Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533952 nr. 25

33 952 Schaliegas

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de motie op stuk nr. 11 (33 952) van het lid Jan Vos c.s. met het verzoek aan de regering om onaanvaardbare risico's ten aanzien van het grondwater uit te sluiten, is aangenomen;

overwegende dat monitoring van de grondwaterkwaliteit nu is geregeld voor het ondiepe grondwater, maar dat monitoring van het diepe grondwater nog altijd niet is geborgd;

overwegende dat het rapport van Witteveen+Bos aangeeft dat monitoring en aanvullende boorgasmetingen nodig zijn om risico's van gasdoorslag naar watervoerende lagen te beheersen;

overwegende dat je de stoffen waar je niet op test, ook niet zult vinden;

verzoekt de regering, een monitoringsprogramma voor het diepe grondwater verplicht te stellen;

verzoekt de regering tevens, een monitoringsprotocol op te stellen, waarin in ieder geval gewaarborgd is dat

  • er altijd gemonitord wordt op de stoffen die gebruikt worden in de fracking vloeistof, inclusief een tijdige actualisatie van de lijst van die stoffen bij wijziging ervan;

  • er op de boorlocaties wordt bijgehouden welke stoffen met de vloeistof omhoogkomen, en dat ook op die stoffen structureel de doorsijpeling naar het diepe en ondiepe grondwater gemonitord wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven