Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 94, pagina 7845

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over erfpacht Staatsbosbeheer, te weten:

- de motie-Van Gerven over geen of zo min mogelijk grondoverdracht aan derden (29659, nr. 51);

- de motie-Jacobi/Verhoeven over een onderzoek naar de ontwikkelingen in het patroon van toerisme en recreatie (29659, nr. 52);

- de motie-Jacobi over alternatieve constructies in die situaties waar zich knelgevallen voordoen (29659, nr. 53);

- de motie-Jacobi over invoering van het advies van de "wijzen" Groothuis en Zevenbergen (29659, nr. 54);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over bij verkoop hanteren van een grondwaarde van 30% van de woz-waarde (29659, nr. 55);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over verkoop tegen een symbolische prijs van gronden waarop gemeenschapsvoorzieningen zijn gevestigd (29659, nr. 56);

- de motie-Verhoeven/Jacobi over de meest geschikte gebieden binnen of aan de rand van bestaande dorpskernen (29659, nr. 57);

- de motie-Atsma over overdragen van gronden die voor afstoting in aanmerking komen (29659, nr. 58).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Jacobi (29659, nr. 54) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Jacobi (29659, nr. 53) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • - dat de slepende erfpachtkwestie al jaren zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid bij de erfpachters over in welke financiële situatie zij zich bevinden;

  • - dat de "wijzen" Groothuis en Zevenbergen vaststellen dat voor erfpachters rechtszekerheid, redelijkheid en billijkheid een grote rol spelen;

van mening dat Staatsbosbeheer gezien de langdurige onzekerheid bij de erfpachters moet zorgen voor een goede en tijdige informatievoorziening en een heldere en transparante communicatie om zo continuïteit en zekerheid aan de erfpachters te geven;

verzoekt de regering, in onderling overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente dat erfpacht de verhuurbaarheid kan bevorderen en een instrument kan zijn in het behouden van de traditionele vakantiewoningen die veelal al generaties lang in familiebezit zijn;

verzoekt de regering tevens, het overleg tussen Staatsbosbeheer, gemeente en erfpachters op te starten en voor half november de Tweede Kamer te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Jacobi en Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59 (29659).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Verhoeven (29659, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Verhoeven (29659, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29659, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29659, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Jacobi (29659, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma (29659, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.