Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 12 december 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 december

14.00 uur

Woensdag 17 december

10.15 uur

Donderdag 18 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij VAO Antikraakconstructies en leegstandsbeheer

33 436, nr. 40

– de motie-Karabulut over geen nieuwe bruikleencontracten voor antikrakers

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties en studentenhuisvesting

29 453, nr. 361 (aangehouden)

– de motie-Knops c.s. over een nieuw Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting voor de periode 2016–2020

29 453, nr. 362

– de motie-Karabulut over de verkoop van Vestiawoningen aan andere woningcorporaties

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 010

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

34 010 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Bisschop/Van Meenen (7,I)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen/Bisschop (9,I t/m III)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m I

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Van Meenen/Bisschop (9,IV)

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– amendement Bisschop/Van Meenen (7,II)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Van Meenen/Bisschop (9,V t/m VII)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

34 010, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Ypma/Van Meenen over een onderzoek naar het nut van een urennorm

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid

33 576, nr. 21

– de motie-Rudmer Heerema/Jacobi over evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst

33 576, nr. 22

– de motie-Rudmer Heerema/Jacobi over een creatieve invulling van de opgave voor het Buijtenland van Rhoon

33 576, nr. 23

– de motie-Rudmer Heerema c.s. over de Engbertsdijksvenen

33 576, nr. 24

– de motie-Ouwehand over intrekken van de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee

33 576, nr. 25

– de motie-Ouwehand over de beoordeling van bollenteelt in Natura 2000-gebieden

33 576, nr. 26

– de motie-Dik-Faber/Smaling over voldoen aan de voorwaarden van de Europese Landschapsconventie

33 576, nr. 27

– de motie-Dik-Faber/Jacobi over het regime voor de monitoring van zoutwinning

33 576, nr. 28

– de motie-Jacobi/Dik-Faber over de monitoringvoorwaarden in de vergunning voor zoutwinning

33 576, nr. 29

– de motie-Van Veldhoven/Jacobi over afspraken met provincies over te behalen doelen

33 576, nr. 30

– de motie-Smaling over een alternatief voor het onder water zetten van het buitengebied van Rhoon

33 576, nr. 31

– de motie-Graus over de sancties voor opsporingsambtenaren en jagers bij overtreding van de Flora- en faunawet

33 576, nr. 32

– de motie-Graus over een verbod op het houden van dieren voor stropers

33 576, nr. 33

– de motie-Graus over de plaatsing van zeezoogdieren in opvangcentra

33 576, nr. 34

– de motie-Geurts over naar voren halen van de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn

33 576, nr. 35

– de motie-Geurts over alternatieve invulling van het plan Buijtenland van Rhoon als uitgangspunt voor overleg

33 576, nr. 36

– de motie-Geurts over niet instemmen met het huidige voorstel voor de Doggersbank

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau plan MER Schaliegas

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar moties op stuk nrs. 24, 25 en 26 aan te houden.

33 952, nr. 14

– de motie-Ouwehand over niet direct overgaan tot het opstellen van een structuurvisie

33 952, nr. 15

– de motie-Ouwehand over een nieuwe notitie Reikwijdte en detailniveau

33 952, nr. 16

– de motie-Dik-Faber c.s. over beëindigen van de voorbereidingen voor de Structuurvisie Schaliegas

33 952, nr. 17

– de motie-Dik-Faber c.s. over strategische grondwatervoorraden vooraf uitzonderen van schaliegaswinning

33 952, nr. 18

– de motie-Van Tongeren over boorputten inspecteren na een aardbeving

33 952, nr. 19

– de motie-Van Tongeren over openbaar maken van alle informatie van het Staatstoezicht op de Mijnen

33 952, nr. 20

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over afvalwater zuiveren tot een kwaliteit waarop het geloosd mag worden

33 952, nr. 21

– de motie-Smaling over geen proefboringen naar schaliegas

33 952, nr. 22

– de motie-Smaling over afsluiten van de route naar de Structuurvisie Schaliegas

33 952, nr. 23

– de motie-Klein over alle voorbereidende onderzoeken uitvoeren in deze kabinetsperiode

33 952, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over het mijnbouwfonds inzetten voor herstel van schade aan de grondwaterkwaliteit

33 952, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over verplicht stellen van een monitoringsprogramma voor het diepe grondwater

33 952, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over een verplicht advies van de drinkwaterbedrijven

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat met de commissie over het Rapport van de Tijdelijke commissie ICT

33 326, nr. 8

– de motie-Van der Linde c.s. over de 34 aanbevelingen van de commissie ICT-projecten bij de overheid

33 326, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Van der Linde over advisering door een Bureau ICT-toetsing

33 326, nr. 10

– de motie-Oosenbrug/Van der Linde over de wenselijkheid van aanpassingen van de ARBIT

33 326, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Geurts/Keijzer over het inrichten van een BIT onder het Ministerie van Algemene Zaken

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 981

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

33 981 (bijgewerkt t/m amendement nr. 43)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Schouten (27)

– amendement Karabulut (24)

  • Indien 24 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Karabulut (41)

    • Indien 24 en 41 verworpen:

    • – gewijzigd amendement Van Weyenberg c.s. (22,I&II)

  • Indien 24 en 41 verworpen:

    • – gewijzigd amendement Van Weyenberg c.s. (22,I&II)

– amendement Karabulut (13)

– amendement Van Ojik (17)

– onderdeel F

– onderdelen I en J

– amendement Karabulut (14)

– onderdeel K

– gewijzigd amendement Schouten/Van Weyenberg (43)

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Schouten c.s. (42)

– onderdeel M

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Van Ojik (34,II)

– onderdeel O

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Ojik (34,III) (invoegen artikel IA)

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

33 981, nr. 15

– de motie-Potters/Kerstens over voorkomen van verdringing

33 981, nr. 16

– de motie- Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

33 981, nr. 29

– de motie-Karabulut over een banenplan dat niemand uitsluit

33 981, nr. 30

– de motie-Karabulut over regels om verdringing uit te sluiten

33 981, nr. 31

– de motie-Karabulut over garantiebanen bij bedrijven met minder dan 25 werknemers

33 981, nr. 32

– de motie-Karabulut over een sociaal jaarverslag voor bedrijven met meer dan 50 werknemers

33 981, nr. 33

– de motie-Pieter Heerma c.s. over het doorgeven van het quotum bij afnemen van diensten

33 981, nr. 35

– de motie-Kerstens c.s. over cao-afspraken voor mensen met een arbeidsbeperking

33 981, nr. 36

– de motie-Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen

33 981, nr. 37

– de motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren of het totaal aantal banen voor de doelgroep toeneemt

33 981, nr. 39

– de motie-Schouten/Kerstens over mogelijkheden om sociale ondernemingen fiscaal te belonen

33 981, nr. 40

– de motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

12. Debat over de Najaarsnota 2014 met maximum spreektijden van:

12 minuten voor VVD en PvdA

10 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

7 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks en PvdD

5 minuten voor 50PLUS

3,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

2 minuten voor Klein en Van Vliet

13. Debat over de agenda van de Europese Top met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks en PvdD

4 minuten voor 50PLUS

2,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

1,5 minuut voor Klein en Van Vliet

14. VAO Milieuraad (AO d.d. 4/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

15. VAO Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Verslavingszorg (AO d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Voortgang decentralisatie zorg (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013 (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Decentralisatieproject (AO d.d. 12/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 04/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Luchtvaart (AO d.d. 26/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Dierproeven (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VSO Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (27 858, nr. 274) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11.12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Vervanging F-16 (AO d.d. 11/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 985

41. Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128)

34 028, nrs. 3, 4 en 5

42. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 januari (week 3)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

34 024 (Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

20, 21 en 22 januari (week 4)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

32 834 (Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure)

27, 28 en 29 januari (week 5)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re- en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

15. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

16. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

19. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

20. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

24. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

27. Debat over privacy in het onderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

28. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

29. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

19. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

20. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

21. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

23. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

24. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

25. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

28. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

30. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

33. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over de uitwerking van de bed, bad en brood uitspraak (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 15 december van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) (33 948)

Woensdag 17 december van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

over de Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (33 796)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016