Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3788

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen (30324), en over:

- de motie-De Rouwe c.s. over het met voorrang onder de recidiveregeling doen vallen van rijden onder invloed van drugs (30324, nr. 18);

- de motie-De Rouwe c.s. over verkeersovertredingen die onder de recidiveregeling kunnen vallen (30324, nr. 19).

(Zie vergadering van 6 februari 2008.)

De voorzitter:

Op 31 oktober 2006 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de ingediende amendementen gestemd. Ik stel voor, de door de regering voorgestelde wijzigingen aan te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (30324, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (30324 nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.