spreektijden begrotingsbehandeling (inclusief de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD

410

minuten

380

minuten

240

minuten

240

minuten

CDA

220

minuten

D66

210

minuten

ChristenUnie

160

minuten

GroenLinks

140

minuten

SGP

130

minuten

PvdD

120

minuten

50PLUS

120

minuten

Recesperiodes

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014