Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering

Fiche: Verordening van het Financieel Reglement van toepassing op de Europese begroting (herziening) - 22112-1035

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 29 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling inzake bioafvalbeheer in de Europese Unie - 22112-1036

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 29 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Digitaliseringsbeleid etherradio - 24095-259

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving subsidieplafond pgb's per 1 juli 2010 - 25657-36

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 25 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Eindevaluatie van het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie (ICTRegie) - 26643-162

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 29 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie corporate governance structuur Stichting Deltares - 27625-166

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa - 29407-106

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 25 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling artikel 100 brief Ocean Shield en Atalanta - 29521-145

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 22 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie SZW inzake het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit van werk naar werk - 29544-253

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Scheiding en omgang - 30512-16

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 29 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Krimpexperimenten en onderzoeken - 31757-20

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Openstaande vragen uit Algemeen Overleg MIRT d.d. 22 juni - 32123-A-132

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 23 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Prestatieovereenkomst en reactie concessiebeleidsplan van de publieke omroep 2010-2016 - 32123-VIII-137

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Verslag 63e World Health Assembly - 32123-XVI-140

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 28 juni 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven