Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 6 maart 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 maart

14.00 uur

Woensdag 11 maart

10.15 uur

Donderdag 12 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

34 100

Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt zijn motie op stuk nr. 9 aan te houden. Mw. Aukje de Vries wenst haar motie op stuk nr. 8 te wijzigen en dhr. Omtzigt zijn motie op stuk nr. 10. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 100, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Aukje de Vries over het proportionaliteitsbeginsel bij wetgeving voor kleine financiële instellingen

34 100, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt/Bruins Slot over de verhouding tussen de vereveningsbijdrage en de minimumsolvabiliteit

34 100, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt/Bruins Slot over een maximum aan de buffers die zorgverzekeraars mogen aanhouden

34 100, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Omtzigt over de gevolgen van Solvabiliteit II op de markt voor pensioenverzekeringen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

22 112, nr. 1943

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015.

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 817

Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie

33 817 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Schouw/Van Toorenburg (8,II)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Schouw/Van Toorenburg (8,III)

– onderdeel C

– amendement Schouw/Van Toorenburg (8,IV)

– onderdeel D

– artikel I

– artikelen II t/m V

– amendement Schouw/Van Toorenburg (8,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 132 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 125

– de motie-Van Tongeren c.s. over het overnemen van alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

33 529, nr. 126

– de motie-Van Tongeren c.s. over een onafhankelijker positie voor Staatstoezicht op de Mijnen

33 529, nr. 127

– de motie-Van Tongeren c.s. over beperken van de gaswinning in Groningen tot het laagst mogelijke niveau

33 529, nr. 129 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een parlementaire enquête naar de besluitvorming over de gaswinning in Groningen

33 529, nr. 130

– de motie-Slob/Van Tongeren over het instellen van een

Bijzondere Kamer voor de afwikkeling van de schade

33 529, nr. 131

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de zorgen van de Groningers nu laten prevaleren

33 529, nr. 132 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf over terugdraaien van de gaswinning tot het laagst mogelijke niveau

33 529, nr. 133

– de motie-Van Veldhoven c.s. over aanpassen van het gasgebouw en de concessie aan de NAM

33 529, nr. 134

– de motie-Smaling over het omzetten van spijt in formele excuses

33 529, nr. 140 (gewijzigd, was nr. 135)

– de gewijzigde motie-Smaling over het terugvorderen c.q. bevriezen van uitgekeerde en nog uit te keren winsten

33 529, nr. 136

– de motie-Smaling over het opzetten van een duurzaam energiehuis

33 529, nr. 137

– de motie-Öztürk over concreet compenseren van de bewoners

33 529, nr. 138

– de motie-Jan Vos c.s. over het overnemen van alle aanbevelingen

33 529, nr. 139

– de motie-Krol over zwaarder meewegen van het voorzorgprincipe voor de regio en haar bewoners

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 993

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

33 993 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Siderius (14,I)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Siderius (13,II)

– gewijzigd amendement Siderius (14,II)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Siderius (14,III)

– gewijzigd amendement Siderius (13,III)

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 13, onderdeel III, onder 1 en 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 15 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 15 onder 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 13, onderdeel X, onder 2 en 3 en 4, voor zover het betreft artikel 118y.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 12, onderdeel III.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 9 worden aangenomen, komt artikel I te luiden:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

– gewijzigd amendement Siderius (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 15 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 15 onder 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 13, onderdeel X, onder 2 en 3 en 4, voor zover het betreft artikel 118y.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 12, onderdeel III.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 9 worden aangenomen, komt artikel I te luiden:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

– amendement Ypma c.s. (12,I)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Siderius (14,IV)

– amendement Ypma c.s. (12,II)

– gewijzigd amendement Siderius (13,IV)

– amendement Van Meenen (16)

– onderdeel D

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Siderius (13,V)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Siderius (13,VI)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Siderius (13,VII)

– onderdeel H

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Siderius (13,VIII)

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Siderius (13,IX)

– onderdeel K

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Siderius (14,V)

– onderdeel M

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Siderius (13,X)

– gewijzigd amendement Siderius (14,VI)

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 14 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 13, onderdeel X, onder 2 en 3 en 4, voor zover het betreft artikel 118y.

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 12, onderdeel III.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 9 worden aangenomen, komt artikel I te luiden:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

– amendement Ypma c.s. (12,III)

 • N.B. Indien zowel amendement 14 als amendement 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 12, onderdeel III.

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 9 worden aangenomen, komt artikel I te luiden:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

– onderdeel O

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– gewijzigd amendement Siderius (13,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs

33 993, nr. 10

– de motie-Siderius over niet loslaten van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs

33 993, nr. 11

– de motie-Siderius over structureel overleg over leerlingen die in het praktijkonderwijsinstromen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector

29 282, nr. 213

– de motie-Keijzer c.s. over het verruimen van de regels voor de huishoudelijkehulptoelage

29 282, nr. 214

– de motie-Keijzer over een onafhankelijk onderzoek naar de stapeling van eigen bijdragen

29 282, nr. 217 (gewijzigd, was nr. 215)

– de gewijzigde motie-Leijten over voorkomen van ontslagen in de zorg

29 282, nr. 216 (aangehouden)

– de motie-Wolbert/Pia Dijkstra over het vergroten van de deskundigheid in de publieke gezondheidszorg

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME)

34 170 nr. 1

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad.

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

29 383, nr. 235

– de motie-Smaling over bescherming van de rechtspositie van woonschepen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

33 961

Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën

33 961 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Koolmees c.s. (7)

– amendement Schouten/Omtzigt (8)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

25 087, nr. 87

– de motie-Klaver/Koolmees over één Europese grondslag voor de heffing van winstbelasting

25 087, nr. 88

– de motie-Klaver/Merkies over controle van bedrijven met een APA of ATR

25 087, nr. 89

– de motie-Klaver over volledige medewerking aan het onderzoek naar belastingontduiking

25 087, nr. 90

– de motie-Merkies c.s. over openbaarmaking van belastingafdrachten aan landen

25 087, nr. 91

– de motie-Merkies/Klaver over de definitie van het begrip belastingparadijs

25 087, nr. 92

– de motie-Groot over voorkomen van rente- en royaltystromen naar belastingparadijzen

25 087, nr. 93

– de motie-Neppérus/Van Vliet over een blijvend aantrekkelijk investeringsklimaat

25 087, nr. 94

– de motie-Van Vliet/Neppérus over structureel blijven toepassen van rulingpraktijken

25 087, nr. 95

– de motie-Van Vliet over de belastingopbrengst in Nederland van internationale concerns

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 016 (R2036)

Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

34 016 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Van Klaveren (8)

– amendement Helder/De Graaf (9)

 • N.B. Indien zowel amendement 8 als amendement 9 worden aangenomen, komt artikel I te luiden:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • ARTIKEL I

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • De rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • A

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In het tweede lid vervalt onderdeel b, onder vernummering van de onderdelen c en d tot de onderdelen b en c.

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister trekt het Nederlanderschap in van de persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in de artikel 83, met uitzondering van een onherroepelijke veroordeling wegens artikel 140a, en de artikelen 83b, 134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 3. In het vierde lid (nieuw) wordt «het tweede lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • B

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

  • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

 • 1. In het eerste lid wordt de punt aan het einde van onderdeel f vervangen door een puntkomma.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

 • 2. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien hij onherroepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 140a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht dan wel een misdrijf dat soortgelijk is aan dit misdrijf in de strafwet van een van de landen van het Koninkrijk.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

 • 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het Nederlanderschap gaat niet verloren indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.

– artikel I

– amendement Van Klaveren (7, II) (invoegen artikel IA)

– artikelen II en III

– amendement Van Klaveren (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

34 016, nr. 10

– de motie-Segers/Recourt over het mogelijk maken van deradicaliseringstrajecten

34 016, nr. 11

– de motie-Schouw/Gesthuizen over binnen drie jaar evalueren van de wet

34 016, nr. 12

– de motie-Schouw/Segers over niet verruimen van de mogelijkheden tot ontnemen van de nationaliteit

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 171, nr. 1

Brief van het presidium over het ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het verzoek van het presidium te besluiten en de Griffier eervol ontslag te verlenen per 1 september 2015.

18. VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO DMP-D vervanging F-16 (AO d.d. 26/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 24/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. Debat over de berichtgeving inzake de deal met Cees H. met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over de cijfers van het CPB met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 873 (R2026)

27. Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233)

33 949

28. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 073

29. Aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

34 022

30. Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so)

Langetermijnagenda

17 en 19 maart (week 12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17 maart)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– VAO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (AO d.d. 05/02)

– VAO Politie (AO d.d. 11/02)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 26/02)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet (AO d.d. 04/03)

34 023 (Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157))

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

34 114 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)) + 34 115 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210) + 34 116 (Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160))

34 130 (Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school)

34 031 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal)

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 maart)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 25/02)

– VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen (28 286, nr. 781)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 083 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (2 april)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 074 (Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang)

34 058 (Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

7, 8 en 9 april (week 15)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

14, 15 en 16 april (week 16)

Nog te bepalen

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal en over de verkoop van SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

5. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

6. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

8. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

9. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

10. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

12. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

13. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

14. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

15. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

16. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

17. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven) (Thieme/Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

20. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ en Minister-President)

21. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

22. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

23. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

24. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

25. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

26. Debat over de integriteit van woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

6. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

8. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

12. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

14. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de plofkipindustrie uit derde landen (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

20. Dertigledendebat over problemen bij de SVB rond het persoonsgebonden budget (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

22. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

23. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

24. Dertigledendebat over de bezetting van het Maagdenhuis (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

25. Dertigledendebat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

26. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

28. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het verbieden van partijen die de democratische rechtsorde af willen schaffen (Pieter Heerma) (ministers SZW en BZK)

30. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

31. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

32. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over aanbestedingen door de NS (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016