33 605 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de luchtkwaliteit en temperatuur in stallen grote invloed hebben op het welzijn van de dieren;

constaterende dat er geregeld incidenten worden gemeld over defecte ventilatoren in stallen waardoor dieren kunnen stikken door het gebrek aan frisse lucht;

verzoekt de regering, de NVWA opdracht te geven om in de zomermaanden extra te controleren op de temperatuur en luchtkwaliteit in stallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven