Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533576 nr. 34

33 576 Natuurbeleid

Nr. 34 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Natura 2000-gebied Wierdense Veld blijkt dat de kosten van de maatregelen Natura 2000 hoog zijn en de baten klein en onzeker;

verzoekt de regering om de Europese Commissie te verzoeken de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn en daarmee Natura 2000 naar voren te halen en daarbij de casus Wierdense Veld in te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts