Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7288

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over medisch specialisten, te weten:

- de motie-Van Gerven/Sap over maximeren van het inkomen van specialisten op de balkenendenorm (29248, nr. 120).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven/Sap (29248, nr. 120) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omzetten van vrij gevestigde specialisten door de huidige financiering via dbc's forse onbedoelde overschrijdingen kennen waardoor een aantal specialisten een inkomen heeft verworven boven de balkenendenorm;

overwegende dat een dergelijke inkomensontwikkeling bij specialisten maatschappelijk niet verantwoord is omdat omzetten en inkomens van specialisten worden opgebracht met publieke premiegelden;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat fulltime werkende specialisten meer verdienen dan de balkenendenorm;

verzoekt het kabinet, bij de nieuwe budgetteringsmaatregelen voor specialistenuitgaven het inkomen van specialisten te maximeren op de balkenendenorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 122 (29248).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Sap (29248, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.