Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129544 nr. 336

29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 336 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2011

Op 13 juli 2011 heb ik u medegedeeld dat ik op 5 juli 2011 een reactie aan de VNG heb gegeven op haar brief aan het kabinet over de uitkomst van de ledenvergadering van de VNG over het bestuursakkoord (Kamerstuk 29 544, nr. 333).

In die brief van 13 juli jl. heb ik u gemeld dat het onderhandelaarsakkoord met de stap van het kabinet voor beide partijen een bindende basis biedt voor constructieve samenwerking in de komende jaren. En dat ik uit de reactie van de VNG afleidde dat zij dit ook zo ziet.

Met de VNG, het IPO en de UvW heb ik afgesproken het pakket aan afspraken in het vervolg te duiden als «de bestuursafspraken 2011–2015». Onder dit pakket wordt verstaan: het voornoemde onderhandelaarsakkoord dat door betrokken partijen op 21 april jl. is ondertekend, de correspondentie tussen kabinet en VNG naar aanleiding van de beslissing van de VNG-leden over het onderhandelaarsakkoord en de brieven aan IPO en UvW daarover.

U treft de bestuursafspraken als bijlage gebundeld aan1. Hiermee is voor alle partijen het pad geplaveid om de afspraken uit dit pakket voortvarend op te pakken en uit te voeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.