Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533576 nr. 36

33 576 Natuurbeleid

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld 11 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitvoering gegeven zou moeten worden aan de motie-Slob/Geurts (32 002, nr. 32) waarin wordt verzocht om bij een gelijk resultaat voor natuur in de maatregelpakketten voor de Doggersbank te kiezen voor een variant met de minste economische schade;

overwegende dat de Staatssecretaris voornemens is het advies van de Doggersbank Stuurgroep te volgen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met het huidige voorstel voor managementzones Natura 2000 voor de Doggersbank, ten aanzien van het Nederlandse deel van de Doggersbank managementzones vast te stellen zoals recentelijk voorgesteld door de visserijsector, waarmee ecologisch kwetsbare gebieden en de gevolgen voor de visserij worden beperkt, en er bij het Verenigd Koninkrijk op aan te dringen eveneens het voorstel van de visserijsector over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts