Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7279-7280

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over nieuwe stations, te weten:

- de motie-Cramer over ruimte in de vervoersconcessie voor nieuwe stations (31801, nr. 8);

- de motie-Cramer/Roefs over een inventarisatie van mogelijke nieuwe stations (31801, nr. 9);

- de motie-Cramer over schrappen van de inpasbaarheid in de dienstregeling als voorwaarde voor nieuwe stations (31801, nr. 10);

- de motie-Cramer over het aanlegbesluit station Schiedam Kethel (31801, nr. 11).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

De voorzitter:

De motie-Cramer (31801, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij een capaciteitsprobleem op het spoor een capaciteitsvergrotingsplan verplicht is;

overwegende dat een probleem met de inpasbaarheid van een nieuw station in de dienstregeling geen reden mag zijn voor het niet realiseren van een station;

overwegende dat capaciteitsuitbreiding middels inhaalsporen niet noodzakelijk is voor het halteren aan het beoogde station, maar ten gunste van het overige treinverkeer wordt gerealiseerd en bijdraagt aan een verbetering van de capaciteit en robuustheid van het hele traject;

verzoekt de regering:

  • - de inpasbaarheid in de dienstregeling als voorwaarde voor de opening van nieuwe stations te schrappen;

  • - bij een geconstateerd capaciteitsprobleem als gevolg van een gepland station een capaciteitsvergrotingsplan op te stellen;

  • - de Kamer indien inhaalsporen of andere capaciteitsvergrotingsmaatregelen niet kunnen worden gefinancierd uit het budget voor kleine stations te informeren over mogelijke andere dekking van deze maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (31801).

De motie-Cramer (31801, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

constaterende dat station Schiedam Kethel geen onderdeel meer uit blijkt te maken van de plannen voor hoogfrequent spoorvervoer tussen Den Haag en Rotterdam door het schrappen van de integrale viersporigheid Schiedam Centrum-Delft Zuid uit de plannen;

overwegende dat dit beoogde station onderdeel is van Stedenbaan en de nieuwbouwwijk Schiedam Spaland in de nabijheid van deze locatie reeds enkele jaren geleden is gerealiseerd;

constaterende dat dit station middels een bestemmingsplan al volledig is voorbereid en de stadsregio een aansluitende tramlijn heeft opgenomen in het regionale investeringsprogramma;

overwegende dat er budget beschikbaar is voor het station in het budget voor kleine stations;

overwegende dat naast integrale viersporigheid slimme beveiliging, inhaalsporen en/of partiële viersporigheid ook een oplossing kunnen zijn voor het mogelijk maken van station Schiedam Kethel;

overwegende dat knelpunten in de infrastructuur op de corridor Rotterdam-Den Haag robuust dienen te worden opgelost en dat dit de opening van het nieuwe station niet in de weg mag staan;

verzoekt de regering, station Schiedam Kethel te realiseren en inzichtelijk te maken op welke wijze dit mogelijk is en voor het basisstation budget beschikbaar te stellen uit het budget voor kleine stations en de Kamer hierover uiterlijk september 2010 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Cramer en Roefs. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (31801).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Cramer (31801, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Cramer/Roefs (31801, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer (31801, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer/Roefs (31801, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.