Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg van heden over zwangerschap en geboorte.

Mevrouw Kooiman (SP):

Voorzitter. Ik attendeer de leden erop dat de aangehouden motie van mevrouw Langkamp en mevrouw Arib over het EHBO-certificaat voor kraamverzorgenden alsnog in stemming komt. Hoewel mevrouw Langkamp geen lid meer is van de Kamer, is ze vanavond zo toch nog in ons midden.

Dan nu mijn motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling en kraamzorg voor vrouwen een reden kan zijn om van deze zorg af te zien;

van mening dat deze zorg kan bijdragen aan het terugdringen van babysterfte;

verzoekt de regering, de eigen bijdrage in de kraamzorg en bij poliklinisch bevallen voor vrouwen met een sociale of geografische indicatie te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Kooiman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7(32279).

Minister Klink:

Voorzitter. Het zal na het algemeen overleg geen verrassing meer zijn dat ik de aanneming van deze motie ontraad, omdat de eigen bijdrage voor kraamzorg en poliklinisch bevallen voor diegenen met een sociale of geografische indicatie op dit moment niet in het pakket zit en het kosten met zich brengt. Wij hebben straks nog een VAO waarin wij proberen om 1,4 mld. te verspijkeren. Ik zou dit onderwerp graag aan een volgend kabinet overlaten. Ik voeg daar, net als vanmiddag, nog wel aan toe dat wij de besluitvorming die hiermee gemoeid is, zullen voorbereiden. Mijn oordeel is dat ik de Kamer moet aanbevelen om de motie niet over te nemen.

De beraadslaging wordt gesloten.

Naar boven