Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3802

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de doelstellingen op het punt van de uitstoot van CO2 in Nederland, te weten:

- de motie-Duyvendak over het tussendoel voor broeikasgasreductie in 2011 (31200 XI, nr. 89);

- de motie-Duyvendak over de positie van Nederland binnen de EU-27 op het gebied van uitstoot van broeikasgassen (31200 XI, nr. 90).

(Zie vergadering van 7 februari 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Jansen (SP):

Voorzitter. Beide moties van de heer Duyvendak zijn de SP-fractie sympathiek, maar tijdens het spoeddebat is gebleken dat zij onuitvoerbaar zijn. Om die reden zullen wij tegen deze moties stemmen.

(Hilariteit, applaus en geroffel op de bankjes.)

In stemming komt de motie-Duyvendak (31200-XI, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (31200-XI, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.