Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de behandeling van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2011 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (32370), en over:

- de motie-Brinkman/Elissen over spoeddebatten op maandag of vrijdag (32370, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 28 juni 2010.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de Raming voor 2011 vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Brinkman/Elissen (32370, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven