Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534100 nr. 10

34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN BRUINS SLOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen in Nederland verplicht is zich te verzekeren bij een zorgverzekeraar;

van mening dat geld uit zorgpremies hiermee een collectief karakter heeft en als zodanig niet onnodig op de plank moet blijven liggen, maar zo veel mogelijk ingezet moet worden voor betere zorg en/of lagere premies;

verzoekt de regering om, een maximum te stellen aan de buffers die zorgverzekeraars mogen en kunnen aanhouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Bruins Slot