Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 314Verdrag

50 (1988) Nr. 4

A. TITEL

Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken;

(met Bijlagen)

Straatsburg, 25 januari 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1991, 4.

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol tot wijziging van 27 mei 2010 zijn geplaatst in Trb. 2010, 221.

C. VERTALING

Zie Trb. 1991, 4.


De vertaling van het Protocol tot wijzing van 27 mei 2010 luidt als volgt:


Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken

Preambule

De lidstaten van de Raad van Europa en de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) die dit Protocol hebben ondertekend,

Overwegend dat het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988 (hierna te noemen „het Verdrag”), is gesloten voordat overeenstemming was bereikt over de internationale norm voor de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken;

Overwegend dat een nieuw kader van samenwerking is ontstaan sedert het Verdrag werd gesloten;

Overwegend dat het wenselijk is een multilateraal instrument beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk Staten in de gelegenheid te stellen te profiteren van het nieuwe kader van samenwerking en tevens de hoogste internationale normen voor samenwerking op belastinggebied te implementeren;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

1.

De zevende overweging van de preambule van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door de volgende:

„Er derhalve van overtuigd dat Staten maatregelen dienen uit te voeren of inlichtingen dienen te verstrekken, rekening houdend met de noodzaak van het beschermen van de vertrouwelijkheid van de inlichtingen en met internationale instrumenten ter bescherming van de privacy en de stromen van persoonsgegevens;”

2.

Na de zevende overweging van de preambule van het Verdrag wordt de volgende overweging ingevoegd:

„Overwegend dat er een nieuw kader van samenwerking is ontstaan en dat het wenselijk is een multilateraal instrument beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk Staten in de gelegenheid te stellen te profiteren van het nieuwe kader van samenwerking en tevens de hoogste internationale normen voor samenwerking op belastinggebied te implementeren;”

Artikel II

Artikel 4 van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Artikel 4 Algemene bepaling
 • 1. De Partijen wisselen alle inlichtingen uit, met name zoals voorzien in dit deel, die naar verwachting van belang zijn voor de toepassing of handhaving van hun nationale wetten ter zake van de belastingen waarop dit Verdrag van toepassing is.

 • 2. Geschrapt.

 • 3. Iedere Partij kan, door middel van een aan een van de Depositarissen gerichte verklaring, te kennen geven dat haar autoriteiten volgens haar nationale wetgeving haar inwoner of onderdaan in kennis kunnen stellen alvorens hem betreffende inlichtingen te verstrekken, in overeenstemming met de artikelen 5 en 7.”

Artikel III

1.

Het woord „en” in artikel 18, eerste lid, onderdeel b, van het Verdrag wordt vervangen door het woord „of”.

2.

De verwijzing naar „artikel 19” in artikel 18, eerste lid, onderdeel f, van het Verdrag wordt vervangen door een verwijzing naar „artikel 21, tweede lid, onderdeel g”.

Artikel IV

Artikel 19 van het Verdrag wordt geschrapt.

Artikel V

Artikel 21 van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

„Artikel 21 Bescherming van personen en grenzen aan de verplichting tot het verlenen van bijstand
 • 1. Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast de rechten en waarborgen aan die personen hebben volgens de wetgeving of de administratieve praktijk van de aangezochte Staat.

 • 2. Behalve in het geval van artikel 14 worden de bepalingen van dit Verdrag niet zodanig uitgelegd dat zij de aangezochte Staat de verplichting opleggen:

  • a. maatregelen te nemen die in strijd zijn met zijn eigen wetgeving of administratieve praktijk of met de wetgeving of de administratieve praktijk van de verzoekende Staat;

  • b. maatregelen te nemen die in strijd zouden zijn met de openbare orde (ordre public);

  • c. inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens zijn eigen wetgeving of administratieve praktijk of de wetgeving of administratieve praktijk van de verzoekende Staat;

  • d. inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze zouden onthullen, of inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde (ordre public);

  • e. administratieve bijstand te verlenen indien en voor zover hij de belasting in de verzoekende Staat in strijd acht met algemeen aanvaarde beginselen van belastingheffing of met de bepalingen van een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting of met enig ander verdrag dat de aangezochte Staat heeft gesloten met de verzoekende Staat;

  • f. administratieve bijstand te verlenen ten behoeve van de toepassing of handhaving van een bepaling van de belastingwetgeving van de verzoekende Staat die, of elk daarmee verband houdend vereiste dat, discriminatie inhoudt van een onderdaan van de aangezochte Staat ten opzichte van een onderdaan van de verzoekende Staat die zich in dezelfde omstandigheden bevindt;

  • g. administratieve bijstand te verlenen indien de verzoekende Staat niet alle redelijke maatregelen heeft aangewend die hem uit hoofde van zijn wetgeving of administratieve praktijk ter beschikking staan, tenzij aanwending van die middelen zou leiden tot onevenredige moeilijkheden;

  • h. bijstand bij de invordering te verlenen in gevallen waarin de administratieve last voor die Staat kennelijk niet in verhouding staat tot het voordeel te behalen door de verzoekende Staat.

 • 3. Indien in overeenstemming met dit Verdrag om inlichtingen wordt verzocht door de verzoekende Staat, wendt de aangezochte Staat zijn maatregelen inzake het verzamelen van inlichtingen aan om de verzochte inlichtingen te verkrijgen, ongeacht het feit dat de aangezochte Staat ten behoeve van zijn eigen belastingheffing niet over dergelijke inlichtingen behoeft te beschikken. Op de in de vorige zin vervatte verplichting zijn de in dit Verdrag vervatte beperkingen van toepassing, maar deze beperkingen, in het bijzonder die van het eerste en tweede lid, mogen in geen geval zodanig worden uitgelegd dat het een aangezochte Staat toegestaan is uitsluitend op grond van het feit dat hij geen nationaal belang heeft bij dergelijke inlichtingen te weigeren inlichtingen te verstrekken.

 • 4. De bepalingen van dit Verdrag, in het bijzonder die van het eerste en tweede lid, mogen in geen geval zodanig worden uitgelegd dat het een aangezochte Staat toegestaan is het verstrekken van inlichtingen te weigeren uitsluitend op grond van het feit dat de betreffende gegevens berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde, of een persoon die bij wijze van vertegenwoordiging of als vertrouwenspersoon optreedt, dan wel omdat deze betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.”

Artikel VI

Artikel 22, eerste en tweede lid, wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

 • „1. Alle door een Partij krachtens dit Verdrag verkregen inlichtingen worden op dezelfde wijze geheim gehouden en beschermd als inlichtingen die krachtens de nationale wetgeving van die Partij zijn verkregen, en, voor zover nodig teneinde het noodzakelijke beschermingsniveau voor persoonsgegevens veilig te stellen, in overeenstemming met de waarborgen die de Partij die de gegevens verstrekt kan voorschrijven indien deze worden vereist krachtens haar nationale wetgeving.

 • 2. Dergelijke inlichtingen worden in elk geval uitsluitend ter kennis gebracht van personen of autoriteiten (met inbegrip van rechterlijke instanties en bestuurlijke of toezichthoudende lichamen) die betrokken zijn bij de heffing of inning van belastingen van die Partij, of bij de invordering van belastingen, de tenuitvoerlegging, of de vervolging ter zake van of de beslissing in beroepszaken met betrekking tot belastingen van die Partij of bij het toezicht op het bovenstaande. Uitsluitend de bovenbedoelde personen of autoriteiten mogen van die inlichtingen gebruikmaken en uitsluitend voor die doeleinden. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid mogen zij de inlichtingen bekendmaken in openbare rechtszittingen of in rechterlijke beslissingen aangaande die belastingen.”

Artikel VII

Artikel 27, tweede lid, van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende:

 • „2. Niettegenstaande het eerste lid, kunnen Partijen die lid zijn van de Europese Unie in hun onderlinge betrekkingen de mogelijkheden voor bijstand voorzien in het Verdrag toepassen indien deze meer ruimte voor samenwerking bieden dan de mogelijkheden geboden door de van toepassing zijnde regelgeving van de Europese Unie.”

Artikel VIII

1.

Aan het eind van artikel 28 van het Verdrag worden de volgende leden toegevoegd:

 • „4. Elke lidstaat van de Raad van Europa of van de OESO die na de inwerkingtreding van het Protocol tot wijziging van dit Verdrag, dat vanaf 27 mei 2010 openstaat voor ondertekening (het „Protocol van 2010”), Partij wordt bij het Verdrag, wordt Partij bij het Verdrag zoals gewijzigd bij dat Protocol, tenzij in een schriftelijke mededeling aan een van de Depositarissen blijk wordt gegeven van een ander voornemen.

 • 5. Na de inwerkingtreding van het Protocol van 2010 kan elke Staat die geen lid is van de Raad van Europa of van de OESO verzoeken om een uitnodiging tot ondertekening en bekrachtiging van dit Verdrag zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010. Verzoeken daartoe worden gericht aan een van de Depositarissen die deze doorzenden naar de Partijen. De Depositaris stelt ook het Comité van Ministers van de Raad van Europa en de Raad van de OESO hiervan in kennis. De beslissing om Staten, die om een uitnodiging hebben verzocht, uit te nodigen Partij te worden bij dit Verdrag wordt door de Partijen bij het Verdrag via het coördinerend lichaam genomen met eenparigheid van stemmen. Voor een Staat die het Verdrag zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010 in overeenstemming met dit lid bekrachtigt, treedt dit Verdrag in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging bij een van de Depositarissen.

 • 6. De bepalingen van dit Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, zijn van toepassing op administratieve bijstand ter zake van belastingtijdvakken beginnend op of na 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, voor een Partij in werking trad, of bij ontbreken van een belastingtijdvak, op administratieve bijstand ter zake van belastingvorderingen ontstaan op of na 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, voor een Partij in werking trad. Twee of meer Partijen kunnen onderling overeenkomen dat het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, van toepassing is op administratieve bijstand ter zake van eerdere belastingtijdvakken of belastingvorderingen.

 • 7. Niettegenstaande het zesde lid zijn de bepalingen van dit Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, vanaf de datum van inwerkingtreding ter zake van een Partij met betrekking tot eerdere belastingtijdvakken of belastingvorderingen van toepassing op belastingzaken waarbij sprake is van opzettelijke gedragingen die vervolgd kunnen worden krachtens de strafwetten van de verzoekende Partij.”

2.

Het volgende onderdeel wordt ingevoegd na het eerste lid, onderdeel e, van artikel 30 van het Verdrag:

 • „f. de bepalingen van artikel 28, zevende lid, uitsluitend toe te passen op administratieve bijstand ter zake van belastingtijdvakken beginnend op of na 1 januari van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarin het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, voor een Partij in werking trad, of bij ontbreken van een belastingtijdvak, op administratieve bijstand ter zake van belastingvorderingen ontstaan op of na 1 januari van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarin het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2010, voor een Partij in werking trad.”

3.

In artikel 32, eerste lid, van het Verdrag worden de woorden „en elke Partij bij dit Verdrag” ingevoegd na de woorden „lidstaten van de OESO”.

Artikel IX

1.

Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Staten die het Verdrag hebben ondertekend. Het Protocol dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. Een ondertekenaar kan dit Protocol uitsluitend bekrachtigen, aanvaarden of goedkeuren na of tegelijkertijd met de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Verdrag. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij een van de Depositarissen.

2.

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum waarop vijf Partijen bij het Verdrag in overeenstemming met de bepalingen van het eerste lid hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht.

3.

Met betrekking tot iedere Partij bij het Verdrag die later zijn instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

Artikel X

 • 1. De Depositaris die een akte, kennisgeving of mededeling heeft ontvangen, stelt de lidstaten van de Raad van Europa, de lidstaten van de OESO en elke Partij bij het Verdrag zoals gewijzigd bij dit Protocol in kennis van:

  • a. elke ondertekening;

  • b. de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring;

  • c. iedere datum van inwerkingtreding van dit Protocol ingevolge de bepalingen van artikel IX;

  • d. iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling met betrekking tot dit Protocol.

 • 2. De Depositaris die een mededeling ontvangt of een kennisgeving doet ingevolge de bepalingen van het eerste lid, stelt de andere Depositaris daarvan in kennis.

 • 3. De Depositarissen zenden de lidstaten van de Raad van Europa en de lidstaten van de OESO een gewaarmerkt afschrift van dit Protocol toe.

 • 4. Op het moment dat dit Protocol in overeenstemming met artikel IX in werking treedt, legt een van de Depositarissen de tekst van het Verdrag zoals gewijzigd bij dit Protocol vast en zendt een gewaarmerkt afschrift toe aan alle Partijen bij het Verdrag zoals gewijzigd bij dit Protocol.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs op 27 mei 2010, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in twee exemplaren, waarvan er één zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa en het andere in het archief van de OESO.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1997, 10 en Trb. 2010, 221.

E. PARTIJGEGEVENS

Verdrag

Zie Trb. 1991, 4.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Azerbeidzjan

26-03-03

03-06-04

R

01-10-04

   

België

07-02-92

01-08-00

R

01-12-00

   

Canada

28-04-04

         

Denemarken

16-07-92

16-07-92

R

01-04-95

   

Duitsland

17-04-08

         

Finland

11-12-89

15-12-94

R

01-04-95

   

Frankrijk

17-09-03

25-05-05

R

01-09-05

   

Georgië

12-10-10

         

IJsland

22-07-96

22-07-96

R

01-11-96

   

Italië

31-01-06

31-01-06

R

01-05-06

   

Mexico

27-05-10

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

25-09-90

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

15-10-96

R

01-02-97

   

 – Bonaire

     

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

     

10-10-10

   

 – Saba

     

10-10-10

   

– Aruba

 

15-10-96

R

01-02-97

   

– Curaçao

     

10-10-10

   

– Sint Maarten

     

10-10-10

   

Noorwegen

05-05-89

13-06-89

R

01-04-95

   

Oekraïne

20-12-04

26-03-09

R

01-07-09

   

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

           

Polen

19-03-96

25-06-97

R

01-10-97

   

Portugal

27-05-10

         

Slovenië

27-05-10

         

Spanje

12-11-09

10-08-10

 

01-12-10

   

Verenigd Koninkrijk, het

24-05-07

24-01-08

R

01-05-08

   

Verenigde Staten van Amerika, de

28-06-89

13-02-91

R

01-04-95

   

Zuid-Korea

27-05-10

         

Zweden

20-04-89

04-07-90

R

01-04-95

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-01-2007

 

Groenland

01-04-1995

 
Verenigde Staten van Amerika, de

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Amerikaans-Samoa

01-04-1995

 

Amerikaanse Maagdeneilanden

01-04-1995

 

Bakereiland

01-04-1995

 

Guam

01-04-1995

 

Howland-eiland

01-04-1995

 

Jarviseiland

01-04-1995

 

Johnstoneiland

01-04-1995

 

Kingman Reef

01-04-1995

 

Midway-eiland

01-04-1995

 

Navassa-eiland

01-04-1995

 

Noordelijke Marianen

01-04-1995

 

Palmyra-eiland

01-04-1995

 

Panamakanaal-zone (< 31-12-1999)

01-04-1995

31-12-1999

Puerto Rico

01-04-1995

 

Wake-eiland

01-04-1995

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Azerbeidzjan, 3 juni 2004

The Republic of Azerbaijan declares that it will be unable to guarantee compliance with the provisions of the Convention in its territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation.

Annex A – Taxes to which the Convention would apply:

Article 2, paragraph 1. a. i:

. Income tax from individuals;

. Profit tax from legal persons (with the exception of entities and enterprises that are the property of municipalities);

. Tax withheld at the source of payment on income of non-residents;

. Tax withheld from the net profit of a permanent establishment.

Article 2, paragraph 1. b. i:

. Profit tax from entities and enterprises that are the property of municipalities.

Article 2, paragraph 1. b. ii:

. Payments to the State Social Protection Fund.

Article 2, paragraph 1. b. iii.A:

. Property tax from legal persons.

Article 2, paragraph 1. b. iii.B:

. Land tax from legal persons.

Article 2, paragraph 1. b. iii.C:

. Value added tax.

Article 2, paragraph 1. b. iii.D:

. Excise tax.

Article 2, paragraph 1. b. iii.E:

. Road tax.

Article 2, paragraph 1. b. iii.G:

. Mining tax;

. Tax under simplified system;

. Duties withheld according to the “Law of state duties”.

Article 2, paragraph 1. b. iv:

. Land tax from individuals;

. Property tax from individuals;

. Mining tax on the exploitation of constructions materials produced in certain regions.

Annex B – Competent authorities:

Ministry of taxes, State Customs Committee, Ministry of Labour and Social Protection of Population, Ministry of Finance.

Annex C – Definition of the term “national” is given in the following:

The term “national” means:

. all individuals possessing the nationality of the Republic of Azerbaijan;

. all legal persons (including partnership and joint venture), companies, associations and other organisations deriving their status as such from the legislation of the Republic of Azerbaijan.

België, 1 augustus 2000

Annex A – Taxes to which the Convention would apply

 • I. Article 2, § 1.a.i:

  Personal tax,

  Corporation tax,

  Tax on legal persons,

  Tax on non-residents,

  Withholding tax on income from movable assets (tax on capital incomes), income tax deducted at source

  Special surcharge on tax on non-residents

 • II. Article 2, § 1.b.i:

  Special surcharge on personal tax,

  Withholding tax on income from immovable assets (property tax) and surcharge.

 • III. Article 2, § 1.b.iii:

  Under category A:

  Registration duties on gifts inter vivos.

  Under category C:

  Value added tax.

  Under category D:

  Excise duties,

  Special excise duties,

  Annual tax on insurance policies,

  Annual tax on profit sharing.

 • IV. Article 2, § 1.b.iv:

  Under category A:

  Death duties and duties on transfers following death.

Annex B – Competent authorities

Minister for Finance or an authorised representative.

Annex C – Definition of the word “national” for the purpose of the Convention

None.

To Article 30, § 1.a, of the Convention

Belgium reserves the right not to provide any forms of assistance in relation to the taxes of other Parties in any of the categories listed in sub-paragraph b of paragraph 1 of Article 2:

 • ii. : Compulsory social security contributions payable to general government or to social security institutions established under public law;

 • iii. B : Taxes on immovable property;

 • iii. E : Taxes on the use or ownership of motor-vehicles;

 • iii. F : Taxes on the use or ownership of movable property other than motor-vehicles;

 • iii. G : Any other taxes;

 • iv. B : Taxes on immovable property;

 • iv. C : General consumption taxes, such as value-added or sales taxes;

 • iv. D : Specific taxes on goods and services such as excise duties;

 • iv. E : Taxes on the use or ownership of motor-vehicles;

 • iv. F : Taxes on the use or ownership of movable property other than motor-vehicles;

 • iv. G : Any other taxes.

To Article 30, § 1.c, of the Convention

Belgium reserves the right not to provide assistance in respect of any tax claim:

 • which is in existence at the date of entry into force of the Convention in respect of Belgium;

 • which was the subject of a reservation by Belgium based on Article 30, § 1.a of the Convention and was already in existence at the date of withdrawal by Belgium of such a reservation.

Denemarken, 16 juli 1992

As regards Denmark, the Convention shall apply to the territory of the Kingdom of Denmark including the territorial sea of Denmark as well as any other maritime area to the extent that that area, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the seabed or its sub-soil and the superjacent waters and with regard to other activities for the economic exploration and exploitation of the area

Annex B

Denmark (except for Greenland)

The Minister for Taxation of his authorised representative,

Greenland

The Local Government or its authorised representative.

Denemarken, 28 september 2001

The Convention will continue to apply to taxes that have been repealed or renamed as long as the taxes remain enforceable and collectible.

Annex A (Tax covered)

Danish taxes:

Article 2, paragraph 1.a:

 • i. : income taxes to the State (indkomstskatter til staten)

 • ii. : –

 • iii. : capital tax to the State (formueskat til staten) – repealed as of 1 January 1997, enforceable and collectible until 1 January 2002 (in cases of fraud until 1 January 2017)

Article 2, paragraph 1.b:

 • i. : income tax to the municipalities (kommunal indkomstskat),

  income tax to the county municipalities (amtskommunal indkomstskat),

  tax on immovable property (ejendomsskat);

  tax on assessed value of immovable property (ejendomsværdiskat),

  church tax (kirkeskat)

 • ii. : labour market contribution (arbejdsmarkedsbidrag),

  special pension contribution (særligt pensionsbidrag)

 • iii. A : tax on inheritance and gifts (afgift af dødsboer og gaver)

 • iii. B : –

 • iii. C: value added tax (merværdiafgift),

 • iii. D : excise duties imposed by the State (forbrugsafgifter, som pålægges af staten)iii. E : registration tax on motor vehicles (registrerings afgift af motorkøretøjer),

  weight tax on motor vehicles and other taxes on the ownership or use of motor vehicles (vægtafgift af motorkøretøjer og andre afgifter på oje eller brug af motorkøretøjer)

 • iii. F : tax on insurances for yachts (afgift af lystfartøsforsikringer)

 • iii. G : payroll tax (lømsumsafgift),

  taxes on betting, on casinos and on lottery prizes ( afgift af totalisatorspil, spillekasinoer og gevinster ved lotterispil),

  tax on registration of rights in real property etc. (afgift af tinglys ning og registrering af cjer- og pantrettigheder),

  stamp duty (stempelafgift)

 • iv. : service charge on business property (dækningsafgift af forretningsejendom),

  property release tax (frigørelsesafgift)

  Greenlandic taxes:

Article 2, paragraph 1.a.

 • i. : income tax to the Greelandic home rule Government (landsskat, særlig landsskat),

  dividend tax (udbytteskat),

  company tax (selskabsskat)

Article 2, paragraph 1.b.

 • i. : municipal tax (kommuneskat),

  common municipal tax (fælleskommunal skat),

  dividend tax (udbytteskat);

  company tax (selskabsskat)

 • ii. : employer's contributions to vocational training (arbejdsgivernes erhvervsuddannelsesbidrag)

 • iii. A : tax on inheritance and gifts (afgift af arv og gave)

 • iii. C : import duty (indførselsafgift)

 • iii. D : tax on gambling machines (afgift af automatspil),

  harbour duty (havneafgift),

  tax on sea transport of goods to, from and within Greenland (afgift på søtransport af gods til, fra og I Grønland),

  tax on shrimps (afgift på rejer)

 • iii. E : tax on motor vehicles (afgift af motorkøretøjer)

 • iii. G : tax on lottery (lotteriafgift),

  stamp duty (stempelafgift).

Denemarken, 10 november 2006

Denmark withdraws its declaration with respect of Faroe Islands made in connection with the ratification of the Convention. It is decided that the Convention will also be applicable in Faroe Islands from 1 January 2007. Annexes A and B to the Convention are accordingly supplemented as follows:

Amendment of Annex A (Taxes Covered)

In Annex A, the following shall be added:

Faroese taxes

Article 2, paragraph 1. a:

 • i. : income taxes to the Faroese home rule Government (landsskattur)

  royalty taxes (skattur av nýtslugjaldi)

  taxes levied under the Hydrocarbon Tax Act (skattur eftier kolvetnisskattalógini)

  taxes levied under the Tonnage Tax Act (skattur eftir tonnsaskattalógini)

 • ii. : taxes levied under the Act on Taxation of Capital Gains (kapitalvinningsskattur)

  Article 2, paragraph 1.b:

 • i. : income taxes to the municipalities (komunuskattur)

  church tax (kirkjuskattur)

 • ii. : labour market contribution (ALS-gjald)

  special pension contribution (arbeiðsmarknareftirlønargjald)

 • iii. C : value added tax (meirvirðisgjald)

 • iii. D : import and excise duties (tollur)

 • iii. E : registration tax on motor vehicles (skrásetingargjald)

  weight tax on motor vehicles and other taxes on the ownership or use of motor vehicles (veggjald)

 • iii. G : Tax on registration of rights in real property (tinglýsingargjald)

Annex B – Competent Authority

Faroe Islands

The Faroe Islands Customs and Tax Administration (Toll- og Skattstova Føroya).

Finland, 11 april 2002

Annex A – Taxes to which the convention would apply

Article 2, paragraph 1 (a)

 • (i) the state income taxes (valtion tuloverot); de statliga inkomstskatterna),

  the corporate income tax (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund),

  the tax withheld at source from non-residents' income (rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig),

  the tax withheld at source from interest (korkotulon lähdevero; källskatten på ränteinkomst),

  the withholding tax for foreign employees (ulkomailta tulevan palkansaajan lähdevero; källskatt för löntagare från utlandet),

 • (ii)

 • (iii) the state capital tax (valtion varallisuusvero; den statliga förmögenhetsskatten),

Article 2, paragraph 1 (b):

 • (i) the communal tax (kunnallisvero; kommunalskatten),

  the church tax (kirkollisvero; kyrkoskatten),

  the forestry duty (metsänhoitomaksu; skogsvårdsavgiften),

 • (ii) the national pension insurance contribution (vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksu; försäkrads folkpensionsförsäkringspremie),

  the health insurance contribution (vakuutetun sairausvakuutusmaksu; försäkrads sjukförsäkringspremie),

  the employer's social security contribution (työnantajan sosiaaliturvamaksu; arbetsgivares socialskyddsavgift),

 • (iii) A

  the inheritance tax and the gift tax (perintövero ja lahjavero; arvsskatten och gåvoskatten),

 • (iii) B

 • (iii) C

  the value added tax (arvonlisävero; mervärdesskatten),

 • (iii) D

  the excise duty on tobacco (tupakkavero; tobaksaccisen),

  the excise duty on soft drinks (virvoitusjuomavero; läskedrycksaccisen),

  the excise duty on liquid fuels (nestemäisten polttoaineiden valmistevero; accisen på flytande bränslen),

  the excise duty on electricity and certain energy sources (sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero; accis på elström och vissa bränslen),

  the excise duty on alcohol and alcoholic beverages (alkoholi- ja alkoholijuomavero; accisen på alkohol och alkoholdrycker),

  the tax on certain insurance premiums (eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero; skatten på vissa försäkringspremier),

  the oil waste duty (öljyjätemaksu; oljeavfallsavgiften),

  the motor-car tax (autovero; bilskatten)

 • (iii) E

  the tax on specific motor vehicles (moottoriajoneuvovero; motorfordonsskatten),

  the fuel fee (polttoainemaksu; bränsleavgift),

  the vehicle tax (ajoneuvovero; fordonsskatt),

 • (iii) F

 • (iii) G

  the stamp duty (leimavero; stämpelskatten),

  the oil damage duty (öljysuojamaksu, oljeskyddsavgiften),

  the transfer tax (varallisuudensiirtovero; överlåtelseskatt),

  the tax on lottery prizes (arpajaisvero; lotteriskatt),

  the tax on waste (jätevero; avfallsskatt),

 • (iv) the municipal tax on real property (kiinteistövero; fastighetsskatten)

Annex B – Competent authorities

Article 3, paragraph 2 (d):

The National Board of Taxes.

Frankrijk, 12 december 2007

France confirms that its approval of the Convention was subject by the following reservation:

In accordance with Article 29, paragraph 1, France intends to reserve the application of this Convention to the European and Overseas Départements of the French Republic, including the territorial sea and, beyond it, the areas over which, in accordance with international law, the French Republic has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the seabed and its subsoil and superjacent waters.

In application of Article 2 of the Convention, France communicates the list of taxes to which the Convention applies in France, constituting Annex A referred to in Article 2, of the Convention:

Annex A – Tax covered

Article 2, paragraph 1.a.:

 • i) Income tax;

  . General social contribution;

  . Social debt repayment contribution;

  . Corporation tax;

  . Withholding tax on income from movable assets;

  . Annual flat-rate tax on companies;

  . Corporation tax contribution;

  . Payroll taxes and contributions;

 • ii) Not applicable;

 • iii) Solidarity wealth tax;

  Tax on the market value of immovables held in France by legal persons;

Article 2, paragraph 1.b.:

 • i) Not applicable;

 • ii) Not applicable;

 • iii)

  • A. – Duties on the free transfer of assets;

  • B. – Not applicable;

  • C. – Value-added tax and similar taxes;

  • D. – Indirect contributions;

  • E. – Taxes on company cars;

  • F. – Various taxes provided for under the General Tax Code and paid to the Government;

  • G. – Stamp duties, registration fees and cadastral taxes paid to the Government, stock exchange transaction tax, tax on the income from accumulation or capital bonds, tax on sums paid by insurance and similar bodies and tax on insurance contracts;

 • iv) Built-up properties tax and land tax;

  . Occupancy tax;

  . Business tax;

  . Land motor-vehicle excise duty;

  . Stamp duty on registration certificates for land motor-vehicles;

  . Stamp duty and cadastral tax on transfers for consideration of immovable property not intended for use as dwellings;

  . Surcharge on registration fees and cadastral taxes payable on transfers of immovable property;

  . Departemental mining concession taxes;

  . Local infrastructure tax;

  . Special infrastructure tax of the Ile-de-France region and its supplementary tax;

  . Tax on driving licences;

  . Communal tax assimilated to direct local taxes;

  . Indirect taxes for local communities and various bodies.

Annex B – Competent authorities

France declares that the competent authorities within the meaning of Article 3, paragraph 1.d, of the Convention are :

 • 1. For the contributions referred to in Chapter VI of Title III of Book I of the Social Security Code and in Chapter II of Ordinance No. 96-50 of 24 January 1996 on the social debt repayment:

  • concerning those recovered by social security bodies : as appropriate, the Chairman of the Administrative Council of the Central Agency for Social Security Bodies (Agence centrale des organismes de sécurité sociale – ACOSS) or the Chairman of the Administrative Council of the Agricultural Social Insurance Mutual Benefit Fund (Caisse centrale de mutualité sociale agricole – CCMSA);

  • concerning those recovered by the Treasury: the Minister responsible for the Budget or his authorised representative;

 • 2. For all the other taxes referred to in Annex A : the Minister responsible for the Budget or his authorised representative.

IJsland, 22 juli 1996

The Government of Iceland declares, pursuant to Article 29, paragraph 1, of the Convention, that with respect to Iceland the Convention shall apply to the territory of the Republic of Iceland, including any area adjacent to the territorial sea of Iceland within which, under Icelandic law and in accordance with international law, Iceland has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the sea-bed and sub-soil thereof.

Italië, 31 januari 2006

Article 30, paragraph 1.a

Italy reserves the right not to provide any form of assistance in relation to taxes of other Parties included in one of the following categories listed in sub paragraph b of paragraph 1 of Article 2 :

 • ii. compulsory social security contributions payable to general government or to social security institutions established under public law;

 • iii. D. specific taxes on goods and services such as excise taxes,

  E. taxes on the use or ownership of motor vehicles,

  F. taxes on the use or ownership of movable property other than motor vehicles,

  G. any other taxes other than registration tax and mortgage and cadastral taxes.

 • iv. taxes in categories D, E, F, G listed in sub paragraph iii above which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party.

Article 30, paragraph 1.b

Italy reserves the right not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for the taxes listed in the reservation made under sub-paragraph a above.

Article 30, paragraph 1.c

Italy reserves the right not to provide assistance in respect of any tax claim, which is in existence at the date of entry into force of the Convention in respect of Italy or included in the reservation made under sub paragraphs a and b above and existing at the date of withdrawal of such a reservation by Italy.

Article 30, paragraph 1.d

Italy reserves the right not to provide assistance in the service of documents for taxes listed the reservation made under sub-paragraph a above.

Annex A – Taxes to which the Convention would apply

Article 2, paragraph 1.a.i- Personal Income Tax (Imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF);

 • Corporate Income Tax (Imposta sul reddito delle società – IRES and the former Imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRPEG).

Article 2, paragraph 1.a.ii

 • Substitute Income Taxes, irrespective of their denomination.

Article 2, paragraph 1.b.i

 • Regional Tax on Productive Activities (Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP).

Article 2, paragraph 1.b.iii

Under category C:

 • Value Added Tax (Imposta sul valore aggiunto – IVA).

Under category G:

 • Registration Tax (Imposta di registro);

 • Mortgage and Cadastral Taxes (Imposte ipotecaria e catastale).

Article 2, paragraph 1.b.iv

 • Local Property Tax (Imposta comunale sugli immobili – ICI)

Annex B – Competent Authorities

The Ministry of Economy and Finance – Tax Policy Department.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 15 oktober 1996

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands) declares in accordance with Article 30, paragraph 1 (a), (b), (c) and (d) of the Convention that it reserves the right:

 • not to provide assistance in relation to the taxes of other Parties listed in Article 2, paragraph 1, (b), (i), (iii), letters B, C, D, E, F and G, and (iv);

 • not to provide assistance in respect of any tax claim which is in existence on the date of entry into force of the Convention for the Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands);

 • not to provide assistance in the service of documents for all taxes.

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba) declares in accordance with Article 30, paragraph 1 (a), (b), (c), (d) and (e) of the Convention that it reserves the right:

 • not to provide assistance in relation to the taxes of other Parties listed in Article 2, paragraph 1, (b);

 • not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes;

 • not to provide assistance in respect of any tax claim which is in existence on the date of entry into force of the Convention for the Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba);

 • not to provide assistance in the service of documents for all taxes;

 • not to permit the service of documents through the post as provided for in paragraph 3 of Article 17.

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands) declares:

 • in accordance with Article 4, paragraph 3, that its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7;

 • in accordance with Article 9, paragraph 3, that it will not accept, as a general rule, the requests as referred to in Article 9, paragraph 1, of the Convention, in so far as these requests concern social security contributions.

The Kingdom of the Netherlands (for the Netherlands Antilles and Aruba) declares:

 • in accordance with Article 4, paragraph 3, that authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7;

 • in accordance with Article 9, paragraph 3, that it will not accept, as a general rule, the requests as referred to in Article 9, paragraph 1, of the Convention.

Annex A

Taxes to which the Convention applies for the Netherlands:

Article 2, paragraph 1 (a)

 • Income Tax (Inkomstenbelasting)

 • Salaries Tax (Loonbelasting)

 • Corporation Tax (Vennootschapsbelasting)

 • Dividend Tax (Dividendbelasting)

 • Wealth Tax (Vermogensbelasting)

Article 2, paragraph 1 (b)

 • Social Security Contributions (Premies sociale verzekering)

Article 2, paragraph 1 (c)

 • Inheritance, Transfer or Gift Tax (Rechten van successie, overgang of schenking)

Annex A

Taxes to which the Convention applies for the Netherlands Antilles:

Article 2, paragraph 1 (a)

 • Income Tax (Inkomstenbelasting)

 • Salaries Tax (Loonbelasting)

 • Corporation Tax (Winstbelasting)

Annex A

Taxes to which the Convention applies for Aruba:

Article 2, paragraph 1 (a)

 • Income Tax (Inkomstenbelasting)

 • Salaries Tax (Loonbelasting)

 • Corporation Tax (Winstbelasting)

Annex B

Competent Authorities for the Netherlands:

 • For tax purposes: the Minister of Finance or his authorised representative

 • For Social security purposes: the State Secretary for Social Affairs and Employment or his authorised representative.

Annex B

Competent Authorities for the Netherlands Antilles:

The Minister of Finance or his authorised representative.

Annex B

Competent Authorities for Aruba:

The Minister of Finance or his authorised representative.

Annex C

Definition of the term “national” for the purpose of the Convention:

The term “national” means for the Netherlands:

 • 1. all individuals possessing the Dutch nationality;

 • 2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in the Netherlands.

Annex C

The term “national” means for the Netherlands Antilles:

 • 1. all individuals possessing the Dutch nationality;

 • 2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in the Netherlands Antilles.

Annex C

The term “national” means for Aruba:

 • 1. all individuals possessing the Dutch nationality and having a legally valid title of residence for Aruba;

 • 2. all legal persons, companies and associations deriving their status as such from the laws in force in Aruba.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 5 december 1996

Article 30, paragraph 2, of the Convention prohibits other reservations than those explicitly allowed under paragraph 1 of Article 30. In the present context, this means that all reservations further limiting the application of provisions of the Convention are prohibited. The declaration made in respect to the Netherlands Antilles and Aruba, however, is of a different nature as it refers to territorial application and does not, in the view of the Netherlands Government, constitute a reservation prohibited under Article 30 of the Convention. The Netherlands Antilles and Aruba will observe the Convention in relation to those Parties to the Convention with which a convention for the avoidance of double taxation has been concluded.

The Kingdom of the Netherlands will apply the Convention to the Netherlands Antilles and Aruba only in respect of Parties to this Convention with which the Kingdom of the Netherlands has concluded a convention for the avoidance of double taxation which is applicable to the Netherlands Antilles and/or Aruba and which contains a provision concerning exchange of information.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 19 juli 2001

The Kingdom of the Netherlands, for the Kingdom in Europe and Aruba, withdraws the reservation with regard to the category listed in Article 2, paragraph 1, subparagraph (b), (iii), under letter C, of the Convention, made at the time of deposit of its instrument of acceptance on 15 October 1996. This means that the said reservation will last with regard to the Netherlands Antilles.

Noorwegen, 13 juni 1989

As regards Norway the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters shall apply to the territory of the Kingdom of Norway, including any area outside the territorial waters of the Kingdom of Norway, where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the Convention does not apply to Svalbard, Jan Mayen or the Norwegian dependencies (“biland”).

Annex B

The Minister of Finance and Customs or his authorised representative.

Noorwegen, 29 februari 2008

In application of Article 2, paragraph 2, of the Convention, Norway communicates a modified list of national taxes to be included in Annex A of the Convention :

Article 2, paragraph 1.a:

 • i) National tax on personal income (skatt på personinntekt)

  National tax on ordinary income (skatt på alminnelig inntekt);

  National equalization tax (fellesskatt);

  Special tax on petroleum income (særlig skatt på petroleumsinntekt);

  Resource rent tax on income from hydro-electric power (grunnrenteskatt på inntekt fra produksjon av vannkraft);

  Withholding tax on dividends (kildeskatt på utbytter);

  Tonnage tax (tonnasjeskatt);

  National tax on remuneration to non-resident artists (skatt til staten på honorarer til utenlandske artistene mv. );

 • iii) National tax on capital (formuesskatt til staten).

Article 2, paragraph 1.b:

 • i) County municipal tax on ordinary income (skatt til fylkeskommunen på alminnelig inntekt);

  Municipal tax on ordinary income (skatt til kommunen på alminnelig inntekt);

  County municipal and municipal natural resource tax (naturressursskatt til fylkeskommune og kommune);

  Municipal tax on capital (formuesskatt til kommunen);

 • ii) Employees' contributions to the National Insurance Scheme (folketrygdavgift);

  Employers contributions to the National Insurance Scheme (arbeidsgiveravgift);

 • iii) A. – Tax on inheritance and certain gifts (avgift på arv og visse gaver);

  B. – -

  C. – Value-added tax (merverdiavgift);

  D. – Taxes and excises on :

  Alcohol (alkohol), alcoholic beverages (brennevin og vin m.v. ) bee (øl) and alcohol in imported essences (alkohol i essenser som innføres);

  Autodiesel (autodiesel);

  Carbondioxide from mineral oils, petrol and gas (CO2 avgift på mineralolje, bensin og gass);

  Sulphur (svovel);

  Beverage packaging (drikkevareemballasje);

  Final treatment of waste (sluttbehandling av avfall);

  Tobacco (tobakksvarer);

  Petrol (bensin);

  Mineral oil, base tax on heating oil (fyringsolje);

  Lubricants (smøreolje);

  Marine engines (båtmotorer);

  Electricity consumption (forbruk av elektrisk kraft);

  Chocolates and sweets (sjokolade);

  Sugar (sukker);

  Non-alcoholic beverages (alkoholfrie drikkevarer);

  Trichloreten and tetrachloreten (TRI og PER);

  Hydrofluorocarbons (HFC) and perfluorocarbons (PFC) (HFK og PFK);

  Emissions of NOx (utslipp av NOx);

  E. –

  F. –

  G. – Annual tax on motor vehicles (årsavgift på motorvogner);

  Tax on motor vehicles etc. (engangsavgift på motorvogner m.v.);

  Re-registration tax (omregistreringsavgift);

  Annual tax on heavy goods vehicles (årsavgift på tyngre kjøretøyer);

  Tax on documents transferring title to real property (avgift på dokument som overfører hjemmel til fast eiendom).

Oekraïne, 26 maart 2009

Annex A – Taxes to which the Convention would apply:

 • a) sub-paragraph a.i:

  tax on profits of enterprises;

  tax on income of naturals;

 • b) sub-paragraph b.i.i:

  compulsory social security contribution;

 • c) sub-paragraph b.i.i.i.B:

  land fee;

 • d) sub-paragraph b.i.i.i.C:

  value-added tax;

 • e) sub-paragraph b.i.i.i.D:

  excise tax;

  duty on the development of viticulture, gardening and hop-growing;

 • f) sub-paragraph b.i.i.i.E:

  tax on the ownership of motor vehicles and other self-propelled machines and mechanisms;

 • g) sub-paragraph b.iv:

  single tax;

  fixed agricultural tax;

  state customs;

  rental payment;

  duty for the special use of natural resources.

Annex B – Competent authorities

The State Tax Administration of Ukraine;

The State Customs Service of Ukraine;

The Pension Fund of Ukraine.

Ukraine, pursuant to Article 30, paragraph 1.a, of the Convention, reserves the right not to provide the assistance concerning taxes of other Parties not belonging to the list of taxes and dues included by Ukraine into Annex A of the Convention.

Ukraine, pursuant to Article 30, paragraph 1.c, of the Convention, reserves the right not to provide the assistance concerning any tax debts existing on the date of entry into force of the Convention for Ukraine.

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), 12 februari 2007

Opinion by the Co-ordinating Body of the Joint Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters on the use of the terms “Parties” and “States” in certain articles of the Convention

 • I. The use of terms “Parties”, “States” and “competent authorities” in the Convention

  • 1. In the Joint Council of Europe/OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, the use of the terms “Parties”, “States” or “competent authorities” has been found not to be always consistent, in particular with regard to the authority to enter into agreements for the implementation of the Convention.

 • II. Opinion of the Co-ordination Body of the Convention

  • 2. Under international law, a treaty shall be interpreted taking into account “any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty of the application of its provisions” (article 31.3.a of the Vienna Convention on the Law of Treaties). According to paragraph 4 of Article 24 of the Convention on Mutual Administative Assistance in Tax Matters, the Co-ordinating Body (composed of representatives of the competent authorities of the Parties) which monitors the implementation and development of this Convention, under the aegis of OECD, can furnish opinions “on the interpretation of the provisions of the Convention”.

  • 3. Given that in certain articles of the Convention the use of the terms “Parties” and “States” may raise issues of interpretation, the following opinion, which as been agreed by the Co-ordinating Body of the Convention, after having consulted with the OECD Secretariat, and particularly with the Directorate of Legal Affairs, will dispel ambiguity and will clarify the interpretation of these articles:

   In accordance with paragraph 4 of article 24 of the Convention, the Co-ordinating Body agrees to the following opinion on the interpretation of the Convention:

   When the text of the Convention uses, in particular in paragraph 2 of Article 4; paragraph 2 of Article 11; paragraph 2 of Article 22; and Articles 25 and 26, the terms “Parties” or “States” in relation to agreements concluded for the implementation of the Convention, these two terms are to be understood to refer to the “competent authorities”, as defined in paragraph 1, subparagraph d, of Article 3.

Polen, 25 juni 1997

Pursuant to sub-paragraph (a) of paragraph 1 of Article 30 of the Convention, the Republic of Poland will not provide any form of assistance in relation to the taxes of other Parties listed in sub-paragraphs (b)(i) or (b)(iv) of paragraph 1 of Article 2 (taxes imposed by or on behalf of political subdivisions or local authorities).

In accordance with paragraph 3 of Article 4 of the Convention, the competent authority of the Republic of Poland may inform the persons concerned before transmitting information concerning them to another Party, in conformity with Articles 5 to 7 of the Convention.

The following text should be included under Annex A in accordance with paragraph 2 of Article 2 of the Convention:

“For the Republic of Poland, the Convention shall apply to the taxes referred to in sub-paragraphs (a)(i)-(iii) and (b) (ii)-(iii) of paragraph 1 of Article 2”.

The following text should be included under Annex B in accordance with sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention:

“For the Republic of Poland, the term “competent authority” means the Minister of Finance or his authorized representative”.

Spanje, 12 november 2009

In the event that this Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters were to be applied to Gibraltar, Spain wishes to make the following declaration:

 • 1. Gibraltar is a non-autonomous territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and which is subject to a decolonisation process in accordance with the relevant decisions and resolutions of the General Assembly of the United Nations.

 • 2. The authorities of Gibraltar are of a local nature and exercise exclusively internal competences which have their origin and their foundation in the distribution and attribution of competences performed by the United Kingdom, in compliance with its internal legislation, in its capacity as sovereign State on which the mentioned non-autonomous territory depends.

 • 3. As a result, should the Gibraltarian authorities participate in the application of this Convention it will be understood as effected exclusively within the scope of the internal competences of Gibraltar, and it cannot be considered to produce any change whatsoever in relation with what was established in the two preceding paragraphs.

Spain informs the Organisation for Economic Co-Operation and Development in Paris that the procedure set out in the Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of Mixed Agreements, agreed between Spain and the United Kingdom on 19 December 2007 (together with the Arranged Agreements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties, of 19 April 2000), is applicable to the present Convention.

Spain declares that it complies with Annexes A, B and C of the Convention as follows:

Annex A. Taxes to which the Convention applies

Article 2, paragraph 1.a.i.:

Taxes on income or profits, or taxes on capital gains which are imposed separately from the tax on income or profits, and taxes on net wealth, imposed on behalf of the member States:

 • Personal Income Tax;

 • Non-Residents Income Tax;

 • Corporate tax;

 • Wealth Tax.

Article 2, paragraph 1.b.i.:

Any of the above which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Signatory State:

 • Tax on the Increase in the Value of Urban Land;

 • Tax on Economic Activities.

Article 2, paragraph 1.b.ii.:

Contributions to Social Security payable to the Government or to the Social Security Institutions established under public law.

Article 2, paragraph 1.b.iii.:

Taxes in other categories, except customs duties, imposed on behalf of a signatory State, namely :

 • A. Inheritance and Gift Tax.

 • B. Tax on Immovable Property.

 • C. Value-Added Taxes;

  General Indirect Tax for the Canary Islands;

  Tax on Imports and Deliveries of Goods in the Canary Islands;

  Tax on Production, Services and Imports in the cities of Ceuta and Melilla.

 • D. Tax on the Retail Sales of Certain Hydrocarbons;

  Insurance Premium Tax;

  Beer Tax;

  Tax on Wine and Fermented Beverages;

  Tax on Intermediate Products;

  Tax on Alcohol and Derived Beverages;

  Hydrocarbon Tax;

  Tobacco Products Tax,

  Electricity Tax;

  Special Tax on Certain Means of Transport.

 • E. Tax on Motor Vehicles.

 • F. Tax on Capital Transfers and Documented Legal Acts.

Article 2, paragraph 1.b.iv.:

Any of the above which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities:

 • Special Tax of the Autonomous Community of the Canary Islands on Petroleum-based Fuels;

 • Tax on Construction, Installations and Works.

Annex B. Competent Authorities

The Minister of Economy and Finance, or the authorised representative thereof, and in the sphere of their competence, the General Treasury of the Social Security, or the Social Security managing body, autonomous agency or joint service that, in the future, may substitute for it.

Annex C. Definition of the word “national” for the purpose of the Convention

 • 1. All individuals of Spanish nationality.

 • 2. All legal persons, partnerships or associations and other institutions set up in accordance with current Spanish legislation.

Verenigd Koninkrijk, het, 11 februari 2008

Pursuant to Article 30, paragraph 1.a, of the Convention, the United Kingdom will not provide any form of assistance in relation to the taxes of other Parties described in Article 2, paragraph 1.b(i), (ii) or (iv), of the Convention (taxes imposed by or on behalf of political subdivisions or local authorities and social security contributions).

Pursuant to Article 29, paragraph 1, of the Convention, the United Kingdom declares that with respect to the United Kingdom, the Convention shall apply to Great Britain and Northern Ireland, including any area outside the territorial sea of the United Kingdom designated under its laws concerning the Continental Shelf and in accordance with international law as an area within which the rights of the United Kingdom with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised. The Convention shall not apply to the Crown Dependencies or any Overseas Territory of the United Kingdom.

Annex A - Taxes to which the Convention applies

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Convention shall apply to those taxes in Article 2, paragraph 1, which fall within :

 • a) any of paragraphs (i) to (iii) of sub-paragraph (a); or

 • b) paragraph (iii) of sub-paragraph (b)

Annex B – Competent authorities

In relation to the United Kingdom, the term “competent authority” means the Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs or their authorised representative.

Annex C – Definition of a “national” for the purpose of the Convention

In relation to the United Kingdom, the term “national” means any British citizen, or any British subject not possessing the citizenship of any other Commonwealth country or territory, provided he has the right of abode in the United Kingdom; and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in the United Kingdom.

Verenigde Staten van Amerika, de, 13 februari 1991

The United States will not provide any form of assistance in relation to the taxes of other parties described in subparagraphs b.i or b.iv of paragraph 1 of Article 2 of the Convention (taxes imposed by or on behalf of possessions, political subdivisions, or local authorities)(as permitted by paragraph 1.a of Article 30 of the Convention).

The United States will not provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for any tax, pursuant to Articles 11 through 16 of the Convention (as permitted by paragraph 1.b of Article 30 of the Convention).

The United States will not provide assistance in the service of documents for any tax, pursuant to Article 17 of the Convention (as permitted by paragraph 1.d of Article 30 of the Convention); this reservation does not apply to the service of documents by mail, pursuant to paragraph 3 of Article 17 of the Convention.

Verenigde Staten van Amerika, de, 5 december 1991

Pursuant to Article 29, paragraph 1, this Convention shall apply to the United States of America, including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and any other territory or possession.

Pursuant to Article 4, paragraph 3, of the Convention, the United States may inform the persons concerned before transmitting information to another party, in conformity with Article 5 or Article 7 of the Convention.

Annex A (Article 2, paragraph 2, of the Convention)

For the United States, this Convention shall apply to taxes imposed under Title 26 of the United States Code (the Internal Revenue Code of 1986), as amended, which correspond to the taxes in the categories referred to in paragraph 1.A and 1.B II and III of Article 2 of the Convention.

Annex B (Article 3, paragraph 1.D, of the Convention)

For the United States, the term “competent authority” means the Secretary of the Treasury or his designee.

Zuid-Korea, 27 mei 2010

Korea declares that it complies with Annexes A, B and C of the Convention as follows:

Annex A. Taxes to which the Convention would apply

 • I. Article 2, paragraph 1.a.i.:

  • income tax;

  • corporation tax;

  • special tax for rural development.

 • II. Article 2, paragraph 1.b.iii.:

  • 1. Category A:

   • inheritance tax;

   • gift tax.

  • 2. Category B:

   • comprehensive real estate holding tax.

  • 3. Category C:

   • value added tax.

  • 4. Category D:

   • individual consumption tax;

   • liquor tax.

   Annex B. Competent Authorities

   The Minister of Strategy and Finance or his authorised representative.

   Annex C. Definition of the word “national” for the purpose of the Convention

   • 1. Any individual possessing the nationality of the Republic of Korea.

   • 2. Any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in the Republic of Korea.

Zweden, 4 juli 1990

Annex A – Taxes to which the Convention would apply

(Paragraph 2 of Article 2 of the Convention)

Article 2, paragraph 1.a:

 • i. The State income tax (den statliga inkomstskatten)

  the sailors' tax (sjömansskatten)

  the coupon tax (kupongskatten)

  the tax on public entertainers (bevillningsavgiften för särskilda förmåner och rättigheter)

  the tax on the undistributed profits of companies (ersättningsskatten)

  the tax on distribution in connection with reduction of share capital or the winding up of a company (utskiftningsskatten), and

  the profit sharing tax (vinstdelningsskatten).

 • iii. The State capital tax (den statliga förmögenhetsskatten)

Article 2, paragraph 1.b:

 • i. The communal income tax (den kommunala inkomstskatten)

 • ii. Charges according to:

  • the Act (1981:691) on Social Security Contributions [lagen (1981:691) om socialavgifter]

  • the Act (1982:423) on General Payroll Fee [lagen (1982:423) om allmän löneavgift]

  • the Act (1984:668) on the Collection of Social Security Contributions from Employers [lagen (1984:668) om uppbörd av social avgifter från arbetsgivare], and

  • the Act (1989:484) on Work Environment Fee [lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift].

  • iii.

   • A. The inheritance tax and the gift tax (arvsskatten och gåvoskatten).

   • B. The State tax on real estate (den statliga fastighetsskatten).

   • C. Taxes according to the Act (1968:430) on Value Added Tax [lagen (1968:430) om mervärdeskatt].

   • D. Taxes according to the Act (1978:144) on Tax on certain travels [lagen (1978:144) om skatt på vissa resor], and the Act (1983:1053) on turnover tax on certain securities [lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper].

   • E. Charges and taxes according to :

    • the Road Traffic Tax Act (1973:601) [vägtrafikskattelagen (1973:601)]

    • the Act (1976:338) on Road Traffic Tax on Vehicles which are not registered in Sweden [lagen (1976:388) om vägtrafikskatt på vissa fordon som inte är registrerade här i riket]

    • the Act (1976:339) on Tax on Cars for Sale [lagen (1976:339) om saluvagnsskatt]

    • the Road Traffic Tax Act (1988:327) [vägtrafiksskattelagen (1988:327)], and

    • the Road Traffic Tax Act (1988:328) on foreign vehicles [lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon].

   • G. Charges according to the Act (1972:435) on Fee on Excess Freight [lagen (1972:435) om överlastavgift].

Annex B – Competent authorities

(paragraph 1.d of Article 3 of the Convention)

The Minister of Finance or the National Tax Board.

Protocol van 27 mei 2010

Zie Trb. 2010, 221.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Denemarken

27-05-10

         

Finland

27-05-10

         

Frankrijk

27-05-10

         

IJsland

27-05-10

         

Italië

27-05-10

         

Mexico

27-05-10

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

27-05-10

         

– Nederland:

           

 – in Europa

           

 – Bonaire

           

 – Sint Eustatius

           

 – Saba

           

– Aruba

           

– Curaçao

           

– Sint Maarten

           

Noorwegen

27-05-10

         

Oekraïne

27-05-10

         

Polen

09-07-10

         

Portugal

27-05-10

         

Slovenië

27-05-10

         

Verenigd Koninkrijk, het

27-05-10

         

Verenigde Staten van Amerika, de

27-05-10

         

Zuid-Korea

27-05-10

         

Zweden

27-05-10

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1997, 10 en Trb. 2010, 221.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1991, 4, Trb. 1997, 10 en Trb. 2010, 221.

Uitgegeven de zevende december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL