Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 52, pagina 3783

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nederlandse wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Van Velzen/Van Dam over het standaard gebruiken van een ad-hocvergunningplicht op doorvoer naar landen die geen deel uitmaken van de NAVO of de EU (22054, nr. 134);

- de motie-Van Velzen/Van Dam over het actualiseren en bijhouden van de maandrapportages over export en doorvoer van goederen (22054, nr. 135).

(Zie vergadering van 29 januari 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Velzen/Van Dam (22054, nr. 134) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland een eigen wapenexportbeleid heeft;

opmerkende dat wapendoorvoer plaatsvindt die strijdig is met de gedragscode wapenexporten van de Europese Unie en het Nederlandse wapenexportbeleid;

roept de regering op, standaard gebruik te maken van de mogelijkheid om een ad-hocvergunningplicht op te leggen op doorvoer naar alle landen die geen deel uitmaken van de NAVO en/of de Europese Unie met uitzondering van Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zwitserland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 137 (22054).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen/Van Dam (22054, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Van Dam (22054, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.