Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over hoge babysterfte en 24-uurszorg, te weten:

- de motie-Langkamp/Arib over een EHBO-certificaat voor alle kraamverzorgenden (29323, nr. 79).

(Zie vergadering van 8 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven