Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de voorhang efficiencykorting ambulancediensten, te weten:

- de motie-Van Gerven over nieuwe afspraken zonder efficiencykorting met de ambulancesector (29835, nr. 65).

(Zie vergadering van 30 juni 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven