Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over zwangerschap en geboorte, te weten:

- de motie-Kooiman over schrappen van de eigen bijdrage in de kraamzorg en bij poliklinisch bevallen voor vrouwen met een sociale of geografische indicatie (32279, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven