Aan de orde is het debat naar aanleiding van een schriftelijk overleg over perceelsregistratie (28625, nr. 104).

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. Ik zal geen discussies met de minister overdoen over het debacle perceelsregistratie. Daarom dien ik een motie in om de Kamer de gelegenheid te geven om toch een stap te zetten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpassing van de perceelsregistratie voor veel overlast heeft gezorgd bij agrarische ondernemers en grondeigenaren en nu opnieuw vertraging heeft opgelopen;

overwegende dat agrarische ondernemers voor 15 mei 2010 de percelen aan hebben moeten geven die voor 1 juli 2010 door Dienst Regelingen nogmaals zouden worden aangepast, maar dat deze termijn door Dienst Regelingen niet wordt gehaald;

overwegende dat deze hele operatie geen financiële en juridische gevolgen mag hebben voor de ondernemers;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de wijziging van de perceelsregistratie geen gevolgen heeft voor de termijnen waarop inkomenstoeslagen en vergoedingen voor landschapsbeheer normaal gesproken worden uitgekeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Snijder-Hazelhoff. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 102(28625).

De heer Atsma (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie wil over hetzelfde punt een motie indienen. Ik heb goed geluisterd naar wat mevrouw Snijder naar voren heeft gebracht. Er zijn echter verschillen tussen haar motie en die van mij. Ik zou zeggen: zoek de verschillen. Wellicht kunnen wij er gezamenlijk uitkomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat al in december 2009 per motie-Atsma (32123-XIV, nr. 87) de regering is verzocht, te bewerkstelligen dat de nieuwe wijze van registratie geen nadelige gevolgen heeft voor de agrarische ondernemers;

overwegende dat de nieuwe wijze van perceelsregistratie veel tijd kost en tot ergernis bij boeren en andere grondeigenaren heeft geleid, en nog altijd onduidelijk is wat het effect is van de aanpassing perceelsregistratie;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de nieuwe wijze van registratie geen onredelijke en onbillijke financieel nadelige gevolgen geeft in relatie tot de toegekende toeslagrechten, mestplaatsingsruimte en vergoedingen voor landschapsbeheer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Atsma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 103(28625).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Verbeet

Minister Verburg:

Voorzitter. Ik heb een aantal keren uitvoerig gesproken over de perceelsregistratie en zeer recent een schriftelijk overleg met uw Kamer gevoerd. Ik zal direct reageren op de twee ingediende moties.

Ik begin met de motie van mevrouw Snijder-Hazelhoff. Zij verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de wijziging van de perceelsregistratie geen gevolgen heeft voor de termijnen waarop inkomenstoeslagen en vergoedingen voor landschapsbeheer normaal gesproken worden uitgekeerd. In de overwegingen zijn een paar punten niet helemaal correct weergegeven. We hebben namelijk al eerder met de Kamer besproken dat wij er bij agrarische ondernemers op hebben aangedrongen om vóór 1 april zaken door te geven en tot 15 mei de volledige opgave te doen. Deze motie beschouw ik volledig als ondersteuning van het beleid. De Europeesrechtelijke termijn loopt van 1 december dit jaar tot en met 30 juni. Ik zou kunnen zeggen dat de motie volstrekt overbodig is, maar laat ik mild zijn deze donderdagavond en zeggen dat ze het beleid ondersteunt.

De heer Atsma heeft ook een motie ingediend. Hij verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de nieuwe wijze van registratie geen onredelijke en onbillijke financieel nadelige gevolgen geeft in relatie tot de toegekende toeslagrechten, mestplaatsingsruimte en vergoedingen voor landschapsbeheer. Ook deze motie – we hebben het er een- en andermaal over gehad – beschouw ik als ondersteuning van het beleid. Dat is de gehele inzet om boeren recht te doen en om twee dingen te voorkomen; laat ik dat hier vanavond nog eens heel helder zeggen. In de eerste plaats om terugvordering van de toeslagen in 2009 te voorkomen. In de tweede plaats om een sanctie van de Europese Commissie voor dit jaar te voorkomen. Dat zeggen we niet zomaar voor het plezier. De sancties die de Europese Commissie de afgelopen jaren aan een aantal lidstaten heeft opgelegd in relatie tot de perceelsregistratie, zijn niet mild. Ik zet alles op alles om sancties te voorkomen, in het belang van de boeren.

Ik beschouw beide moties dus als ondersteuning van het beleid.

De voorzitter:

Dank u wel.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

We stemmen over de moties bij de eindstemming.

Naar boven