Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het mestbeleid, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het bemestingsadvies voor zaaiuien (28385, nr. 174) (herdruk).

(Zie vergadering van 22 april 2010.)

De voorzitter:

De motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans (28385, nr. 174) (herdruk) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit recent en meerjarig onderzoek van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (WUR) blijkt dat zaaiuien een bemestingsadvies hebben van 175 kg N;

overwegende dat ook een second opinion van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet tot een beoordeling komt die uitgaat van 170 kg N als bemestingsadvies;

overwegende dat over de gehele lijn de normen van akkerbouwgewassen op klei de laatste jaren naar beneden zijn gegaan en dat daarmee ook op bouwplanniveau geen ruimte meer voor uitmiddeling tussen gewassen bestaat;

overwegende dat een akkerbouwer voor zijn inkomen volledig afhankelijk is van de opbrengst en productkwaliteit van zijn/haar gewassen;

verzoekt de regering, de norm voor stikstof op klei voor zaaiuien in het bemestingsjaar 2010 en daarna naar 170 kg te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 185 (28385).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven