Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333612 nr. 15

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER

Voorgesteld 25 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een belangrijk deel van de doelstelling voor 2020 uit windenergieprojecten kleiner dan 100 MW zal bestaan;

overwegende dat door toepassing van de rijkscoördinatieregeling de vergunningverleningsprocedures voor windenergieprojecten groter dan 100 MW sneller kunnen plaatsvinden;

verzoekt de regering,

  • de doorlooptijd voor vergunningen en de daarmee samenhangende administratieve lasten bij windenergieprojecten en de verschillen tussen projecten groter dan 100 MW en kleinere projecten inzichtelijk te maken;

  • in goed overleg met provincies en gemeenten na te streven dat de doorlooptijd voor vergunningen en de daarmee samenhangende administratieve lasten voor kleinere windenergieprojecten niet hoger komen te liggen dan bij grotere windenergieprojecten waarbij het Rijk het voortouw heeft via de rijkscoördinatieregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber