Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 28 juni 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 juli

Woensdag 3 juli

Donderdag 4 juli

Stemmingen

33 609, nr. 7

33 609, nr. 8

33 609, nr. 9

33 609, nr. 10

33 609, nr. 11

33 609, nr. 12

33 609, nr. 13

33 609, nr. 14

33 609, nr. 15

33 609, nr. 16

33 609, nr. 17

Stemming

29 237, nr. 152 (gewijzigd)

Stemming

30 420, nr. 181 (gewijzigd)

Stemming

31 936, nr. 150 (gewijzigd)

Stemmingen

33 612, nr. 5

33 612, nr. 6

33 612, nr. 7

33 612, nr. 8

33 612, nr. 9 (gewijzigd)

33 612, nr. 10

33 612, nr. 11

33 612, nr. 12

33 612, nr. 13

33 612, nr. 14 (aangehouden)

33 612, nr. 15

33 612, nr. 16

33 612, nr. 17 (aangehouden)

Stemmingen

30 175, nr. 166

30 175, nr. 167

30 175, nr. 168

30 175, nr. 169 (aangehouden)

30 175, nr. 170

30 175, nr. 171

30 175, nr. 172

30 175, nr. 173

Stemmingen

30 175, nr. 174 (aangehouden)

30 175, nr. 175

30 175, nr. 176

30 175, nr. 177

30 175, nr. 178

30 175, nr. 179

30 175, nr. 180

30 175, nr. 181

30 175, nr. 182

30 175, nr. 183

30 175, nr. 184

Stemmingen

31 289, nr. 155

31 289, nr. 156

Stemmingen

33 426

Stemmingen

33 426, nr. 22 (ingetrokken)

33 426, nr. 23 (ingetrokken)

33 426, nr. 24 (gewijzigd)

33 426, nr. 25

33 426, nr. 36

33 426, nr. 37

Stemmingen

33 541

Stemmingen

33 541, nr. 22

33 541, nr. 23

33 541, nr. 24

33 541, nr. 25

33 541, nr. 26

33 541, nr. 27

33 541, nr. 28

33 541, nr. 29

Stemmingen

33 566, nr. 44

33 566, nr. 45

33 566, nr. 46

33 566, nr. 47

33 566, nr. 48

33 566, nr. 49

33 566, nr. 50

33 566, nr. 51

Stemming

33 194, nr. 9

Stemmingen

24 515, nr. 258

24 515, nr. 259

24 515, nr. 260 (aangehouden)

24 515, nr. 261 (aangehouden)

24 515, nr. 262

24 515, nr. 263

24 515, nr. 264 (aangehouden)

Stemmingen

19 637, nr. 1681

19 637, nr. 1682

19 637, nr. 1683

19 637, nr. 1684

19 637, nr. 1685

19 637, nr. 1686

19 637, nr. 1687

19 637, nr. 1688 (gewijzigd)

19 637, nr. 1689

19 637, nr. 1690 (aangehouden)

19 637, nr. 1691

19 637, nr. 1692

19 637, nr. 1693

Stemmingen

24 587, nr. 537

24 587, nr. 538

24 587, nr. 539

24 587, nr. 540

24 587, nr. 541

24 587, nr. 542

24 587, nr. 543

24 587, nr. 544

24 587, nr. 545

24 587, nr. 546

24 587, nr. 547

24 587, nr. 548

24 587, nr. 549 (aangehouden)

24 587, nr. 550

24 587, nr. 551

24 587, nr. 552 (aangehouden)

24 587, nr. 553

24 587, nr. 554

24 587, nr. 555

24 587, nr. 556 (ingetrokken)

24 587, nr. 557 (aangehouden)

Stemmingen

33 643, nr. 3

Stemmingen

33 677, nr. 1

Stemmingen

33 602, nr. 2

Stemmingen

33 678, nr. 1

Stemmingen

32 317, nr. 176 (gewijzigd)

Stemmingen

33 605-VI, nr. 9

33 605-VI, nr. 10

33 605-VI, nr. 11

Stemmingen

33 605-XIII, nr. 12

33 605-XIII, nr. 14

33 605-XIII, nr. 15 (aangehouden)

33 605-XIII, nr. 16

33 605-XIII, nr. 17

33 605-XIII, nr. 18

33 650, nr. 1

32 615, nr. 9

32 402

33 540

33 352

33 239

33 527

33 442

33 329

33 537

33 334

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de raming voor de Tweede Kamer voor het jaar 2014

– de motie-Heijnen c.s. over het in vaste dienst nemen van de schoonmakers

– de motie-Heijnen over een plan om ten minste 75% van de scholieren de Tweede Kamer te laten bezoeken

– de motie-Schouw c.s. over het horen van kandidaat-bewindspersonen door de Tweede Kamer

– de motie-Schouw/Van Toorenburg over het toegankelijk via de website aanbieden van de stemmingen in de Tweede Kamer

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het schrappen van de buitenlandvergoeding

– de motie-Van Raak over voorstellen om van het vragenuurtje een actualiteitenuurtje te maken

– de motie-Van Klaveren/Wilders over het verwijderen van de koran uit de plenaire zaal

– de motie-Segers c.s. over een verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging

– de motie-Ouwehand over het achterwege laten van bezuinigingen op de ondersteuning van Kamerfracties

– de motie-Ouwehand c.s. over het per trein reizen voor internationale werkbezoeken tot 750 kilometer

– de motie-Ouwehand/Thieme over de invoering van één vleesvrije vergaderdag per week in de Kamerrestaurants

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Grote Merenregio

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma wenst zijn motie op stuk nr. 152 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Sjoerdsma over het mogelijk maken van abortus voor verkrachte vrouwen in conflictgebieden

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

De Voorzitter: mw. Yücel wenst haar motie op stuk nr. 181 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Yücel over vormen van volwasseneneducatie die leiden tot arbeidsmarktparticipatie

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

De Voorzitter: dhr. De Rouwe wenst zijn motie op stuk nr. 150 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-De Rouwe/Hachchi over meer regie en prioriteit bij de ontwikkeling van vliegveld Lelystad

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Windenergie op land

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar motie op stuk nr. 17 aan te houden. Dhr. Albert de Vries wenst zijn motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-De Graaf over stoppen met plannen voor windturbines

– de motie-De Graaf over meebeslissen door omwonenden over het bouwen van windturbines

– de motie-Klein over een mix van duurzame energieopwekking en forse energiebesparing

– de motie-Klein over flexibeler omgaan met de taakstelling door provincies

– de gewijzigde motie-Albert de Vries/Houwers over onafhankelijke expertteams

– de motie-Dik-Faber over een PlanMER voor het Noordzeekanaal

– de motie-Dik-Faber over PlanMER voor de oude polders

– de motie-Dik-Faber over een PlanMER voor de Kop van de Afsluitdijk

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een verplicht participatiemodel

– de motie-Van Tongeren c.s. over een groot aantal moderne windturbines bij de Afsluitdijk

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over de doorlooptijd voor vergunningen en de daarmee samenhangende administratieve lasten

– de motie-Van Veldhoven over windmolens op Rijksgrond niet vervangend maar aanvullend

– de motie-Van Veldhoven over toetsen van de gevolgen voor gebieden met hoge natuurwaarde

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Gezondheidsaspecten leefomgeving

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar motie op stuk nr. 169 aan te houden.

– de motie-Thieme/Ouwehand over het openbaar maken van de metingen per meetstation

– de motie-Thieme/Ouwehand over het intensiveren van het stikstofbeleid

– de motie-Thieme/Ouwehand over het verlagen van de grenswaarden voor fijn stof

– de motie-Van Veldhoven/Pia Dijkstra over nationale richtlijnen voor het afgeven van een smogalarm

– de motie-Van Veldhoven/Pia Dijkstra over hoge ambities voor het bestrijdingsbeleid

– de motie-Dik-Faber over het aanpassen van de geluidsregelgeving

– de motie-Dik-Faber over het meten van roetconcentraties

– de motie-Paulus Jansen over het inzetten van het aantal gederfde gezonde levensjaren als indicator

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar motie op stuk nr. 174 aan te houden.

– de motie-Van Veldhoven over een test door TNO

– de motie-Van Tongeren over een landelijke regie bij eisen aan voertuigen

– de motie-Van Tongeren over het optimaliseren van de groene golf

– de motie-Van Tongeren over afspraken over de milieuzone voor bestelwagens

– de motie-De Graaf over vrijwaring van overlast door laagfrequent geluid

– de motie-De Graaf over een maximale slagschaduw van windturbines

– de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren over een bouwverbod voor kwetsbare functies

– de motie-Thieme/Ouwehand over opnieuw uitvoeren van een evaluatie

– de motie-Thieme/Ouwehand over gemeentelijke sloopregelingen voor brom- en snorfietsen

– de motie-Thieme/Ouwehand over het opnemen van mest- en biovergistingsinstallaties in het Brzo

– de motie-Fokke c.s. over overleg met de steden waar nog knelpunten zijn

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen

– de motie-Agnes Mulder/Van Meenen over andere mogelijkheden dan fusie voor samenwerking tussen scholen in krimpgebieden

– de motie-Van Meenen/Agnes Mulder over het met terugwerkende kracht laten ingaan van de fusie van CSG Beilen

11. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen

32 426 (bijgewerkt t/m amendement nr. 38)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

De Voorzitter: dhr. Klein wenst het amendement op nr. 17 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, aanhef

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (30,I)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Klein (20, I)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

*– gewijzigd amendement Van Dam/Huizing (38)

*– nader gewijzigd amendement Klein (31,I)

– nader gewijzigd amendement Jasper van Dijk (26, I)

NB: Indien zowel amendement 31 als amendement 26 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel F, artikel 6.14, derde lid, «onderdelen a, b en d» vervangen door: onderdelen a, d en da.

– gewijzigd amendement Klein (20, II)

– amendement Segers (11, I)

– onderdeel F

– onderdeel G

*– nader gewijzigd amendement Klein (31,II)

– nader gewijzigd amendement Jasper van Dijk (26,II)

– gewijzigd amendement Klein (20,III)

NB: Indien twee of meer van de amendementen 31, 26 en 20 worden aangenomen, worden de teksten met betrekking tot artikel I, onderdeel H, artikel 6.14c, tweede lid, in elkaar verwerkt.

– amendement Segers (11,II)

– onderdeel H

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (35,I)

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (30,II)

*NB: indien amendement 35 en 30 beide zijn aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

Indien 30 en 35 verworpen:

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (29,I)

– onderdeel I

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (35,II)

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (30,III)

*NB: indien amendement 35 en 30 beide zijn aangenomen worden de teksten in elkaar verwerkt.

Indien 30 en 35 verworpen:

*– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (29,II)

– onderdeel J

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

De Voorzitter: dhr. Segers wenst zijn motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Verhoeven over een evaluatie van de wet twee jaar na inwerkingtreding

– de motie-Segers over het inzichtelijk maken van de invloed van consumenten

– de gewijzigde motie-Segers/Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu

– de motie-Klein over ondertiteling uitsluiten van bezuinigingen

– de motie-Van Dam/Huizing over de doorgifte van interactieve diensten

– de motie-Klein/Jasper van Dijk over het themakanaal Politiek 24 in het standaardzenderpakket

13. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

33 541 (bijgewerkt t/m amendement nr. 30)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Bisschop (15) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m G

– amendement Bisschop (14) (invoegen onderdeel Ga)

– onderdelen H en I

– amendement Van Dam/Heerma (8,I)

– onderdeel J

– amendement Van Dam/Heerma (8,II)

– onderdeel K

– amendement Klein (11)

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,I)

– onderdeel M

– onderdelen N t/m P

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,II)

– onderdeel Q

– onderdelen R t/m GG

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,III)

– onderdeel HH

– onderdeel II

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,IV)

– onderdeel JJ

– onderdelen KK t/m DDD

– amendement Van Dam (17,I) (invoegen onderdeel DDDa)

– amendement Van Dam (17,II)

– onderdeel EEE

– amendement Klein (18)

– onderdeel FFF

– onderdelen GGG en HHH

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,V)

– onderdeel III

– onderdelen JJJ en KKK

– gewijzigd amendement Klein/Verhoeven (30,VI)

– onderdeel LLL

– onderdelen MMM t/m DDDD

– amendement Van Dam (17,III)

– onderdeel EEEE

– onderdelen FFFF t/m KKKK

– gewijzigd amendement Klein (20,I)

– amendement Huizing/Van Dam (21,I en II)

N.B.: Indien 20 en 21 beide zijn aangenomen, blijft in afwijking van 20,I het opschrift van afdeling 9.2.1 intact, en wordt het door 21,II in te voegen artikel daaronder ingevoegd.

Indien 18 verworpen:

– amendement Heerma (9)

– gewijzigd amendement Klein (20,II)

– amendement Huizing/Van Dam (21,III)

– onderdeel LLLL

– artikel I

– artikel II

– amendement Van Dam/Heerma (8,III) (invoegen artikel IIa)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren

– de motie-Segers/Heerma over een bedrag van 9 miljoen voor levensbeschouwelijke programma's

– de motie-Verhoeven/Klaver over experimenten met het ontsluiten van data en inhoud

– de motie-Jasper van Dijk over het onder de premiernorm brengen van alle salarissen bij de publieke omroep

– de motie-Jasper van Dijk over een vermindering van het aantal tijdelijke contracten

– de motie-Jasper van Dijk over het afromen van exorbitante salarissen bij kabelbedrijven

– de motie-Klein over een bindende minimumfinanciering voor het publieke omroepbestel

– de motie-Heerma c.s. over het niet eenzijdig bij de publieke omroep neerleggen van de verantwoordelijkheid voor eigen inkomsten

– de motie-Bosma over het veranderen van de naam «Nederland 1» in «PvdA1»

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanbevelingen van de Europese commissie voor Nederland om miljarden extra te bezuinigen (incl. juni-raming CPB)

– de motie-Wilders over geen lastenverzwaring maar lastenverlichting voor burgers en bedrijven

– de motie-Wilders over niet aanschaffen van de JSF

– de motie-Roemer over afzien van bezuinigingen en geld vrijmaken voor investeringen

– de motie-Pechtold over niet bezuinigen op onderwijs

– de motie-Pechtold over niet verder nivelleren bij de invulling van het pakket

– de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over een alternatief aanvalsplan voor de maakindustrie

– de motie-Thieme over een belasting onttrokken waarde als alternatief voor de btw

– de motie-Van Haersma Buma/Pechtold over het beperken van de extra uitgaven in het regeerakkoord

16. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het rapport van het Parlementair onderzoek «Huizenprijzen"

– de motie-Visser c.s. over een kabinetsreactie op het rapport van de tijdelijke commissie Huizenprijzen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

– de motie-Karabulut over integraal armoedebeleid gericht op kinderen

– de motie-Karabulut over het oormerken van middelen voor armoedebestrijding

– de motie-Karabulut over onder de Wet financieel toezicht laten vallen van de telefoonaanbieders

– de motie-Voortman over een beslagverbod op toeslagen die betrekking hebben op kinderen

– de motie-Voortman over de precieze invulling van de intensivering van het armoedebeleid

– de motie-Schouten/Kuzu over de besteding van middelen voor de armoedebestrijding

– de motie-Kuzu over een wettelijk keurmerk voor de incassomarkt

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 1688 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Voordewind/Schouw over het alsnog honoreren van aanvragen

– de motie-Voordewind/Schouw over alternatieven voor visitaties

– de motie-Fritsma over afzien van het voornemen om geen illegalen meer vast te zetten

– de motie-Gesthuizen over een reactie op de serie «Uitgezet"

– de motie-Gesthuizen over controleren van de geldigheid van laissez passers en titres de voyage

– de motie-Gesthuizen over de aanwezigheid van een derde bij een gesprek tussen arts en ingesloten vreemdeling

– de motie-Voortman over afschaffen van de grensdetentie voor vluchtelingen

– de gewijzigde motie-Voortman over interpretatie van het belang van het kind

– de motie-Van Hijum over regeling gericht op aantoonbaar vertrek

– de motie-Van Hijum over beperken van de duur van grensdetentie bij de gesloten verlengde asielprocedure

– de motie-Van Hijum over beperken van het aantal tweede en vervolgaanvragen

– de motie-Schouw/Voordewind over de kosten van INDiGO

– de motie-Schouw/Voordewind over duidelijkheid over uitzetdelegaties

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het nieuwe masterplan DJI 2013–2018

– de motie-Kooiman c.s. over sociaal beleid Rijk toepassen op medewerkers die geraakt worden door personele gevolgen

– de motie-Kooiman c.s. over handhaven van het aantal plaatsen in psychiatrische penitentiaire centra

– de motie-Kooiman c.s. over recidivebestrijding

– de motie-Kooiman over een variant op het masterplan

– de motie-Helder c.s. over het niet door laten gaan van sluiting van inrichtingen

– de motie-Van der Steur c.s. over hergebruik van vrijgekomen gebouwen

– de motie-Schouw c.s. over ICT-voorzieningen in de gevangeniscel

– de motie-Schouw c.s. over evalueren gebruik van meerpersoonscellen

– de motie-Schouw c.s. over regionale plaatsing van stelselmatige daders

– de motie-Schouw c.s. over onderbouwing van wijze waarop recidivevermindering wordt behaald

– de motie-Schouw c.s. over annuleren van de bouw van een megagevangenis

– de motie-Van Tongeren/Van Toorenburg over het separeren van gedetineerden wegens weigering meerpersoonscel

– de motie-Van Tongeren c.s. over selectiecriteria voor meerpersoonscelgebruik

– de motie-Van Tongeren c.s. over de kosten die bij de gemeenten terechtkomen

– de motie-Van Toorenburg c.s. over opschorten van de sluiting van Veldzicht en Oldenkotte

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over in stand laten van de penitentiaire trajectcentra

– de motie-Van Toornburg c.s. over opnieuw aanpassen van het masterplan

– de motie-Segers c.s. over de gevolgen van de stapeling van maatregelen

– de motie-Segers c.s. over de kosten van de sluiting van locaties

– de motie-Segers c.s. over de gevolgen van de stapeling van het sluiten van overheidslocaties in de regio

– de motie-Marcouch over een aantekening van goed gedrag

20. Stemmingen in verband met:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel voor een verordening met betrekking tot de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (COM (2013) 262)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

21. Stemmingen in verband met:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens COM (2013) 296

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

22. Stemmingen in verband met:

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) 48

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

23. Stemmingen in verband met:

Brief van het Presidium over een voorstel voor een tijdelijke commissie Fyra

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het instellen van een tijdelijke commissie Fyra.

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO JBZ-Raad van 6 en 7 juni

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 176 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Gesthuizen/Schouw over het uitnodigen van 250 Syrische vluchtelingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie over het jaar 2012

– de motie-Berndsen-Jansen/De Wit over het vervolgonderzoek door de Algemene Rekenkamer

– de motie-Berndsen-Jansen/De Wit over de modernisering van bepalingen in het Wetboek van Strafrecht

– de motie-Berndsen-Jansen/De Wit over de kostenoverschrijding van het GPS-project

26. Stemmingen over: moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken over het jaar 2012

– de motie-Klever over zwijggeldclausules in verband met windturbines

– de motie-Van Gerven over behoud van de kerntaken «natuur"

– de motie-Ouwehand/Thieme over de knelpunten bij het opleggen van een houdverbod

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op diertransporten op zeer warme dagen

– de motie-Ouwehand/Thieme over beschutting in weilanden

– de motie-Ouwehand/Thieme over extra controles op temperatuur en luchtkwaliteit in stallen

27. Debat over de Voorjaarsnota met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

10

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

7

minuten

28. Debat over het verslag van de Europese Top met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. VAO GGZ (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Biotechnologie (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Dierproeven (AO d.d. 15/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Ganzenbeleid (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Visserij (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis (AO d.d. 20/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VSO «Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Cultuuronderwerpen (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Online betalingsverkeer (AO d.d. 19/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Toekomstverkenning publieke omroep (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VSO over de opheffing van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Beëdigde tolken en vertalers (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Diverse fiscale onderwerpen (AO d.d. 25/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Woningcorporaties (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Inburgering (AO d.d. 26/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Waterkwaliteit (AO d.d. 27/6) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

52. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

53. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

54. Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (1e termijn Kamer)

55. Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie)

56. Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning

57. Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten

58. Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

59. Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 september (week 36)

– Debat over het Verslag van de Nationale ombudsman over 2012

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 440 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 503 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

33 579 (Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens)

33 520 (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 575 (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

10, 11 en 12 september (week 37)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

33 486 (Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag; aanbieding van de rijkbegrotingen voor het jaar 2014

24, 25 en 26 september (week 39)

– Algemene Politieke Beschouwingen

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (staatssecretaris V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris V&J over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)(staatssecretaris V&J)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

9. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

12. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

14. Debat over het bericht «In deel Schilderswijk is sharia wet» (Van Klaveren) (ministers SZW, V&J en BZK) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie (Oskam) (minister V&J)

16. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister van BuHa-OS)

17. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland (Van Hijum) (minister Fin)

18. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

19. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

20. Debat over het thema «subsidiariteit» (Verheijen) (MP +minister BuZA)

21. Debat over de winning van schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

22. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (minister W&R + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

5. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

6. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

8. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

9. Dertigledendebat over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland (Van Klaveren) (minister BZK) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (Klever) (minister EZ)

13. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

14. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

15. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de topsalarissen weer gestegen zijn (Karabulut) (minister SZW) (voorafgegaan door een brief)

19. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim

(Van Gerven) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

20. Dertigledendebat over de explosie van wanbetalers door het eigen risico (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

21. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 1 juli van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over duurzame Gewasbescherming

Maandag 9 september van 11.15 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014) (33 632)

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015