Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gastouderopvang en eenlocatieopvang, te weten:

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over schrappen van de eenlocatie-eis (31874, nr. 72);

- de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over herziening van de diplomalijst (31874, nr. 73);

- de motie-Van Gent c.s. over schrappen van de terugbetalingsplicht (31874, nr. 74);

- de motie-Van Toorenburg/Dezentjé Hamming-Bluemink over geen extra financiële middelen voor de inspectie van gastouders door de VNG en GGD Nederland (31874, nr. 75).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. (31874, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink (31874, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (31874, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Dezentjé Hamming-Bluemink (31874, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven