Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7293

Aan de orde is stemming over een motie, ingediend bij het debat over het staatssteundossier, te weten:

- de motie-Jansen c.s. over niet in werking laten treden van de ministeriële regeling ex. artikel 2 BBSH (29453, nr. 158).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik heb nog een aantal mededelingen. Morgen begint het verkiezingsreces. De volgende en tevens laatste vergadering van deze Kamer staat geagendeerd voor 16 juni aanstaande. In deze vergadering zullen nog enkele lopende zaken worden afgerond en zal nog een enkele stemming moeten worden gehouden. In deze vergadering wordt ook afscheid genomen van alle leden die niet terugkeren na de verkiezingen. Maar van één lid nemen we vandaag al afscheid. Dat is mevrouw Yücel. Zij heeft mevrouw Gill'ard vervangen, die wegens ziekte afwezig was. Wij danken haar zeer voor de wijze waarop zij aan onze beraadslaging heeft deelgenomen.

Mevrouw Yücel, wij zijn u zeer erkentelijk. Wellicht zien wij u ooit weer terug.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Hoewel er nog een debat volgt, zeg ik nu alvast dat de Kamer tijdens het verkiezingsreces niet op slot gaat. Dus zo nodig moet men er rekening mee houden dat een Kamercommissie of zelfs de hele Kamer terug kan komen voor overleg. Alvorens ik de vergadering schors, dank ik u allen en wens ik de meesten van u alvast een behouden thuiskomst en een goed verkiezingsreces.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Halsema