Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534100 nr. 11

34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het raamwerk van Solvabiliteit II zorgt voor hogere solvabiliteitseisen op pensioenproducten vanwege hun langjarige verplichtingen;

overwegende dat een pensioenverzekering als alternatief voor een bedrijfspensioen of bankspaarproducten niet onaantrekkelijker of aantrekkelijker zou moeten worden door afwijkende solvabiliteitseisen;

overwegende dat eventuele negatieve gevolgen voor de markt van pensioenverzekeringen pas in 2018 geëvalueerd gaan worden;

verzoekt de regering, reeds in 2016 te onderzoeken of de implementatie van Solvabiliteit II voor onwenselijke gevolgen op de markt voor pensioenverzekeringen zorgt en indien dat het geval is meteen maatregelen te nemen die dit corrigeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt