Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7283

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het verantwoordingsdebat, te weten:

- de motie-Hamer c.s. over realiseren van het voornemen om extra WSW'ers en Wajong'ers in dienst te nemen (32360, nr. 3);

- de motie-Van Geel c.s. over een toets van de staatsbalans door de Algemene Rekenkamer (32360, nr. 4);

- de motie-Roemer over een afdwingbare norm van 10% voor de inhuur van externen (32360, nr. 5);

- de motie-Roemer/Hamer over het verbieden van speculaties met behulp van kredietverzekeringen (32360, nr. 6);

- de motie-Wilders over het nemen van immigratiebeperkende maatregelen (32360, nr. 7).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (32360, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (32360, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer (32360, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roemer/Hamer (32360, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wilders (32360, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.