Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7224

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 19 mei 2010 over medisch specialisten.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Wij voerden gisteren het debat over de specialisten, hun inkomens en de enorme overschrijdingen daarvan. Dat vormde voor de SP aanleiding om de volgende motie in te dienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omzetten van vrij gevestigde specialisten door de huidige financiering via dbc's forse onbedoelde overschrijdingen kennen waardoor een aantal specialisten een inkomen heeft verworven boven de balkenendenorm;

overwegende dat een dergelijke inkomensontwikkeling bij specialisten maatschappelijk niet verantwoord is omdat omzetten en inkomens van specialisten worden opgebracht met publieke premiegelden;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat fulltime werkende specialisten meer verdienen dan de minister-president;

verzoekt de regering, bij de nieuwe budgetteringsmaatregelen voor specialistenuitgaven het inkomen van specialisten te maximeren op de balkenendenorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Gerven en Sap. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 120(29248).

Minister Klink:

Voorzitter. Ik ga allereerst in op de overweging en de constatering dat er meer verdiend wordt dan de minister-president. Ik wil graag gezegd hebben dat de minister-president veel minder verdient dan de balkenendenorm. Verder gaat de heer Van Gerven uit van de balkenendenorm in relatie tot medisch specialisten, maar het gaat daarbij om het hoge bedrag, waar de minister-president zelf niet aankomt, van circa € 170.000. Ik ontraad het aannemen van deze motie omdat ik, zoals ik gisteren ook omstandig heb gepoogd te beweren, graag naar prestatiebekostiging wil. De prestatie dient niet alleen afhankelijk te zijn van volume, maar moet ook gerelateerd zijn aan kwaliteit en veiligheid van hetgeen geboden wordt. Op basis daarvan zal het ziekenhuis al dan niet een salaris toedelen. Naar mijn mening mag daarin meer differentiatie zitten.

Mocht het niet tot een prestatiebekostiging komen en de inkomsten van de specialisten alleen volumegeoriënteerd zijn, dan loop ik overigens niet voor die maximering weg. Maar dat is meer een politieke uitspraak voor de nabije toekomst. Gegeven het feit dat mijn oordeel in een bredere context plaatsvindt, ontraad ik het aannemen van deze motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van dit VAO. Over de motie wordt gestemd bij de eindstemming.

De vergadering wordt van 16.00 uur tot 16.35 uur geschorst.