Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over staatssteun woningcorporaties, te weten:

- de motie-Karabulut c.s. over niet invoeren van de ministeriële regeling per 1 oktober 2010 (29453, nr. 165).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Dames en heren. Voordat ik de vergadering sluit, heb ik nog een aantal mededelingen. Morgen begint het zomerreces. Dat is de eerste mededeling. De volgende vergadering staat geagendeerd voor dinsdag 7 september aanstaande, uiteraard onder het voorbehoud dat de Kamer niet eerder terugkeert van reces voor een extra debat. Zoals immers bekend, gaat tijdens het zomerreces de Kamer niet op slot. Wij zullen de werkzaamheden en mogelijke vorderingen van de informateur op de voet blijven volgen. Mocht het nodig zijn, dan komt de Kamer – of een Kamercommissie – terug voor overleg. Mocht u nog tijd hebben voor andere, minder politiek gevoelige zaken, dan kan ik u van harte aanbevelen om het boekje "Van Abdicatie tot Zetelroof", samengesteld door Max de Bok in opdracht van de minister van BZK, te lezen. Dat boekje is vorige week al in de vakjes van alle leden gelegd.

Dan vind ik het heel bijzonder om u mee te kunnen delen dat binnen twee weken een recordaantal van 21 maidenspeeches is gehouden. Dat is echt nog nooit zo snel gegaan. Alle collega's en hun begeleiders nogmaals van harte gefeliciteerd.

Dan kom ik tot een ander, heel gevoelig punt. Vorig jaar is op initiatief van onze oud-collega Anker een nieuwe traditie in gang gezet, de uitreiking van de Hoffelijkheidstrofee. Op die manier wilde hij, en vervolgens ook de Kamer, op een positieve manier aandacht vragen voor de omgangsvormen in ons huis. Ik heb de leden van de jury geconsulteerd, collega Sabine Uitslag, die ook vorig jaar al lid was van de jury, en houder van de trofee, Willibrord van Beek. Zij hebben samen Ineke van Gent als derde jurylid aangezocht. Dat was natuurlijk een ijzersterke zet van deze leden. Deze jury heeft beoordeeld wie van de collega's zich ten opzichte van ons allen het afgelopen parlementaire jaar heeft onderscheiden in wellevendheid. Ik zeg bewust "onderscheiden", omdat wij allemaal – de een meer dan de ander, maar toch allemaal – naar een wellevende omgang met elkaar moeten streven.

De jury is ook deze keer unaniem tot het oordeel gekomen dat er één lid van de Kamer is, dat zich als woordvoerder van zijn fractie, maar de laatste maanden ook als voorzitter van een belangrijke onderzoekscommissie nog wellevender heeft geuit dan alle andere 149 leden. Dat heeft niets afgedaan aan het op een heldere en niet mis te verstane manier uitdrukking geven aan zijn politieke overtuiging.

Ik verzoek de heer Van Beek als voorzitter van de jury en houder van de trofee, onmiddellijk na het sluiten van de vergadering de Hoffelijkheidstrofee 2010 uit te reiken aan collega Jan de Wit.

(applaus)

De voorzitter:

Ik wens u allen een goed reces en sluit de vergadering.

Sluiting 23.25 uur

Naar boven