Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kinderopvangtoeslag, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over verhogen van de ouderbijdrage met hetzelfde percentage voor iedereen (31322, nr. 88);

- de motie-Van Gent over het doelmatiger inzetten van de uitgaven kinderopvang (31322, nr. 89);

- de motie-Kooiman over ouders met de laagste inkomens ontzien bij de bezuinigingsmaatregel (31322, nr. 90);

- de motie-Kooiman over werkgevers laten meebetalen aan het betaalbaar houden van de kinderopvang (31322, nr. 91).

(Zie vergadering van 29 juni 2010.)

De voorzitter:

Mevrouw Kooiman verzoekt om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 90 alvorens te stemmen over de overige moties. Ik stel voor, aan dat verzoek te voldoen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31322, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31322, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven