Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen (31537), en over:

- de motie-Omtzigt c.s. over modernisering van de governance van pensioenfondsen (31537, nr. 19).

(Zie vergadering van 29 juni 2010.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt c.s. (stuk nr. 22, II) tot het invoegen van een nieuw onderdeel aA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 22 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Azmani/Van der Ham (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Azmani/Van der Ham (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(geroffel op bankjes)

De voorzitter:

Ik vraag de indieners, mevrouw Koşer Kaya en de heer Blok, of zij de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich willen nemen. Ik zie dat mevrouw Koşer Kaya deze vraag zal beantwoorden.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Mijn collega de heer Blok en ik zullen met alle plezier ons wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer verdedigen.

De voorzitter:

Dan wensen wij u daar veel succes bij.

(geroffel op bankjes)

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (31537, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven