Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2010, te weten:

- de motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel over een tijdelijk maatregelenpakket voor de woningmarkt (32395, nr. 3);

- de motie-Weekers c.s. over vrijgeven van het spaarloon (32395, nr. 4) (herdruk);

- de motie-Plasterk c.s. over handhaven van het referentiemodel voor lonen in het onderwijs (32395, nr. 5);

- de motie-Slob c.s. over een bankenbelasting (32395, nr. 6);

- de motie-Slob/Dijkgraaf over energie uit vrije getijstroming (32395, nr. 7);

- de motie-Koolmees/Weekers over alternatieve bezuinigingsmaatregelen (32395, nr. 8);

- de motie-Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling (32395, nr. 10);

- de motie-Dijkgraaf over heroverweging van de voorgenomen bezuinigingen op legeroefeningen (32395, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef eerst het woord aan de heer Weekers, die alsnog een motie wil wijzigen. Het is een beetje te elfder ure.

De heer Weekers (VVD):

Voorzitter. Mede namens de mede-indienster, mevrouw Blanksma, geboren Van den Heuvel, wil ik het tweede deel van het dictum ter nadere verduidelijking aanvullen. Het betreft de dekking.

De voorzitter:

U spreekt nu over de motie op stuk nr. 3.

De heer Weekers (VVD):

Ja.

De voorzitter:

De motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel (32395, nr. 3) is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt:

verzoekt de regering om op de kortst mogelijke termijn de Kamer te informeren hoe en op welke wijze dit pakket gerealiseerd kan worden;

verzoekt de regering voorts om voor 2010 dekking te vinden in de middelen uit het stimuleringspakket die waren gereserveerd voor de incidentele verhoging van de EIA waar sprake is van onderuitputting van de middelen voor isolatie van corporatiewoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (32395).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. De moties op de stukken nr. 5 en 6 van respectievelijk de heer Plasterk en de heer Slob klinken ons zeer, zeer sympathiek in de oren. Maar helaas, bij beide ontbreekt een deugdelijke dekking voor 2010. Daarom kan de Partij voor de Vrijheid helaas niet voor deze moties stemmen.

De voorzitter:

Mijnheer Pechtold, kunnen wij al stemmen over de gewijzigde motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel?

Naar mij blijkt, kan iedereen daarover stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel (32395, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (32395, nr. 4) (herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Plasterk c.s. (32395, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (32395, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob/Dijkgraaf (32395, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koolmees/Weekers (32395, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sap/Weekers (32395, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf (32395, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven