Aan de is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het MIRT, te weten:

- de motie-De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal (32123 A, nr. 125).

(Zie vergadering van 23 juni 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven