Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7285

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Europa en het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid, te weten:

- de motie-Van Velzen c.s. over stoppen met op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven (19637, nr. 1342);

- de motie-Fritsma over bewerkstelligen van een opt-outregeling (19637, nr. 1343).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Fritsma (19637, nr. 1343) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het asiel- en immigratiebeleid zo cruciaal is voor onze samenleving dat Nederland dat in eigen hand moet houden;

constaterende dat Europese bemoeienis een restrictief toelatingsbeleid ernstig in de weg staat, hetgeen onder meer blijkt uit het niet kunnen stellen van een strenge inkomenseis bij gezinsvorming en uit het minder belangrijk worden van persoonlijke omstandigheden bij de toelating van asielzoekers;

verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat Nederland bij de toelating van migranten van buiten de EU niet gebonden is aan Europese regels door op dit gebied een zogenaamde "opt-out" te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1344 (19637).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (19637, nr. 1342).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Fritsma (19637, nr. 1344).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Nu mijn motie op stuk nr. 1342 is aangenomen, wil ik graag binnen een week een reactie van de minister van Justitie hebben over hoe hij die uit gaat voeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.