Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522112 nr. 1943

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1943 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2015

Bijgaand bied ik u, namens de vaste commissie voor Europese Zaken, ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 aan, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan de regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani

CONCEPT

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. A.G. Koenders

Den Haag,

Betreft: Overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien van voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie.

Geachte heer Koenders,

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de procedureregeling over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteitstoets bij haar Reglement van Orde, de bijgaande lijst van prioritaire voorstellen voor de komende periode vastgesteld.

Ten aanzien van de voorstellen waarvoor de Kamer in deze lijst aangeeft een behandelvoorbehoud te zullen gaan maken of een subsidiariteitstoets te zullen gaan uitvoeren, verwacht ik dat u ten behoeve van de uitvoering van die instrumenten door de Kamer, binnen maximaal drie weken na publicatie van het voorstel een BNC-fiche zal toezenden aan de Kamer.

Hoogachtend,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg

Overzicht van voor de Tweede Kamer prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma voor 2015 van de Europese Commissie

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2015 door de Tweede Kamer als prioritair zijn aangewezen.

NB: Alle voorstellen op onderstaande lijsten zijn voor de Tweede Kamer prioritair. Dat betekent dat bij publicatie van deze voorstellen door de Europese Commissie, de betreffende Kamercommissies tot nadere behandeling zullen besluiten.

Over de voorstellen waarbij in deze lijst reeds door de Kamercommissies is aangegeven dat een subsidiariteitstoets of parlementair behandelvoorbehoud wordt overwogen, zal de regering binnen maximaal drie weken na publicatie een BNC-fiche naar de Kamer sturen ten behoeve van de nadere besluitvorming daartoe.

Voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie

Nr.1

Prioritaire voorstellen

Subsidiariteitstoets

Behandelvoorbehoud

 

Commissie voor Binnenlandse Zaken

   
 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

   
       
 

Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

   

15

Een handels- en investeringsstrategie voor banen en groei

   

20

Mededeling over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling na 2015

   
       
 

Commissie voor Buitenlandse Zaken

   

19

Mededeling over het Europees nabuurschapsbeleid

   
       
 

Commissie voor Defensie

   
 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

   
       
 

Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie2

   

4

Pakket voor de digitale interne markt (DIM)

   

5

Strategisch kader voor de energie-unie

   

7

Strategie voor de interne markt voor goederen en diensten

   

23

Herziening van het GGO-besluitvormingsproces

   

34 (III)

Gezondheidstest van Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn)

   

43 (III)

Gezondheidstest Levensmiddelenwetgeving

   
       
 

Commissie voor Europese Zaken

   

16

Voorstellen ter voltooiing van de toetreding van de EU tot het EVRM

   
       
 

Commissie voor Financiën

   

9

Kapitaalmarktenunie

   

12

Pakket verdieping van de economische en monetaire unie

   

14

Actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude, onder meer een mededeling over een nieuwe benadering van de vennootschapsbelasting in de interne markt, in het licht van de wereldwijde ontwikkelingen

   

57 (III)

Richtlijn betalingsachterstand

   
       
 

Commissie voor Infrastructuur en Milieu

   

5

Strategische kader voor de energie-unie: I&M gerelateerde onderdelen

   

38 (II)

Circulaire economie

   

37 (II)

Luchtkwaliteit

   

74 (III)

Internationaal goederenvervoer over de weg

   
       
 

Commissie voor Koninkrijksrelaties

   
 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

   
       
 

Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

   
 

Geen EU-voorstellen in het Werkprogramma 2015

   
       
 

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

   

8

Pakket arbeidsmobiliteit

 

X

24 (III)

Gezondheid en veiligheid op het werk

   
       
 

Commissie voor Veiligheid en Justitie

   

17

Een Europese veiligheidsagenda

   

18

Een Europese migratieagenda

 

X

63 (III)

Verordening (EG) nr. 39/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld

 

X

68 (III)

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit

   

69 (III)

Legale migratie

   
       
 

Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

   

14 (III)

Studie naar de voorschriften voor audiovisuele commerciële communicatie inzake alcoholische dranken

   

71 (III)

Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen

   
       
 

Commissie voor Wonen en Rijksdienst

   

58 (III)

Geschiktheidstest van de meest relevante EU-wetgeving voor de bouwsector

   
X Noot
1

De nummers corresponderen met annex 1 (nieuwe initiatieven) van het Werkprogramma. Daar waar een (II) achter staat, corresponderen de nummers met annex 2, waarin de Europese Commissie de intrekking of aanpassing van lopende dossiers aankondigt. Daar waar er (III) achter staat, corresponderen de nummers met annex 3 (REFIT), waarin de acties genoemd worden die de regelgeving beter kunnen maken (‘REgulatory FITness’) door vermindering van bureaucratie en regelgevende barrières.

X Noot
2

onder voorbehoud van vaststelling in de procedurevergadering van de commissie Economische Zaken d.d. 10 februari 2015.