Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over perceelsregistratie, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff over de gevolgen voor de termijnen waarop inkomenstoeslagen en vergoedingen voor landschapsbeheer worden uitgekeerd (28625, nr. 102);

- de motie-Atsma over geen financieel nadelige gevolgen als gevolg van de nieuwe wijze van registratie (28625, nr. 103).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (28625, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma (28625, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven