Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534100 nr. 9

34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN BRUINS SLOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de nieuwe solvabiliteitseisen sprake is van een brede premiedefinitie, waarbij onder andere inkomsten uit vereveningsbijdragen worden meegenomen;

constaterende dat hierdoor zorgverzekeraars met hogere inkomsten uit de vereveningsbijdragen tegelijk hogere buffers moeten aanhouden;

constaterende dat dit betekent dat een zorgverzekeraar die veel chronisch zieken en gehandicapten als klant heeft, hogere buffers moet aanhouden;

van mening dat dit een onwenselijke prikkel tot risicoselectie vergroot;

overwegende dat de regering juist voornemens is, de berekening van de vereveningsbijdrage aan te passen zodat zorgverzekeraars zich meer zullen richten op het aantrekken van mensen die veel gebruikmaken van zorg;

verzoekt de regering, onderzoek te laten uitvoeren naar de verhouding tussen de aanpassing van de berekening van de vereveningsbijdrage, de hoogte van de minimumsolvabiliteit voor de individuele zorgverzekeraar en de gevolgen voor de zorgpremie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Bruins Slot