Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127859 nr. 47

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2011

Op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) wordt eens per drie jaar een audit uitgevoerd naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de beheervoorziening BSN. Hierbij bied ik u de uitkomsten aan van de audit die in 2010 door de Rijksauditdienst is uitgevoerd, met inbegrip van mijn reactie daarop waarin aangegeven wordt op welke wijze ik aan de aanbevelingen van de audit invulling zal geven.1

Tevens bied ik u het overzicht van de resultaten van de GBA-audit bij gemeenten in de periode 2007–2010 aan.1 Op basis van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt bij elke gemeente eens in de drie jaar gecontroleerd of de gemeente voldoet aan de vereisten op het gebied van inhoudelijke en procesmatige juistheid en privacy van de gegevens. In het tijdvak 2007–2010 hebben alle gemeenten de GBA-audit eenmaal uitgevoerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.