Agenda opgesteld 9 december 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 december

14.00 uur

Woensdag 13 december

10.15 uur

Donderdag 14 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dienst Regelingen

29 246, nr. 25

– de motie-Jacobi over een bundeling van subsidieaanvragen bij Dienst Regelingen

29 246, nr. 26

– de motie-Van Gerven/Jacobi over de minimumgrens voor uitbetaling van agrarische natuursubsidies

29 246, nr. 27

– de motie-Graus over een onderzoek naar de opslagplaatsen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel materieel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2012

33 000-X, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk over opschorten van de wapenexport naar Griekenland

33 000-X, nr. 20

– de motie-Knops over sourcing

33 000-X, nr. 21

– de motie-Hernandez over robotisering

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2012

De Voorzitter: dhr. Hernandez wenst zijn motie op stuk nr. 24 te wijzigen en nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-X, nr. 22

– de motie-Eijsink/Hachchi over het diversiteitsbeleid

33 000-X, nr. 23

– de motie-Jasper van Dijk over uitbesteding van taken

33 000-X, nr. 24 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Hernandez over beëindigen van de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensieambtenaren

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 42 aan te houden. Dhr. Voordewind wenst zijn motie op stuk nr. 50 te wijzigen en nader te wijzigen en zijn motie op stuk nr. 51 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-X, nr. 37

– de motie-Eijsink c.s. over uitbreiding van de inspectiefunctie IGK

33 000-X, nr. 38

– de motie-Eijsink c.s. over vrijstelling van de Turkse dienstplicht

33 000-X, nr. 39

– de motie-Jasper van Dijk over de JSF

33 000-X, nr. 40

– de motie-Jasper van Dijk over beëindiging van de missie in Kunduz

33 000-X, nr. 41

– de motie-Jasper van Dijk over bewapende onbemande vliegtuigen

33 000-X, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over binnenlandse inzet van defensie

33 000-X, nr. 43

– de motie-Hachchi/Eijsink over grote materieelprojecten

33 000-X, nr. 44

– de motie-Hachchi c.s. over doorstroom van Defensiepersoneel

33 000-X, nr. 45

– de motie-Hernandez c.s. over structurele financiering van de VPD-teams

33 000-X, nr. 46

– de motie-El Fassed over verminderen van het aantal aan te schaffen jachtvliegtuigen

33 000-X, nr. 47

– de motie-El Fassed c.s. over niet leveren van tanks aan Indonesië

33 000-X, nr. 48

– de motie-El Fassed/Hachchi over samenwerking bij cyber defence

33 000-X, nr. 49

– de motie-Voordewind over vasthouden aan de 3D-benadering

33 000-X, nr. 50 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Voordewind/Eijsink over wetgeving omtrent clustermunitie

33 000-X, nr. 51 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voordewind/Eijsink over financiering van VPD’s

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

32 376

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

32 376 (Bijgewerkt t/m amendement nr. 34)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (17)

– onderdeel H

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (31,I) (invoegen onderdelen Ia en Ib)

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (30) (invoegen onderdeel Ia)

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (32) (invoegen onderdeel Ia)

N.B.: Indien de amendementen 30 en 32 beide zijn aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (19) (invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J t/m N

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (31,II) (invoegen onderdeel Na)

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (33,I) (invoegen onderdeel Na)

– onderdelen R t/m S

– amendement Monasch (34, I)

– onderdeel T

– onderdelen U en V

– amendement Monasch (34, II)

– amendement Monasch (34, III)

– onderdeel W

– onderdelen X t/m II

– artikel I

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (31,III) (invoegen artikel IA en IB)

– gewijzigd amendement Slob/Wiegman-Van Meppelen Scheppink (33,II) (invoegen artikel IA)

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

32 376, nr. 23

– de motie-Monasch/Van Gent over de betaalbaarheid voor de reiziger

32 376, nr. 24

– de motie-Monasch over jaarlijks informeren van de Kamer

32 376, nr. 25

– de motie-Monasch c.s. over zes maanden uitstel

32 376, nr. 26

– de motie-Monasch/Verhoeven over inschrijvingen met twee aanbieders

32 376, nr. 27

– de motie-Monasch/Bashir over geen haast met de aanpassing van de Wp2000

32 376, nr. 28

– de motie-De Jong over borging van de veiligheid van personeel en reizigers

32 376, nr. 29

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Monasch over inspraak van gehandicaptenorganisaties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

De Voorzitter: mw. Jadnanansing verzoekt haar motie op stuk nr. 82 aan te houden, mw. Lucas haar motie op stuk nr. 85, dhr. Van der Ham zijn motie op stuk nr. 100 en mw. Ortega-Martijn haar motie op stuk nr. 113. Dhr. Çelik wenst zijn motie op stuk nr. 78 te wijzigen en mw. Jadnanansing haar moties op stuk nrs. 79 en 81. Dhr. Van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 102 te wijzigen en dhr. Beertema zijn motie op stuk nr. 107. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-VIII, nr. 73

– de motie-Çelik/Biskop over de vrijwillige ouderbijdrage

33 000-VIII, nr. 74

– de motie-Çelik over een differentiatie in de materiële lumpsum

33 000-VIII, nr. 75

– de motie-Çelik over de bekostiging van technische (vmbo-)opleidingen

33 000-VIII, nr. 76

– de motie-Biskop/Çelik over de keuze voor techniek

33 000-VIII, nr. 77

– de motie-Çelik over de ombuiging bij passend onderwijs

33 000-VIII, nr. 78 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Çelik over onderadvisering

33 000-VIII, nr. 79 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jadnanansing over goede taalbeheersing

33 000-VIII, nr. 80

– de motie-Jadnanansing/Klaver over niet-bindende matchinggesprekken

33 000-VIII, nr. 81 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jadnanansing over een onderwijsbevoegdheid voor hbo-docenten

33 000-VIII, nr. 82 (aangehouden)

– de motie-Jadnanansing/Marcouch over budget voor Gay-Straight Alliances

33 000-VIII, nr. 83

– de motie-Elias over vrijheid van onderwijs

33 000-VIII, nr. 84

– de motie-Lucas c.s. over de onderhandelingen over de EU-begroting

33 000-VIII, nr. 85 (aangehouden)

– de motie-Lucas over de bijdrage aan het topsectorenbeleid

33 000-VIII, nr. 86

– de motie-Jasper van Dijk over de afstand tussen bestuur en werkvloer

33 000-VIII, nr. 87

– de motie-Jasper van Dijk over het salaris van onderwijsbestuurders

33 000-VIII, nr. 88

– de motie-Jasper van Dijk over prestatiebeloning voor leden van het kabinet

33 000-VIII, nr. 89

– de motie-Jasper van Dijk over schatkistbankieren

33 000-VIII, nr. 90

– de motie-Jasper van Dijk over wetenschappelijk onderzoek

33 000-VIII, nr. 91

– de motie-Jasper van Dijk/Lucas over universiteitsbladen

33 000-VIII, nr. 92 (aangehouden)

– de motie-Biskop/Çelik over beroepsopleidingen in regiogemeenten

33 000-VIII, nr. 93

– de motie-Biskop/Ortega-Martijn over minder regeldruk in het onderwijs

33 000-VIII, nr. 94 (ingetrokken)

– de motie-Biskop over rookvrije schoolpleinen

33 000-VIII, nr. 95 (aangehouden)

– de motie-Ferrier/Van der Ham over beperking van de regeldruk en bureaucratie

33 000-VIII, nr. 96

– de motie-Ferrier c.s. over door de gemeenten gesubsidieerd leerlingenvervoer

33 000-VIII, nr. 97

– de motie-Van der Ham/Klaver over gratis schoolboeken

33 000-VIII, nr. 98

– de motie-Van der Ham c.s. over klassengrootte

33 000-VIII, nr. 99 (aangehouden)

– de motie-Van der Ham c.s. over een langstudeerboete

33 000-VIII, nr. 100 (aangehouden)

– de motie-Van der Ham c.s. over maatwerk in het mbo

33 000-VIII, nr. 101

– de motie-Van der Ham/Biskop over stages in industriële omgevingen

33 000-VIII, nr. 102 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Ham/Biskop over (her-)invoering van de «meestertitel»

33 000-VIII, nr. 103

– de motie-Beertema over een jaarlijkse verantwoordingsdag

33 000-VIII, nr. 104

– de motie-Beertema over aangifte bij geweldsincidenten op scholen

33 000-VIII, nr. 105

– de motie-Beertema over niet bij de voornaam noemen van het onderwijzend personeel

33 000-VIII, nr. 106

– de motie-Beertema c.s. over criteria voor het contactuur

33 000-VIII, nr. 107 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beertema/Jadnanansing over het nader definiëren van het begrip contactuur

33 000-VIII, nr. 108

– de motie-Klaver c.s. over niet bezuinigen op onderwijs

33 000-VIII, nr. 109

– de motie-Klaver c.s. over investeren in het onderwijs

33 000-VIII, nr. 110

– de motie-Klaver/Jadnanansing over streefdoelen voor tevredenheid

33 000-VIII, nr. 111

– de motie-Ortega-Martijn over overbodige regelgeving

33 000-VIII, nr. 112

– de motie-Ortega-Martijn over aanscherping van de kernvakkenregeling

33 000-VIII, nr. 113 (aangehouden)

– de motie-Ortega-Martijn/Dijkgraaf over het omgaan met pestgedrag

33 000-VIII, nr. 114 (ingetrokken)

– de motie-Ortega-Martijn over bijscholing van volwassenen op de BES-eilanden

33 000-VIII, nr. 115

– de motie-Ortega-Martijn over bestrijden van laaggeletterdheid op de BES-eilanden

33 000-VIII, nr. 116

– de motie-Dijkgraaf/Van der Ham over het gebruik van rekenmachines

33 000-VIII, nr. 117

– de motie-Dijkgraaf/Ortega-Martijn over het invoeren van de rekentoets

33 000-VIII, nr. 118

– de motie-Dijkgraaf/Van der Ham over uitvoering van de motie-Dijkgraaf/Van der Ham

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO nVWA

26 991, nr. 324

– de motie-Van Gerven/Van Dekken over het ongedaan maken van de bezuinigingen

26 991, nr. 325

– de motie-Van Gerven over een standaard laboratoriumonderzoek

26 991, nr. 326

– de motie-Van Gerven over kiezen voor mensen boven gebouwen

26 991, nr. 327

– de motie-Van Gerven over een afname van de misstanden en overtredingen

26 991, nr. 328 (aangehouden)

– de motie-Thieme/Van Dekken over een verplicht cameratoezicht

26 991, nr. 329

– de motie-Thieme/Van Dekken over verplichte aanwezigheid van VWA-dierenartsen

26 991, nr. 330

– de motie-Van Dekken/Jacobi over een smiley-labelsysteem

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota Investeringsfonds schoolgebouwen (Initiatief-Çelik)

32 764, nr. 4

– de motie-Beertema over het huisvestingsbudget

32 764, nr. 5

– de motie-Jadnanansing over een investeringsfonds

32 764, nr. 6

– de motie-Van der Ham/Smits over renovatie

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2012

De Voorzitter: mw. Lucas verzoekt haar motie op stuk nr. 67 aan te houden en wenst haar motie op stuk nr. 66 te wijzigen. Mw. Jacobi wenst haar moties op stuk nrs. 62, 64 en 65 te wijzigen en dhr. Holtackers zijn motie op stuk nr. 74. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 000-XII, nr. 61

– de motie-Jacobi c.s. over meevallers bij aanbestedingen van infra

33 000-XII, nr. 62 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jacobi over het mislukte ICT-project Logica

33 000-XII, nr. 63

– de motie-Jacobi over alternatieve zoetwatervoorziening

33 000-XII, nr. 64 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jacobi over bemande vuurtorens

33 000-XII, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jacobi over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

33 000-XII, nr. 66 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas/Van Veldhoven over een nieuwe normering

33 000-XII, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Lucas c.s. over voorkeursstrategieën voor de deltabeslissingen

33 000-XII, nr. 68

– de motie-Lucas/Jacobi over continuering van het TTI Wetsus

33 000-XII, nr. 69

– de motie-De Mos over niet aanleggen van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

33 000-XII, nr. 70

– de motie-De Mos over schrappen van de bypass in Kampen

33 000-XII, nr. 71

– de motie-De Mos/Holtackers over zuinig gebruik van zoetwater

33 000-XII, nr. 72

– de motie-Holtackers/Van Tongeren over een windmolenpark op de Afsluitdijk

33 000-XII, nr. 73

– de motie-Holtackers/Lucas over mogelijkheden voor watercompensatie

33 000-XII, nr. 74 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Holtackers/De Mos over de kennis over toetsing van waterkeringen

33 000-XII, nr. 75

– de motie-Paulus Jansen c.s. over dijkversterking van dijkring 10–11

33 000-XII, nr. 76

– de motie-Paulus Jansen over het waterveiligheidsbudget

33 000-XII, nr. 77

– de motie-Paulus Jansen/Jacobi over de vernieuwde Volkeraksluizen

33 000-XII, nr. 78

– de motie-Van Veldhoven over de ontvlechting van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds

33 000-XII, nr. 79

– de motie-Van Veldhoven/Jacobi over het beheer van de uiterwaarden

33 000-XII, nr. 80

– de motie-Van Veldhoven c.s. over de KRW-doelen in 2027

33 000-XII, nr. 81

– de motie-Van Veldhoven over het Deltaprogramma op weg naar 2014

33 000-XII, nr. 82

– de motie-Van Veldhoven over de wateropgave van 4 mld.

33 000-XII, nr. 83

– de motie-Van Tongeren c.s. over verdrogingsbestrijdingsbeleid

33 000-XII, nr. 84

– de motie-Van Tongeren c.s. over een actieplan waterkwaliteit

33 000-XII, nr. 85

– de motie-Van Tongeren c.s. over efficiënter gebruik van koelwater

33 000-XII, nr. 86

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over meer financiële ruimte voor de waterveiligheidsopgave

33 000-XII, nr. 87

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over het halen van de Europese doelen van de Kaderrichtlijn Water

33 000-XII, nr. 88

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de High Level Meeting Sanitation and Water For All

33 000-XII, nr. 89

– de motie-Ouwehand over het opstellen van nadere randvoorwaarden aan incidentele peilverhoging

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 149

– de motie-Van Gent c.s. over het afschaffen van het urencriterium

31 322, nr. 150

– de motie-Van Gent c.s. over de effecten op de arbeidsparticipatie

31 322, nr. 151

– de motie-Van Gent c.s. over het maximumuurtarief

31 322, nr. 152

– de motie-Van Gent c.s. over bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 153

– de motie-Van Gent c.s. over de kosten en baten van kinderopvang

31 322, nr. 154

– de motie-Kooiman over naleving van de maximumuurprijs

31 322, nr. 155

– de motie-De Mos over het Waarborgfonds

31 322, nr. 156

– de motie-De Mos over belastingconstructies

31 322, nr. 157

– de motie-Hamer c.s. over het tijdelijk garantievermogen

31 322, nr. 158

– de motie-Hamer/Van Gent over onredelijke naheffingen

31 322, nr. 159

– de motie-Van Hijum/Van Gent over facilitering van ouderparticipatiecrèches

31 322, nr. 160

– de motie-Dijkstra c.s. over tussenschoolse opvang

31 322, nr. 161

– de motie-Dijkstra/Koşer Kaya over de diploma-eis bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

26 448, nr. 471

– de motie-Hamer over geld voor een expertise-eenheid

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Helder over verhoging van de eigen bijdrage

31 753, nr. 42

– de motie-Gesthuizen over afzien van de bezuinigingen op de rechtsbijstand

31 753, nr. 43

– de motie-Gesthuizen/Recourt over een betere onderbouwing van de bezuinigingen

31 753, nr. 44

– de motie-Recourt/Gesthuizen over onnodige of kansloze procedures

31 753, nr. 45

– de motie-Recourt over landelijke ondersteuning van het mentorschap

31 753, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Berndsen c.s. over een gestaffelde verhoging van de eigen bijdrage

31 753, nr. 47

– de motie-Berndsen c.s. over een impactanalyse

31 753, nr. 48

– de motie-Berndsen c.s. over het toenemende machtsverschil

Stemming

16. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Veiligheidsaspecten in gesloten inrichtingen

24 587, nr. 446

– de motie-Van Toorenburg c.s. over een passend aanbod voor problematische jeugdigen

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het SCP-rapport «De sociale staat van Nederland» en over koopkrachtverlies door bezuinigingen

24 515, nr. 215

– de motie-Sap/Koolmees over een deugdelijk hervormingsbeleid

24 515, nr. 216

– de motie-Sap c.s. over een toekomstbestendig hypotheekstelsel

24 515, nr. 217

– de motie-Cohen c.s. over een crisispakket voor werkgelegenheid

24 515, nr. 218

– de motie-Koolmees over structurele hervormingen

24 515, nr. 219

– de motie-Karabulut over extra geld voor chronisch zieken en gehandicapten

24 515, nr. 220

– de motie-Karabulut/Cohen over terugdringen van armoede

24 515, nr. 221

– de motie-Karabulut over een actieplan voedselzekerheid

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

33 111, nr. 1

Brief van de Commissie voor de Werkwijze over een Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het vastleggen van de maximumspreektijd bij een tweeminutendebat

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de Commissie voor de Werkwijze te besluiten.

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

32 641

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

32 641 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, aanhef

– amendement De Liefde/Voordewind (9)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement De Liefde/ (8) (invoegen onderdeel BA)

– onderdeel C

– amendement De Liefde (10) (invoegen onderdeel CA)

– onderdelen D t/m F

– amendement De Liefde c.s. (11) (invoegen onderdeel G)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

32 641, nr. 12

– de motie-Peters over een laag btw-tarief voor e-boeken

32 641, nr. 13

– de motie-Van der Werf/Van der Ham over de auteurskorting

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie natuurbeleid

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 128 aan te houden.

30 825, nr. 122

– de motie-Van Gent over 200 mln. naar natuurbeheer

30 825, nr. 123

– de motie-Van Gent over nakoming internationale biodiversiteitsverplichtingen

30 825, nr. 124

– de motie-Van Gent over de memorie van toelichting op het deelakkoord Natuur

30 825, nr. 125

– de motie-Van Gerven over natuurgebieden binnen en buiten de ehs

30 825, nr. 126

– de motie-Van Gerven/Jacobi over het gratis houden van natuurgebieden

30 825, nr. 127

– de motie-Van Gerven over het nieuwe en gedecentraliseerde natuurbeleid

30 825, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een reactie op het deelakkoord Natuur

30 825, nr. 129

– de motie-Ouwehand over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

30 825, nr. 130

– de motie-Ouwehand over een aanvalsplan met natuurdoelstellingen

30 825, nr. 131

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Veldhoven over uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

30 825, nr. 132

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over financiering van het agrarisch natuurbeheer

30 825, nr. 133

– de motie-Jacobi c.s. over een toekomstvisie op natuur en natuurbeleid

30 825, nr. 134

– de motie-Jacobi/Wiegman-van Meppelen Scheppink over nationale parken

30 825, nr. 135

– de motie-Jacobi over de nieuwe natuurwet

30 825, nr. 136

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het ecologisch rendement van het natuurakkoord

30 825, nr. 137

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een doorrekening door het PBL

30 825, nr. 138

– de motie-Koopmans/Van Veldhoven over toevoegen BBL-gronden aan ruilgrondvolume

30 825, nr. 139

– de motie-Koopmans over natuurcompensatiemiddelen

30 825, nr. 140

– de motie-Dijkgraaf over een onderhandelingsakkoord natuur

30 825, nr. 141

– de motie-Dijkgraaf/Koopmans over hydrologische maatregelen

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede en schuldenbeleid

24 515, nr. 223

– de motie-Van Hijum/Spekman over armoede onder gezinnen met kinderen

24 515, nr. 224

– de motie-Van Hijum over een overgangsregeling voor de minstbedeelden

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat de NMA een inval heeft gedaan bij verschillende Telecomproviders

24 095, nr. 303

– de motie-Van Bemmel c.s. over kartelvorming

24 095, nr. 304

– de motie-Verhoeven/Braakhuis over de telecomfrequentieveiling

24 095, nr. 305 (aangehouden)

– de motie-Van Dam/Braakhuis over overtreding van de mededingingsregels

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het onderdeel Energie van de begroting voor 2012

De Voorzitter: dhr. Leegte verzoekt zijn motie op stuk nr. 60 aan te houden.

33 000-XIII, nr. 87 (gewijzigd, was nr. 58)

– de gewijzigde motie-Samsom/Van Veldhoven over een wettelijke leveranciersverplichting

33 000-XIII, nr. 59

– de motie-Samsom/Paulus Jansen over zelflevering

33 000-XIII, nr. 60 (aangehouden)

– de motie-Leegte over de zogenaamde deal 5

33 000-XIII, nr. 61

– de motie-Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over samenwerking met Duitsland

33 000-XIII, nr. 62 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over energiebesparing in de bestaande gebouwen

33 000-XIII, nr. 63

– de motie-Paulus Jansen over gaskwaliteit

33 000-XIII, nr. 64

– de motie-Van Veldhoven over de leveranciersverplichting

33 000-XIII, nr. 65

– de motie-Van Veldhoven over een integrale biomassa strategie

33 000-XIII, nr. 66

– de motie-Van Veldhoven/Samsom over een landelijk dekkende green deal

33 000-XIII, nr. 67 (ingetrokken)

– de motie-Van der Werf/Wiegman-van Meppelen Scheppink over voortzetting van (co)biovergisting

33 000-XIII, nr. 68

– de motie-Van der Werf over «wind op land»-projecten

33 000-XIII, nr. 69

– de motie-Van der Werf/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het decentraal opwekken van energie

33 000-XIII, nr. 70

– de motie-Van Vliet over geen verdere prijsstijgingen vanwege de green deal

33 000-XIII, nr. 71

– de motie-Van Tongeren c.s. over duidelijkheid over wind op zee

33 000-XIII, nr. 72

– de motie-Van Tongeren c.s. over een green deal board

33 000-XIII, nr. 73

– de motie-Van Tongeren/Wiegman-van Meppelen Scheppink over de kosten en werkgelegenheidseffecten van kernenergie

33 000-XIII, nr. 74

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over een ambitieus Europees beleid

33 000-XIII, nr. 75

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over het EU-doel voor schone energie

33 000-XIII, nr. 76

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over certificering van biomassa

33 000-XIII, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Paulus Jansen over het stimuleren van duurzame energietechnologie

33 000-XIII, nr. 78

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over zonthermische systemen

33 000-XIII, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het betrekken van wind op zee bij de leveranciersverplichting

33 000-XIII, nr. 80 (aangehouden)

– de motie-Wiegman-van Meppelen Schepping/Van Veldhoven over een businesscase voor splitconnectie

33 000-XIII, nr. 81

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over steun aan netbeheerders

33 000-XIII, nr. 82 (ingetrokken)

– de motie-Dijkgraaf over verdubbeling van het maximale SDE-plusregelingbasisbedrag

33 000-XIII, nr. 83

– de motie-Dijkgraaf over de effectiviteit van de green deals

33 000-XIII, nr. 84

– de motie-Ouwehand over het uitfaseren van het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen

33 000-XIII, nr. 85

– de motie-Ouwehand over vermindering van de vleesconsumptie

33 000-XIII, nr. 86

– de motie-Ouwehand over energie afkomstig uit de bont- en bio-industrie

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

33 114, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van Raadsheer in de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. Th. Groeneveld

2. mr. D. de Groot

3. mr. J. Wortel

Stemmingen

26. Stemmingen in verband met:

33 114, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van Raadsheer in de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. D. de Groot

2. mr. Th. Groeneveld

3. mr. J. Wortel

Stemmingen

27. Stemmingen in verband met:

33 114, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van Raadsheer in de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. J. Wortel

2. mr. Th. Groeneveld

3. mr. D. de Groot

28. VAO Toekomst Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) (AO d.d. 8/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries (AO d.d. 26/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Euthanasie (AO d.d. 30/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VSO Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 000-XV

33. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

33 000-XIV

34. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIV), onderdeel Landbouw, voor het jaar 2012 (re- en dupliek)

32 843

35. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)

36. Gezamenlijke behandeling van:

32 575

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

33 045

Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

32 577

37. Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)

33 024

38. Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

32 811

39. Wijziging van de Wet vervoer over zee in verband met de intrekking van de groepsvrijstelling voor lijnvaartconferences

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

– Debat over de Najaarsnota 2011

– Suppletoire begrotingen 2011

– VAO Landbouw in Ontwikkelingslanden (AO d.d. 17/11) (staatssecretaris Buza + staatssecretaris EL&I)

– VAO Beleggingsverzekeringen / rol Kifid (AO d.d. 1/12) (minister Fin)

– VAO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) (AO d.d. 9/11) (minister EL&I)

– VAO Ondernemerspleinen (AO d.d. 23/11) (minister EL&I)

– VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 10/11) (minister I&A + staatssecretaris V&J)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Externe contacten van ambtenaren en interpretatie «Oekaze Kok» (AO d.d. 10/11) (minister BZK)

– VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen (AO d.d. 17/11) (staatssecretaris EL&I en minister BuZa)

– VAO Auteursrechten (AO d.d. 7/12) (staatssecretaris V&J)

– VAO Mestvisie (AO d.d. 1/12) (staatssecretaris ELI en I&M)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (voortzetting)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010

32 841 (Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer)

32 877 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels)

32 830 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

17, 18 en 19 januari 2012 (week 3)

– Debat over het rapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 828 (Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

32 896 (Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

24, 25 en 26 januari 2012 (week 4)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 752 ((Wet financiering politieke partijen) + 31 906 (Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies)

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J) (in overleg met de aanvrager is besloten het debat pas ná week 48 te agenderen)

2. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek ) (Dibi) (minister BZK)

3. Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma) (minister I&A en staatssecretaris SZW)

4. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

5. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)

6. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

7. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

8. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

10. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

11. Debat over de uitnodiging door de As-Soenah moskee van een omstreden imam (Arib) (minister V&J)

12. Debat over cybersecurity en privacy (El Fassed) (minister V&J, minister BZK)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon) (minister BuZa)

3. Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

4. Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

5. Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister BZK)

6. Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

7. Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut) (minister BZK)

8. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

9. Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister BZK)

10. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

11. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

13. Dertigledendebat over de grote stijging van tarieven bij de tandartsen en de stijging van premies en vermindering van dekking van tandartsverzekeringen (Kuiken) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over de invoering van concurrentie tussen huisartsen (Leijten) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente die door de burgemeester van Utrecht niet als risicowedstrijd is aangemerkt (Brinkman) (minister V&J)

16. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 12 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor 2012

Maandag 12 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december van 15.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (32 044) en het wetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (32 045)

Maandag 19 december van 17.00 tot 23.00 uur

Van de algemene commissie Jeugdzorg over het onderdeel Jeugdzorg van de begroting voor 2012 en stelselherziening Jeugdzorg

Recesperiodes

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Spreektijden begrotingsbehandeling (Stand van zaken per 9 december 2011)

VVD

68,5

minuten

56,5

minuten

37

minuten

CDA

46,5

minuten

SP

26

minuten

D66

19

minuten

GroenLinks

23

minuten

ChristenUnie

21,5

minuten

PvdD

12

minuten

SGP

12

minuten

Naar boven