Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de schikkingen in vastgoedfraudezaken, te weten:

- de motie-Gesthuizen c.s. over intrekken van de toestemming voor de getroffen schikkingen (29279, nr. 112);

- de motie-Gesthuizen c.s. over vervolging bij toekomstige grootschalige fraudezaken (29279, nr. 113).

(Zie vergadering van 30 juni 2010.)

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (29279, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (29279, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven