Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 105, item 16

16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête – 32887

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring – 32890

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) – 32891

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd voortgezet algemeen onderwijs – 32892

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Geannoteerde Agenda van de Eurogroep en de informele Ecofin-raad van 16 en 17 september te Wroclaw – 21501-07-837

minister van Financiën, J.C. de Jager – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informele EU-bijeenkomst ministers cultuur en audiovisuele zaken – 21501-34-172

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitzetten Nationale Vervoerbewijzen – 23645-480

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Risicoschatting GHB 2011 – 24077-262

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 2008 – 2010 – 26419-46

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Digitale Inbraak DigiNotar en aanbieding van het "Interim Report; September 5, 2011; DigiNotar Certificate Authority breach Operation Black Tulip" – 26643-188

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief over concretisering wetsvoorstel versterking positie leraren – 27923-116

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Karakter van de missie in Kunduz Afghanistan – 27925-435

minister-president, M. Rutte – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie groenboek voorlichting en afzetbevordering landbouwproducten – 28625-133

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties – 29247-150

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2010 – 29323-84

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verhoging boetetarieven per 1 januari 2012 – 29398-285

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestuursafspraken VNG – 29544-336

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg 2011–2015 – 30597-202

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Notawisseling verdragen inzake samenwerking met de VS betreffende drugsbestrijding vanuit de lucht en over de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba – 30952-57

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefwisseling houdende een verdrag met het IAEA inzake de "Technical Meeting on Materials and Chemistry for Supercritical Water Cooled Reactors" en Notawisseling houdende een verdrag met de Republiek Mali betreffende de status van militair en civiel personeel van de Nederlandse en Malinese Ministeries van Defensie, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking – 30952-58

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Internationale Politie Organisatie inzake de privileges en immuniteiten van de Internationale Politie Organisatie tijdens de Eenentwintigste Amerikaanse Regionale Conferentie; Lyon, 20 juni 2011 – 30952-59

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenwerking tussen HO-instellingen in relatie tot de fusietoets – 31288-205

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden tot vervolging, ontbinding en/of verbodenverklaring van de vereniging Martijn – 32500-VI-121

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op onderzoek naar topbeloningen 2010 – 32500-XV-102

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Grote intensive careafdelingen werken continu aan kwaliteit" van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) – 32500-XVI-161

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiering van aanbod KOPP/KVO, zorg voor kinderen van ouders in detentie – 32500-XVI-162

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahang Besluit van 14 juni 2011 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs – 32531-19

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake uitbreiding van de sancties tegen het Syrische regime – 32623-45

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang ontwerpbesluit houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten – 32626-6

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging debat Voorjaarsnota 2011 om een uitsplitsing te geven van de post "intertemporele compensatie diverse begrotingen" uit tabel 7 in de Voorjaarsnota 2011 – 32780-10

minister van Financiën, J.C. de Jager – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit – 32886-1

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit tot wijziging universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de levering van de openbare telefoondienst via een mobiel netwerk – 32888-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief van de Ganzenbescherming Nederland over bestrijding van de overpopulatie zomerganzen – 2011Z16527

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 augustus 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitstel reactie op brief van de stichting "Een Dier, Een Vriend" (EDEV) m.b.t. dierproevenbeleid – 2011Z16654

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 1 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van brieven over de SBF-regeling – 2011Z16733

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek D66 Den Helder om aandacht voor casus m.b.t. studiefinanciering, WWB en toeslagen – 2011Z16803

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 5 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitnodiging en voorstel voor werkbezoek aan de Dienst Justitiële Inrichtingen in 2011 – 2011Z16806

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift reactie op de brief van de gemeente Boekel inzake de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en meer specifiek het ontbreken van een landelijke regeling voor de compensatie van materiële schade – 2011Z16825

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift antwoord op de brief van de Huurdersvereniging Amsterdam inzake haar bezwaar tegen enkele voorstellen van de G-4 m.b.t. knelpunten studentenhuisvesting – 2011Z16879

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 5 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Duidelijkheid over de eventuele deelname van leden van de Staten-Generaal in de Nederlandse delegatie naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind dit jaar in Durban, Zuid-Afrika – 2011Z17017

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 6 september 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding IGZ rapport een Goede vooruitgang in toegankelijkheid huisartsenzorg en bereik publieke gezondheidszorg volgens nieuw zorgmodel voor asielzoekers – 19637-1454

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 8 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst EU-ministers van Defensie te Wroclaw, 22-23 september 2011 – 21501-28-74

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie n.a.v. de brief over de informele Transportraad van 5 en 6 september 2011 – 21501-33-336

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen – 24587-435

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoeringsinstructie UWV – 26448-468

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding audit beheervoorziening BSN en resultaten GBA-audit – 27859-47

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actieplan Laaggeletterdheid 2012–2015 "Geletterdheid in Nederland" – 28760-22

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het vangnet bij langere wachttijd voor behandeling door Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) – 30139-96

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda JBZ-raad 22-23 september 2011 – 32317-71

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kunst van Lezen 2012–2015 – 32500-VIII-210

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Heffingen Kamers van Koophandel – 32500-XIII-203

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beter richten van de 30%-regeling om het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk en competitief te houden – 32504-69

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 – 32757-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie Initiatiefnota "Investeringsfonds scholenbouw" – 32764-3

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende adressen

M. Z.-A. te Z. met betrekking tot naheffingskorting;

S.A. S. te H. met betrekking tot een betalingsregeling;

R.G. te A. met betrekking tot een klacht tegen de Belastingdienst;

E.C.H. van der W. te Z. met betrekking tot succesiebelasting;

S. A. te H. met betrekking tot een betalingsregeling;

H.M. de W. te B. o. Z. met betrekking tot toepassing hardheidsclausule;

J.R. te L., met betrekking tot een klacht tegen de handelwijze van de Belastingdienst;

J.O. te K., met betrekking tot afkoop pensioen;

M. te H., met betrekking tot sanering van een belastingschuld;

T. H. B.V. te G. met betrekking tot een klacht over de behandeling met de Belastingdienst;

S.C. -v. E. te U. met betrekking tot een klacht over de inhouding van loonheffing van 2001 t/m 2005;

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

  • - Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen (32860, R1962);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011) (32863);

c. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (32871).